10 oktober 1994 - 7 - lijke tijd en energie wordt ingezet voor het bij de provincie in de week zetten van plannen rondom de Van Weedestraat, Lange en Korte Brinkweg, zonder dat zelfs wij als gemeenteraad daarover worden geïnformeerd. Voorzitter, bij het opstellen van het beleidsprogramma voor deze raads periode sprak de heer Meilof de hoop uit dat dit college in ieder geval niet zou vervallen in een simpele machtspolitiek, een politiek gevoel op basis van een meerderheid van vijf zetels in deze raad. Wij constateren dat dit college daar inmiddels volop mee bezig is. Hoe kunnen wij anders begrijpen dat er niet eerst met ons is in de openbaarheid is overlegd over uw plannen? Waarom betrekt u bij de behandeling van de bezwaren tegen het streekplan niet ook de zaken waarvan u weet dat die in strijd zijn met het daar geformuleerde beleid? Waarom stimuleert u dat ondernemers nieuwbouw en uitbreidingen kunnen plegen in de Van Weedestraat? Er is maar één antwoord mogelijk: u probeert via machtspolitiek Soest voor een fait accompli te zetten, niet alleen de burgers, maar ook een aanzienlijk deel van de gemeenteraad VOORZITTER: U hebt nog één minuut. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, dan kan ik een substantieel deel van mijn tekst niet uitspreken. Wij zouden aan het slot u een cheque willen overhandigen, namens veel Soesters die zich ernstig zorgen maken over de enorme bedragen die het college blijkbaar wil uittrekken voor de infra structuur. Het is een cheque van 23 miljoen gulden. Dit bedrag kan de gemeente in kas houden als u zich gewoon houdt aan wat bij de structuur visie is afgesproken, namelijk dat we de Van Weedestraat op een goede manier gaan inrichten door het concentreren van de parkeergelegenheid op enkele plaatsen, het langsparkeren op te heffen en ruimte te scheppen zodat het laden en lossen een redelijke doorstroming niet langer zal belemmeren. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, mag ik de heer Witte vragen of dat dezelfde structuurvisie is die hij bedoelt, waar hij vorig jaar tegen was? Heer WITTE (GGS): Ja, dat is dezelfde. Heer BOERKOEL (PvdA): Nee, dan begrijp ik waar hij nu over meepraat. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Witte. Ik kom de cheque graag een keer verzilveren bij u. Dan geef ik het woord aan de fractie D66. Mevrouw SWINKELS (D66): Dank u wel, voorzitter. Liever beter dan meer, hadden wij boven onze algemene beschouwing staan. Daar wil D66 zich de komende jaren voor inzetten. Het is een duurzaamheidsbeginsel, een poging om te zorgen voor Soest morgen, zodat de inwoners dan redelijk verder kunnen leven. Wat dat betreft is mijn statement niet zo ver af van wat de heer Krijger en de heer Krol willen. Wij hebben daaraan meegewerkt en wij willen daaraan voorbereiden, maar wel zo dat inderdaad de toekomst veilig is. Het begrip veiligheid omvat meer dan alleen gas geven, naar mijn mening, voorzitter. Die duurzaamheidsgedachte, dat «beter in plaats van meer» reikt heel ver. Het strekt zich uit over alle beleidsterreinen waar wij ons in deze gemeenteraad mee bezig houden. Wanneer ik dit uitgangspunt op de begrotingsvergadering van vanavond betrek, dan begrijpt u al dat ik geen lange betogen, laat staan sombere verhalen over de financiën zal afsteken. In onze algemene beschouwingen hebben wij geschreven dat veiligheid meer betekent dan alleen politie. De buurtpreventieprojecten vinden wij zo goed voldoen, dat we er een bredere invulling aan willen geven. Met medewerking van de bewoners, in dit opzicht alweer mijnheer Krol «meer burger dan overheid» en gesteund door de nieuwe politiesurveillanten, moeten veel gevoelens van onveiligheid gereduceerd kunnen worden. Voor enkele wijken en op sommige plaatsen is het belangrijk dat er extra aandacht komt voor het onderhoud en het leefmilieu. De gelden bestemd voor sociale vernieuwing en milieu zijn daar goed aan besteed, vinden wij. Wij wachten uw antwoord daarover voorlopig af. Liever beter dan meer, dat geldt speciaal voor het speerpunt van D66, het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 308