15 september 1994 - 27 - sproken, in ieder geval voor de streekplanperiode naar beneden bij te stellen. Ik wil wat dat betreft wijzen op het feit dat inderdaad de 350 woningen in Soesterberg aan de woningvoorraad van Soest zijn toegevoegd. Ik vind het echt heel vreemd dat u maar pogingen blijft doen om die erbuiten te houden. Waarom vind ik dat vreemd? Het maakt u een beetje verdacht, in die zin vans er moet meer gebouwd worden dan we hebben afgesproken, die 350 komen ons goed uit, dan hebben we er lekker nog 350 meer. Voorzitter, op dit moment zijn volgens uw eigen volkshuisvestingsnota ook al plannen en inbreidingsplannen voor zo'n 2 50 woningen in procedure. Als we dat eens allemaal optellen en aftrekken, komen we tot de conclusie dat u tot 2005 de Jachthuislaan bijvoorbeeld van uw lijstje zou kunnen afhalen. Wij zullen dan ook niet schromen om de provincie als fractie te verwittigen van het feit dat wij menen dat er alle aanleiding is om inderdaad de aantal naar beneden bij te stellen. Voorzitter, dan over de golfbaan. Wij zijn net zo verbaasd als de heer Visser over de manier waarop u omgaat met de discussies zoals die hier in de raad hebben plaatsgevonden over de golfbaan. Ik zou me kunnen voorstel len dat de heer Meilof spijt als haren op zijn hoofd heeft dat hij ooit met die variant is gekomen, want eigenlijk neemt u ons met elkaar natuurlijk een beetje in het ootje. Wij hebben gesproken over een golfbaan. Uiteinde lijk, na een hele hoop gediscussieer, zijn zelfs partijen als Gemeente belangen Groen Soest en andere partijen overstag gegaan om die motie toen te steunen, vanwege het feit dat we dan op die ene lokatie aan de rand van Amersfoort en Soest zouden kijken -via een m.e.r.- of daar een golfbaan zou kunnen komen. Maar als ik uw tekst lees en ik kijk ook nog eens naar de brief van 30 augustus die u aan de Stichting Wolfduin schrijft, dan hebt u het over een m.e.r. die zich niet zou moeten beperken tot de gemeentegrens Soest/Amersfoortmaar een maximale begrenzing door te kijken vanaf het dierenpark Amersfoort, de spoorlijn Amersfoort-UtrechtBirkstraat, Korte Duinen, camping 't Nest, SoesterbergsestraatDaarmee gaat u dus een hele andere weg op. Wij hebben juist unaniem voor die ene motie gestemd en dat had natuurlijk ook politiek voordeel voor alle partijen, omdat we op die ene lokatie uitkwamen. Als u nu toch dat hele gebied bedoelt, moet ik inderdaad de heer Visser helemaal steunen in het feit dat u zich weer eeuwig echt belachelijk gaat maken bij de planologische dienst in Utrecht, want het zijn gewoon categorie├źn landelijk gebied, waarvan heel duidelijk in het streekplan staat wat er wel en wat er niet mag en wat daar eventueel bespreekbaar is. Daar komt een golfbaan helemaal niet aan de orde. Vanavond zijn heel vaak woorden gevallen met de strekking van: het gemeen tebestuur belachelijk maken, of in een raar daglicht stellen. Ik vind dat u ons als gemeenteraad een beetje raar voor gaat stellen bij de provincie Utrecht als u nu met het verhaal komt dat er sowieso in dat gebied een golfbaan mogelijk gemaakt moet worden. We hebben hier met elkaar afgespro ken dat als het op dat punt zou kunnen -Birkhoven, op de grens Amersfoort/ Soest- dat wij dan na een m.e.r. die duidelijk zou maken dat het daar zou kunnen, dat er niet al te veel schade zou ontstaan of dat dat gecompenseerd zou worden- dat we dan mee zouden kunnen gaan, dat we dat niet wilden blokkeren. U gaat nu iets heel anders doen, u maakt ervan dat voor het hele gebied een m.e.r. kan worden gemaakt, dat we het vooral niet moeten beperken tot het punt waar we het hebben afgesproken, nee hoor, heel Monnikenbos en dat gebied moeten maar in aanmerking komen. Ik vind dat een rare manier om om te gaan met dingen die wij hier zo vaak bediscussieerd hebben, waarin zo duidelijk is dat er een aantal partijen zijn die daar echt pijn mee hebben, die hun best hebben gedaan om constructief mee te denken, die uiteindelijk op de Meilof-variant hebben gezegd: dat gaan we niet onmiddellijk blokkeren, laten we maar eens zien wat een m.e.r. uitwijst. En dat u dan met zulke rare draaien komt, dat we dan nu moeten constateren dat u eigenlijk aan de haal gaat met een hier afgesproken motie, vind ik treurig. Heer BAKS (BAM): Voorzitter, na zo'n duidelijk verhaal voor wat de strek king betreft, van de heer Witte heeft het voor ons weinig zin om met andere woorden precies hetzelfde te zeggen. Ik hou het dus simpel. Vanwege het feit dat wij vanaf het begin hebben gepleit om alle woningen die beschikbaar komen te zien binnen het totaal van het te plannen aantal woningen binnen de structuurvisie, zijn wij tegen het eerste deel van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 298