10 oktober 1994 - 4 - gemeente, ook op de langere termijn. Natuurlijk is het veel gemakkelijker om angstgevoelens bij burgers aan te wakkeren met onjuiste informatie en dan vervolgens te roepen: "Wij doen lekker niks, we laten alles zoals het is". Als CDA-fractie voelen we helemaal niets voor zo'n benadering. Onze kinderen en kleinkinderen moeten in dit dorp veilig kunnen wonen. Daar moeten we nü over nadenken en daar moeten we nü beslissingen over nemen. Een partij moet nadenken over de toekomst van deze gemeente, soms tegen een volle tribune in. Ik refereer aan een uitspraak van de dit weekend overleden CDA-politicus Jan de Koning, die zei, als je niet bereid bent om dat, soms tegen volle tribunes in, te doen: "dan kun je maar beter een patatkraam gaan beginnen". Ik denk dat hij daarin gelijk had. Daarom verwachten wij van dit college -een college dat we voluit gewild hebben, omdat wij de overtuiging hebben dat dit een college is en een samenstelling van partijen dat in staat is een besluit over deze problematiek te nemen- dat u de discussie over de totale hoofdwegen structuur zowel in noord als in zuid voortzet. Voorzitter, in onze algemene beschouwingen hebben we u een aantal vragen gesteld. Ik neem aan dat u daar straks op terugkomt. Afhankelijk van uw antwoorden zullen we met een enkele motie komen. Vanwege de financiële positie zullen wij daarin echter zeer terughoudend zijn. Ik dank u wel. VOORZITTER: Dank u wel, keurig binnen de tijd. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Heer BOBRKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, geacht college, collega's. Ik zou graag mijn analyse proberen te geven met betrekking tot de structuur visie en daar onderscheid in maken in drie fasen. Dat is de vorige raad en de besluitvorming, de verkiezingen en de verkiezingsprogramma's en het nieuwe college. Als ik naar de vorige raad kijk en de besluitvorming, dan was de WD tegen de structuurvisie, het CDA was voor de structuurvisie en kwam daar op onderdelen vrij snel op terug. De PvdA was tegen twee van de drie onderdelen, namelijk het verkeer en de winkelbouw-millimetersD66 was voor, Progressief Soest was voor en GGS was tegen de structuurvisie. Dan komen de verkiezingen en de verkiezingsprogramma's. De WD is voor een ander verkeersbeleid en hebben, mede door de landelijke trend, gewonnen. Het CDA is voor een ander verkeersbeleid en hebben, mede door de landelijke trend, verloren. De Partij van de Arbeid is voor een ander verkeersbeleid, maar hebben, ondanks de landelijke neerwaartse trend, niet verloren. D66 is niet voor een ander verkeersbeleid, maar hebben ondanks de landelijke opwaartse trend, verloren. Progressief Soest is niet voor een ander verkeersbeleid, zijn gelijk gebleven, waarbij de heer Visser de kiesdeler niet eens haalde, maar -gelukkig voor hem- haalde mevrouw Tomassen deze wel. GPV/SGP/RPF is voor een goede oplossing voor de Van Weedestraat, met een eventueel achterom, heeft niet verloren, niet gewonnen. GGS was tegen alles, heeft verloren. BAM heeft verkiezingen gewonnen, ons inziens met onvredestemmers met betrekking tot de lege bussen. Dan komt de collegevorming met de programma-afspraken. Na de verkiezingen komen de programma-afspraken en haken GGS en BAM vrij snel af. De overige partijen, mijnheer de voorzitter, onderschrijven het programma en het hoofdstuk verkeer. En nu het vreemde: hierin staat onomwonden: "Het college wordt opgedragen met het oog op de verbetering van de leefbaarheid in het winkelgebied Van Weedestraat en de wenselijkheid van een open Soestdijk, de mogelijkheid tot het verbeteren van de verkeerssituatie, inclusief de mogelijkheid tot de aanleg van een nieuwe weg, te onderzoeken". Dat vervolgens BAM en GGS de mogelijkheid aangrijpen om bij deze algemene beschouwingen duidelijk te maken dat ze tegen zijn, dat begrijp ik. Maar van democratische partijen als D66 en Progressief Soest had ik dat op dit moment nog niet verwacht. Wij verwachten van het college dat de afspraken, gemaakt bij het programma- overleg, worden nagekomen. Wij hopen tevens dat, wanneer een besluit democratisch wordt genomen, deze ook wordt uitgevoerd. De gemeente Soest kan niet bestuurd worden door actiegroepen. Altijd zal er een afweging plaats moeten vinden die in het algemeen belang zal zijn. Natuurlijk zal dat sommige van onze burgers niet aanspreken en andere wel. De Partij van de Arbeid blijft hopen dat er altijd voldoende democratische partijen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 305