10 oktober 1994 - 3 - zo. Een optelsom volgens democratische principes, zoals bij een referendum, is snel gemaakt. Zoveel méér mensen willen wat anders en dus gaan wij over tot de orde van de dag. Toch doen wij het zo maar niet, vindt de WD. Alle argumenten, dus niet alleen je eigen argumenten, wegen mee bij de besluit vorming. Dan moet je wel diegenen die andere argumenten inbrengen of hanteren, serieus nemen. Maar wij vinden het wel moeilijk worden om GGS serieus te nemen. VOORZITTER; U hebt nog één minuut. Heer KRIJGER (WD): Dat klopt precies. Waarom? Simpel omdat je je óf mani festeert als een actiegroep die voor die actie vereenvoudigde argumenten mag gebruiken, gericht op die ene actie, óf je probeert bij te dragen, zeg te corrigeren in de politieke besluitvorming, door deel te nemen aan het politieke werk in de gemeenteraad. De onduidelijke rol die GGS nu speelt bij de oplossing van de verkeerssituatie in de Van Weedestraat is -vinden wij- een minachting van de kiezer. Op demagogische wijze wordt onjuiste, verdraaide, onvolledige informatie gebruikt om stemming te maken. Ik vraag mij af of wij met onze democratische houding GGS wel serieus kunnen blijven nemen. Wij willen ze serieus nemen, zij hebben immers een deel van de kiezers achter zich, goed voor drie zetels, maar als die drie leden geen respect kunnen opbrengen voor andere meningen, is sprake van intolerante houding, wat men van andere partijen juist verwacht. Wij hopen dat het gezonde verstand de boventoon zal krijgen en dat met respect voor eikaars inbreng kan worden gewerkt aan zinvolle besluiten voor Soest en Soester- berg. VOORZITTER; Dank u wel. Dan is het woord aan de CDA-fractie. Heer KROL (CDA)Voorzitter, meer burger, minder overheid. Zo hebben we als CDA-fractie heel bewust onze algemene beschouwingen genoemd. We weten allemaal dat de financiële situatie van de gemeente Soest de komende jaren door toedoen van de rijksoverheid veel slechter zal zijn en dat we dus genoodzaakt zullen zijn om heel gewoon veel minder geld uit te geven. Minder overheid dus. Een kerntakendiscussie is in onze ogen veel meer dan slechts een bezuinigingsronde. Burgers in Nederland horen al jaren niets anders van de rijksoverheid dan dat er veel minder uitgegeven moet worden. Bezuinigen dus. Besturen op nationaal niveau lijkt bepaald te worden door financiële plaatjes tot vier cijfers achter de komma en ook de kleur van een kabinet blijkt al helemaal weinig verschil te maken. Daarom moet onze kerntakendiscussie ook duidelijk maken welke gemeentelijk taken in onze ogen een zó grote prioriteit hebben dat ze best meer geld mogen kosten. Ik noem u als voorbeeld: veiligheid. Ik denk dat veiligheid een kerntaak van de overheid is en dat vele partijen in deze gemeenteraad dat met ons eens zijn. Toch zullen burgers van Soest veel meer dan in het verleden moeten meewerken met het gemeentebestuur in het helpen realiseren van zon kerntaak. Een veiliger gemeente is volstrekt onhaalbaar als burgers zelf niet meewerken in de vorm van bijvoorbeeld buurtpreventieprojecten en beter beveiligde woningen. Honderd politiesurveillanten helpen maar weinig als wij met z'n allen de andere kant op kijken als ergens normen worden overschreden. Vandaar: meer burger. Als CDA hebben we in ons verkiezingsprogramma -en dus vóór de verkiezingen- al aangegeven iets aan de verkeersproblematiek te willen doen. Wij noemden het zelf een onderzoek naar een rondweg. Een enkele partijen hier in de gemeenteraad aanwezig, schijnt dat niet gelezen te hebben. Maar dat even terzijde. We geloven nog steeds dat je verkeer alleen maar uit de woon wijken kunt weren, als je een hoofdwegenstructuur hebt die dat verkeer kan verweren. Als ik partijen hier zie die in hun algemene beschouwing schrijven: "verkeer moet vooral uit de woonwijken", maar daarna met geen enkele andere aanvulling komen over hoe dat dan zou moeten gebeuren, of waar je dat verkeer dan laat, dan denk ik: dat is me te gemakkelijk. Want anders komt al dat verkeer weer gewoon de wijken in, als onze hoofdwegen structuur dat verkeer niet kan verwerken. Ons idee voor een grote rondweg komt daaruit voort en natuurlijk zal niet iedereen dit idee de ideale oplossing vinden. Je hebt in mijn ogen echter wel de plicht als politieke partij om na te denken over de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 304