10 oktober 1994 - 8 - groene en grijze milieu. De wens om groengebieden te sparen voor verstedelijking bracht ons tot het aanbieden van een initiatiefvoorstel dat u inmiddels bereikt moet hebben, om de woningvoorraad beter te gebruiken, zodat steeds meer bouwen in het groen niet nodig is. In de raadsvergadering van aanstaande woensdag staat het voorstel op de agenda. We hebben het college verzocht binnen een jaar een actief beleid te formuleren, maar zijn er bij nader inzien van overtuigd dat de verantwoordelijke directeuren wel kans zien zo'n goed voorbereid plan als dit sneller van de grond te krijgen. Voorzitter, een afgeleide van ruimtelijke ordening en milieu is het verkeer. Wij hopen dat het goed door mag dringen in alle hoeken en gaten van Soest: D66 is tegen wegen door polders, bossen of buitengebieden in dit dorp. Wij hebben betere en goedkopere prioriteiten: fietsroutes aanpassen, openbaar vervoer verbeteren, parkeren reguleren en de Van Weedestraat en Soest-zuid herinrichten. Dan kan het verkeer de wijken uit. Mijnheer de voorzitter, duurzaam is niet duur. De stijgende tarieven voor reiniging en zuivering lijken het tegendeel te bewijzen, het water raakt steeds meer vervuild en de afvalberg blijft groeien. Maar de tarieven stijgen vooral omdat het milieubeleid in het verleden, toen men zich niet bewust was van waar men mee bezig was, tekort heeft geschoten. Nu weten we beter en moeten we er hard aan werken. VOORZITTER: U hebt nog één minuut. Mevrouw SWINKELS (D66): Tot slot. Die minuut zal ik gebruiken, mijnheer de voorzitter. Bij gebrek aan beter in deze raad, hebben wij als D66 besloten -hoe moet je zoiets nu noemen? ik weet het niet, mijnheer de voorzitter- laat ik zeggen een illegaal referendum van Gemeentebelangen Groen Soest te steunen. Dat wilde ik hier plechtig onderschrijven door de ondertekende brief -door de voltallige fractie van D66- aan hem over te dragen. VOORZITTER: Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de fractie Groen Links/ Progressief Soest. Heer VISSER (GL/PS): Voorzitter, onze zeventien stellingen aan de wand hoeven geen verdere uitleg en verklaringen, want die zijn duidelijk bedoeld om dit ongeïnspireerde college de wacht aan te zeggen. Daarom wil ik me beperken tot enkele opmerkingen van de collega-fractievoorzitters. Ik begin bij de WD. Ik ben het met de heer Krijger eens dat het hele probleem dat met het zwartboek van het Dorpshuis Soesterberg is aangekaart, dat daar een paar merkwaardige punten in zitten. Het klopt inderdaad niet, als het allemaal waar is wat zij zeggen en ik ben ook erg benieuwd naar uw reactie. Wij zullen over het Dorpshuis Soesterberg dan ook een motie indienen, die ik u straks zal overhandigen, aangevuld met nog een tweede motie over sociale vernieuwing en misschien nou ja, dat komt straks wel Ik vind het arrogant van de heer Krijger -en de heer Boerkoel sluit zich daarbij aan- om te denken dat als er op een gegeven moment verkiezingen zijn, één keer in de vier jaar, dat je dan arrogant achterover kan leunen om te denken dat je dan met z'n drieën wel even de dienst uit kan maken in Soest. Ik herinner mij nog de discussie rondom de Soester Eng, waarbij én bij WD-ers én bij CDA-ers én bij PvdA-kiezers affiches aan de ramen hingen om te laten merken dat ze het niet met het beleid eens waren als het gaat om specifieke onderwerpen. Het gaat natuurlijk dan hier in het bijzonder vanavond over wat de heer Krijger bedoelt met verkeer en met het landelijk gebied, met rondwegen en noem maar op. Bij het CDA heb ik me geërgerd ook aan de kerntakendiscussie, waarvan de heer Krol nog steeds zegt dat het niet de bedoeling is om te bezuinigen. Nou, neemt u van mij aan, mijnheer Krol Heer KROL (CDA): Mijnheer de voorzitter, ik heb het gelukkig op schrift staan, dan kunt u het nog eens nalezen. Heer VISSER (GL/PS): Nee, mijnheer Krol, de kerntakendiscussie is wel terdege een middel om flink te bezuinigen en de eerste vergadering achter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 309