NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 20 januari 1994 te 19.30 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, G.L. van den Deijssel, J.J. Ebbers, mevr. G. van Eek - van Veelen, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, mevr. E. van Gorkum, F.L. Jansen, F. Kingma, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, J.L. Menne, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. E. Spijk - Huberts, mevr. W.A.A. Stekelenburg -Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser en J.B. van. Wuijckhuijse. Afwezig met kennisgeving de leden: C. Verheus, H.L. Witte en J.A. Zwaanenburg VOORZITTER: Ik open deze raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de heren Zwaanenburg, Verheus en Witte. De laatste is als reden dat zijn vader vandaag is over leden. Het is een bijzonder moment vandaag, dames en heren. Ik zei het al in mijn nieuwjaarstoespraak, maar nu, deze eerste raadsvergadering, leek het toch goed om daar nog even in het kort bij stil te staan. Vanaf 1 januari 1994 werken wij onder een nieuwe Gemeentewet, nieuwe Provinciewet, nieuwe Algemene wet bestuursrecht en nog een paar nieuwe wetten, en er is een nieuw reglement van orde voor deze raad. Het zal over en weer misschien nog even wennen zijn, maar ik twijfel er niet aan dat we er samen best uit zullen komen. 1Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers gemeld. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 13 oktober 1993. Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. VOORZITTER: Hier heeft u al zo'n punt dat is gebaseerd op het nieuwe reglement van orde van uw raad. Ik begin met te vermelden als ingekomen stuk een tweede brief, naast de eerste die u bekend is van 17 januari van de heer F.J.N. van de Kant en A.M. van der Lee, Soesterbergsestraat 44. Nu is dus binnengekomen een tweede brief van 19 januari van dezelfde briefschrijvers. Ik stel u voor, overeenkomstig artikel 17 van het reglement van orde, de behandeling van deze brief, die nu ter kennis van u is gebracht, overeen komstig de gebruikelijke procedure te doen plaatsvinden door terinzagelegging van het ontwerp van de antwoordbrief bij de commissiestukken van de commissie ruimtelijke ordening. Ik neem aan dat u ermee kunt instemmen. Dan kan ik u meedelen dat ik vanmiddag om vier uur een telefoontje heb gekregen van de commandant van de vliegbasis Soesterberg. Ik denk dat het nu toch versneld is, veroorzaakt doordat het ergens is uitgelekt, de plannen. Ik heb er ook op aangedrongen dat er spoedig duidelijk moet komen, want als het uitlekt, krijg je alleen maar misverstanden. Hij heeft mij meegedeeld dat het kabinet akkoord is gegaan met de plannen zoals ik die u reeds eerder heb laten weten, dat komt volledig overeen. Ik zou aansluitend aan het telefoontje een fax krijgen, met de inhoud nog eens even op papier, zoals hij dat ook gekregen heeft, nadat hij het personeel vanmiddag op de vliegbasis zou informeren. Die fax heb ik nog niet binnen. Het was mijn bedoeling om u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 2