nr11 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op maandag, 10 oktober 1994, aanvang 19.00 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester; Secretaris: de heer ir. J. van Gent (loco-secretaris) tot 21.00 uur; de heer W.P. de Kam vanaf 21.00 uur. Aanwezig de leden: B.D. Anderson, J.A. Baks (vanaf 21.10 uur), W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, T. Glastra, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, R. Joustra, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg - Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg. Afwezig met kennisgeving de leden: J.A. Baks (tot 21.10 uur) en mevr. L. Hartering - van den Broek. VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Wij staan aan het begin van de begrotingsbehandeling voor de gemeente begroting voor het volgend jaar. Eerst moet ik u nog een aantal berichten van verhindering melden. Dat is in de eerste plaats mevrouw Hartering, die zich zowel voor vandaag als voor woensdag heeft afgemeld. De heer Baks heeft laten weten dat hij later komt of helemaal niet vanavond. Ten slotte ziet u aan mijn linkerzijde de heer Van Gent, die vervangt de gemeente secretaris die door omstandigheden nu verhinderd is, maar hij komt later deze avond en dan lossen zij elkaar af. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid. VOORZITTER: Alvorens aan de algemene beschouwingen te beginnen, dient u als raad de geloofsbrieven te onderzoeken van een aspirant-raadslid, mevrouw Hugen. Daartoe benoem ik een commissie uit uw midden, die zich met het onderzoek zal belasten. Ik zou willen vragen of daarin willen plaatsnemen de heer Blaauw, mevrouw Swinkels en de heer Witte. U kunt samen met de loco-gemeentesecretaris gebruik maken van de ruimte hiernaast om de geloofsbrieven te onderzoeken. Ondertussen schors ik de vergadering. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, de heer Blaauw. Heer BLAAUW (WD) Voorzitter, de commissie uit de raad van de gemeente Soest, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de voorzitter van het centraal stembureau van Soest, met betrekking tot Hugen, geboren Strijker, A. (Ank) op 19 september 1994 benoemd tot lid van de gemeenteraad, rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert u haar als lid van de gemeenteraad toe te laten. VOORZITTER: Dank u wel. Mag ik aannemen dat de raad ermee instemt om het voorstel, zoals door de commissie is gedaan, over te nemen en mevrouw Hugen tot nieuw lid van de gemeenteraad toe te laten? Dan is aldus besloten. Ik dank de commissie voor de verrichte werkzaamheden en ontbind deze commissie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 302