10 oktober 1994 - 9 - gesloten deuren van deze kerntakendiscussiegroep heeft al aangetoond dat er maar één manier is volgens de heer Lokker om de kerntaken aan te wijzen en dat is lekker bezuinigen. Ik verzet mij daartegen. Heer BOERKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, mag ik dan de heer Visser vragen of hij soms zou willen -hij heeft regelmatig geroepen dat Soest een goedkoop dorp is- dat de belastingen dan maar omhoog moeten? Heer VISSER (GL/PS)Dat kan voor sommige dingen. Als ik dan toch de heer Boerkoel moet beantwoorden, voorzitter via u, als ik de heer Boerkoel hoor zeggen dat er tien miljoen, let wel, tien miljoen bezuinigd moet worden, dan vraag ik mij af wat hij met dat geld wil, want dat geeft hij niet aan. Hij wil dus oude dingen afstoten, dingen waar iedereen aan gewend is, waar men blij mee is in Soest. Hij wil kennelijk nieuwe dingen opstarten, maar wat dat dan is, blijft voorlopig een raadsel. Maar misschien dat de heer Rottenberg nog eens een keer langs kan komen in Soest om de afdeling te herstructureren. Ja, dat gebeurt in het land! VOORZITTER: Misschien zou u de vijf minuten kunnen gebruiken om aan te geven wat de kernpunten van üw fractie zijn. Heer VISSER (GL/PS)Moet ik dat nou herhalen? Ik heb u net verteld dat dat duidelijk in Op 't Hoogt staat, voorzitter. Dat hebt u toch wel gelezen? VOORZITTER: Het college antwoordt straks. Heer VISSER (GL/PS)De eenzaamheidsbestrijding, zegt het CDA, verdient het gesubsidieerd te blijven. Maar eenzaamheid, mijnheer Krol, kun je niet met subsidies bestrijden, daar zijn hele andere middelen voor nodig en zeker niet als je dan de croquetten gaat subsidiëren. Wat de Partij van de Arbeid betreft wil ik toch nog één punt noemen. Als de PvdA zegt dat "er medewerking verleend moet worden aan lokaties voor nieuwe en uitbreiding van werkgelegenheid" dan zou ik graag van de heer Boerkoel willen horen waar hij in Soest nog lokaties denkt te vinden om daar werkgelegenheid uit te breiden. Ik vermoed dat hij bedoelt industrie bijbouwen in Soest op plekjes waar denk ik geen plaats meer is. Kortom, voorzitter, als de Partij van de Arbeid denkt dat wij niet nu moeten stoppen met de hele poespas rond de rondwegen en het verkeer in Soest, dan moet ik hem eraan herinneren dat wij weliswaar besloten hebben bij het lijsttrekkersoverleg om een onderzoek in te stellen, maar dat er inmiddels een inspraakavond is geweest waarbij duidelijk gebleken is dat Soest daar niet aan wil. VOORZITTER: U hebt nog één minuut. Heer VISSER (GL/PS): Nou, dat is dan precies die ene minuut dat ik wil zeggen tegen Gemeentebelangen Groen Soest, die zich inmiddels bekeerd heeft tot de structuurvisie, dat ik daar erg verheugd over ben. Dank u wel. VOORZITTER: Dank u wel. Dan is ten slotte het woord aan de heer Meilof. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Dank u, voorzitter. Geachte voorzitter, college, de raad en andere luisteraars. Nu de WD heeft geconstateerd dat het college droog achter zijn oren begint te worden en er daardoor scheurtjes ontstaan, neemt de heer Krijger ook waar dat er achter die scheurtjes van het toplaagje een stuk beton ontstaat. Daar schrok ik van. Zou werkelijk ook bedoeld zijn, wat in het verlengde ligt van wat de heer Witte zei toen hij mijn woorden van eertijds in de mond nam, dat het college zich onbereikbaar maakt? Ik ga er vooralsnog van uit dat dat niet de wens van het college is, dat het niet zal gebeuren en dat het college zich zo zal opstellen dat die angst weggenomen kan worden. Enkele opmerkingen over de begroting. U hebt een terecht vreselijk saaie begroting geleverd. De saaiheid was nodig, want ieder te krachtig initiatief zou afgestraft worden door deze raad. We hebben geen ruimte. De helderheid die ontstaat door de nieuwe systematiek, die willen wij graag ondertekenen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 310