10 oktober 1994 - 2 - Algemene beschouwingen VOORZITTER: Dan gaan we nu over op de behandeling van de begroting. We hebben daarvoor een draaiboek gemaakt, overeenkomstig andere jaren. Voor vanavond zijn dat de punten 1 tot en met 4. Eerst krijgen de fractie voorzitters de gelegenheid om per fractie in vijf minuten tijd nog een aantal punten uit hun algemene beschouwingen toe te lichten. Daarna zal het college in eerste termijn antwoorden, dan is er een schorsing van 15 minuten. Vervolgens krijgen de fractievoorzitters of andere leden uit hun fractie de gelegenheid om in tweede termijn te reageren en afhankelijk van de tijd zal het college vanavond nog in tweede termijn antwoorden. Kunt u ermee instemmen dat we het zo doen? Dan ga ik de fracties in volgorde van grootte -dat wil zeggen het aantal stemmen dat zij bij de laatste verkiezingen hebben gekregen- het woord geven. Ik begin bij de WD-fractie. Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter. Er zijn van die momenten dat, als je al die argumenten tegen iets hoort, je gaat denken: laten we eens even niets doen. Maar, troost u, die momenten duren bij de WD heel kort. Besturen is vooruitzien, zegt men vaak, besturen is vaak progressiever zijn dan de grootste gemene deler. De gemeenteraad van Soest is progressief, al sinds mensenheugenis. Immers, Soest zou het Soest van nu niet zijn, als vorige gemeenteraden zich hadden beperkt tot het hoeden van elkanders schapen. Soest is een gemeente met vele inwoners, die zich veelal thuis voelen in het eigene van Soest. Hoewel dat eigene wel wat veranderd is. Die vele Soesters bewegen, elke dag, van A naar B, van B naar C, van C weer naar huis. Soesters maken verkeer en de WD vindt dat dat verkeer in goede banen moet worden geleid. Dat leiden in goede banen maakt het verkeer niet uit, de raad heeft het verkeer niet uitgevonden, de raad moet er wel voor zorgen dat men op een doelmatige wijze zijn doel kan bereiken. Dat betekent volgens de WD-fractie dat de hoofdwegenstructuur zeer dringend moet worden vastgesteld. Twee woongebieden in het bijzonder hebben daar recht op: Soestdijk en Soest-zuid. Het uitblijven van maatregelen maakt dat het toenemend verkeer sluipverkeer wordt. En sluipverkeer is ongecontroleerd verkeer. Mijnheer de voorzitter, van deze algemene beschouwingen maken ook de geschreven en gedrukte stukken deel uit die door middel van «Op 't Hoogt» nagenoeg huis aan huis zijn verspreid. Tenzij men een NEE-NEE sticker op de brievenbus heeft. Daarom reageren wij ook op veronderstellingen als zouden er scheurtjes, barstjes zijn in de samenwerking tussen de partijen die het college hebben gekozen. Of het draagvlak zou te smal zijn. Helaas, de wens is de grootvader van de gedachte. Als het bouwwerk maar net klaar is, krijg je wel eens scheurtjes of barstjes te zien. Dat zijn droogscheurtjes, het stucwerk droogt. Maar daaronder zit het harde beton. Mijnheer de voorzitter, als beslissingen worden gevraagd, ontstaat er in de politiek vaak een vreemd beeld. Mensen die zijn gekozen om die beslissingen te nemen, kijken achterom en vragen of er een draagvlak voor is. De WD houdt niet van dat vreemde beeld. Partijen die zijn gekozen op grond van heldere uitgangspunten, vormen het draagvlak voor te nemen beslissingen. Het zal dus ook geschieden. Mijnheer de voorzitter, tijdens het toewerken naar de begrotingsbehandeling komen nog wel eens zaken naar voren die even aan de aandacht ontsnapt lijken. Of zaken die een lange aanloop hebben. Kunt u ons vertellen of er concrete voorstellen zijn te verwachten om uit de impasse te komen betref fende de berging c.q. de aanbouw bij Aqua Indoor? Ook is er in het «Zwartboek» van het Dorpshuis Soesterberg sprake van niet gelijk opwerken van twee gemeentelijke afdelingen: afdeling sport en afdeling welzijn. Middelen voor onderhoud zijn niet gereserveerd en zouden zijn afgetrokken van de subsidie als waren de sportinkomsten netto inkomsten. Kunt u ons een standpunt hierover geven? Mijnheer de voorzitter, een spannende tijd van samenwerken, beslissingen nemen, keuzes motiveren, staat voor ons. Daarbij wordt veel inzet en respect gevraagd. Reden om juist daarover een kanttekening te maken. Velen hebben gestemd op Gemeentebelangen Groen Soest. Simpel gezegd, zoveel stemmen zoveel mensen willen wat GGS wil. Gestemd op CDA, PvdA en WD hebben méér mensen, die weten óók wat zij willen, daarom stemmen zij ook

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 303