15 september 1994 - 28 - brief. Vanwege de opmerkingen, geplaatst ook door de heer Witte rond het terrein waar het m.e.r.-onderzoek zich op zou moeten richten, zijn wij ook tegen het tweede deel van de brief. Wij stellen u dus voor de brief niet uit te doen laten gaan. Wethouder TEN HOVE: Voorzitter, ook in de commissie hebben we gesproken over de motie van 8 juli 1993, die ten doel heeft, of het mogelijk moet maken, dat er in Soest mogelijk een golfbaan komt. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Mag ik heel even interrumperen? Ik wil wel altijd graag dat mijn motie goed begrepen wordt, misschien kunt u zich dat voorstellen. Mijn motie was bedoeld om te voorkomen dat er ergere dingen zouden gebeuren. Wethouder TEN HOVE: Dat moet uiteraard planologisch onderzocht worden of dat mogelijk is. Daartoe zijn een aantal stappen mogelijk. Een daarvan in de goedkeuringsprocedure van het streekplan was, dat mijn voorganger op 24 februari in een pleitnotitie voor de provincie nog eens nadrukkelijk de wens heeft uitgesproken van Soest om die realisatie van een golfbaan mogelijk te maken in een gebied dat nu door hem wordt bestreden. De brief als bedoeld, die voor u ligt, is niets anders dan een van de stappen in de procedure om datgene wat de raad in zijn motie van 8 juli 1993 heeft uitgesproken, nader te onderzoeken en te realiseren. Heer VISSER (GL/PS)Dat laatste is niet waar, wat de wethouder zegt, voorzitter. Tussen het tijdstip dat hij noemt, waarop zijn voorganger iets deed, en nu is er namelijk wat gebeurd. De provincie heeft namelijk een streekplan vastgesteld en onze bezwaren ongegrond verklaard, met argumenten waarom het niet kan. Dus is er alle gelegenheid om nu gewoon toe te geven en te zeggen: ja, provincie, u hebt gelijk, in dit splinternieuwe streek plan kunnen we natuurlijk geen golfbaan aanleggen van 140 voetbalvelden. Net was deze raad nog heel verbaasd dat ergens een gebouw moest verrijzen dat 17 centimeter afweek en waarvoor een bestemmingsplan gewijzigd moest worden. Maar dit is natuurlijk wel even iets meer dan 17 centimeter, alleen niet verticaal de lucht in, maar gewoon horizontaal in een stuk natuur gebied dat wij met z'n allen zo koesteren, namelijk het Monnikenbos, waar Chris Uiterwijk nog bomen heeft gerooid en de zaak heeft opgeknapt. Daar zijn we allemaal zo trots op, want we hebben hem daarvoor geëerd. En nu gaan we bomen kappen en ik schat dat dat er enkele duizenden zullen zijn. Plus dat we al twee jaar bezig zijn met een aantal afdelingen in dit huis om die Golfduin-club, die Wolfduin-club maar ter wille te zijn. Wat kost dat aan overhead? De afdeling ruimtelijke ordening, de afdeling grondzaken, de afdeling sport, vergaderingen in Amersfoort. En nu trekken ze al hun brieven in. Daar zit toch iets achter? Ik vind dat we daar niet aan mee moeten doen. Het kost ons vreselijk veel geld, het kost vreselijk veel ambtenarenarbeid, mij ook, want ik moet alles lezen en zelfs nog vragen formuleren. Kortom, voorzitter, ik blijf ervoor waarschuwen dat wij hiermee gewoon weer een blunder maken in Utrecht en dat het ook niet aangaat om iets straks te realiseren waar een contributie geheven wordt van 1.000,= of 1.500,= Dat moet elke partij die het gewoon opneemt voor eenvoudige burgers zich realiseren dat je dat die mensen niet aan kunt doen. Ik begrijp ook niet dat de heer Boerkoel op de wachtlijst staat, hij heeft kennelijk geld genoeg voor zon contributiebedrag. Voorzitter, u wint het niet, u maakt zich belachelijk, u moet dit gewoon niet doen, want u maakt een stukje landelijk gebied kapot en daar zit niemand op te wachten. Heer BAKS (BAM): Voor zover daar misverstand over zou kunnen bestaan, voorzitter, het feit dat wij er niet voor zijn om de brief te versturen, wil niet zeggen dat wij tegen de aanleg van een golfbaan zijn. Van die opmerkingen die de voorgangers hebben gemaakt, distantiëren wij ons wel. We zijn best voor de aanleg van een golfbaan, maar dan wel binnen die lokaties die in «de Meilof-variant» zijn aangegeven. Wethouder TEN HOVE: Ik herhaal wat ik eerder gezegd heb, ook in antwoord op

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 299