20 januari 1994 - 15 - deze vorm kan ik er niet mee instemmen. Ik zie ook weinig reden tot deze extreme vorm van bescherming, terwijl er een enkele branche is waar misschien een laatste winkel van is in Soesterberg. Tegelijkertijd zullen we in de nabije toekomst meemaken dat er weer wat gaat groeien, omdat weer meer Nederlanders gebruik gaan maken van de winkels, dus er zal zelfs een aantrekkende markt zijn. Ik denk dus dat dit voorstel enigszins buiten de werkelijkheid valt. Heer EBBERS (WD)Voorzitter, ik zal een heel ander geluid laten horen. Dit verhaal speelt niet één jaar, het speelt niet twee jaar, het speelt al een paar jaar. Vier jaar geleden heb ik er ook al vragen over gesteld, hoe dat kon en of er iets aan gewijzigd kon worden, met name toen een bepaald persoon nog aanwezig was op het Dorpsplein, waarvan wij zo graag wilden dat het zo langzamerhand als winkelcentrum zou verdwijnen. De man is gaan verhuizen naar de Rademakerstraat en die zegt dan terecht daar toch wel problemen te hebben als er dan op dezelfde plaats waar hij aanvankelijk een klein winkeltje had, dat op dat moment niet liep, maar alleen op één dag als er dan een kaasboer stond, nam die zijn laatste klanten ook nog weg. Bovendien wil ik er toch op wijzen dat ik het helemaal eens ben met deze nieuwe standplaatsindeling, te meer ook omdat thans uit een publikatie van een recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak gebleken is dat de vergunning die van jaar tot jaar verlengd wordt, hetgeen dus bij ons het geval is, bij bedreiging van het plaatselijke verzorgingsniveau, wat uit een rapport van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel moet blijken, kan worden opgezegd mits een redelijke opzeg termijn in acht wordt genomen. Dat betekent dus dat je met inachtneming van de zaken zoals hierin genoemd, wel degelijk het standplaatsenbeleid vanuit de zijde van de gemeente kunt beïnvloeden en een vorm van een selectief toewij zingsbeleid kunt toepassen. Ik sta dan ook volledig achter dit voorstel. Heer VAN LOGTENSTEIN (CDA)Voorzitter, wij zullen uw voorstel ook steunen, omdat we gezien hebben dat de situatie in Soesterberg toch wat anders is dan je in normale situaties zult aantreffen. Het is kwetsbaarder en in principe is het zo dat er van een aantal branches maar één verkooppunt is. Er zijn een aantal argumenten genoemd, er zijn een aantal verzoeken geweest, er zijn heel duidelijk adviezen gekomen van een aantal instanties die in dit vakgebied werkzaam zijn. Wij denken dat het goed is om dit beleid in te zetten. Mocht het zo zijn dat je na verloop van tijd toch moet vaststellen dat we een stap te ver gegaan zijn, dan is er altijd een mogelijkheid om weer terug te gaan. Maar ik denk dat het goed is Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, mag ik even? Ik begrijp de sprekers niet, want ze gaan helemaal niet in op het gegeven dat we veel scherpere maatregelen nemen dan zij wensen. Dat zou ik dan toch wel graag horen, waarom dat nodig is. Heer VAN LOGTENSTEIN (CDA)Nou, scherpere maatregelen, dat is niet het geval. Ik denk dat u gelezen hebt dat in situaties waarin er van de winkels nog maar één voorzieningenpunt is. In zulke situaties is het wenselijk in dit nieuwe beleid om daar geen ambulante handel te hebben. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Ook het absolute aantal wordt beïnvloed. VOORZITTER: Mijnheer Meilof, de raadsleden zijn vrij om op dïe onderdelen in te gaan, waar zij op willen ingaan. Heer VAN LOGTENSTEIN (CDA)Ook het aantal wordt beïnvloed, inderdaad. Er zijn twee plaatsen op het Dorpsplein die gaan verdwijnen, waarvan er één dan in de intentie verplaatst zal worden naar de RademakerstraatDe andere blijft op de Buys Ballot gehandhaafd. Daar is een reden voor, zij voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Mevrouw STEKET.ENBTTRG (PvdA) Voorzitter, mag ik wat opmerken naar de heer Van Logtenstein? Hij spreekt voortdurend over één verkooppunt, dat is niet juist. Als het gaat om die sector waar we het nu over hebben, zijn er drie verkoop punten. Het gaat om die ene zelfstandige ondernemer. Dus het is niet zo dat je het laatste verkooppunt weghaalt. Nee, even geen verschil van mening

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 30