15 september 1994 - 23 - spreekt over een verruiming van de mogelijkheden, ze waren dus reeds aanwezig en dat heeft nooit problemen gegeven. Waarom is er toch belangstelling voor bij die ondernemers? Omdat, zoals de heer Boerkoel zegt, er een aantal branches zijn waar de werkgelegenheid zeer gediend wordt bij een extra openstelling. Dan denken we met name aan de meubelbranche en bijvoorbeeld een tuincentrum, dat ons al een brief heeft geschreven van: mogen wij alstublieft voor kerstmis een zondag open zijn? Ik denk dat het niet aan ons is om dan beperkende maatregelen te stellen. We hebben de plicht, dat staat ook heel duidelijk in de verordening, om als daar om gevraagd wordt, zonder toetsing hiermee akkoord te gaan. We hebben wel de branche-organisaties, de Kamer van koophandel en dergelijke, benaderd hierover. Zij adviseren alle zeer positief en ik meen toch ook uit de reacties van de rest van de raad te horen dat u dit een ontwikkeling vindt die u niet tegen mag houden. Het voorstel (RV 94-98) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van GPV/SGP/RPF geacht wil worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften sociale dienstverlening. Voorstel tot deelname aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW en tot het beschikbaar stellen van een krediet in verband met de overdracht aan het WEW van de bestaande financiële risico's die voortvloeien uit verstrekte gemeentegaranties Beschikbaar stellen van een krediet voor aanleg en verzwaring van riolen buiten het plangebied Dalweg i.v.m. de aanleg van het Zorgcentrum. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het herberekenen van het rioolstelsel van Soesterberg. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding van onderwijsleerpakket en meubilair voor 1 groep ten behoeve van de 3e Van der Huchtschool, Valeriaanstraat 169a te Soest. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de uitgaven en inkomsten van de openbare basisscholen over het 5-jarig tijdvak 1985 tot en met 1990 (van 1 augustus 1985 tot en met 31 december 1990) Voorstel tot voorlopige vaststelling van de uitgaven en inkomsten ten behoeve van de personeelskosten en de materiële instandhouding van de openbare basisscholen over 1993. De voorstellen 13 tot en met 19 (RV 93-113, RV 94-93, RV 94-94, RV 94-108, RV 94-87, RV 94-95 en RV 94-96) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot aankoop van grond in het plangebied Nieuwe Gracht 2 van de heer J. Floor. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS): Ik had al in de commissie aangegeven dat wij hier geen voorstander van waren en dat zijn we nog steeds niet. Wij willen geacht worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTER: Waarvan akte. Het voorstel (RV 94-101) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot ruiling van gronden bij de Zuidpromenade met Macéka Vastgoed Baarn B.V.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 294