voornemens de sociale aspecten die daarbij horen, nadrukkelijk in de gaten te houden. Want het is natuurlijk niet alleen een kwestie van een dienst afnemen, het heeft een samenhang. Waar mogelijk zal de overheid moeten terugtreden. U ziet bijvoorbeeld dat we de ontwikkelingen zoals het minder hedenbeleid -dat door sommigen van u is aangestipt- toetsen aan die mogelijkheden. Er is een verkiezing geweest, het reglement wordt aangepast en we hopen aan het eind van dit jaar in de raad van december met een voorstel te komen waarin de nieuwe samenstelling en de werkwijze van de commissie minderheden wordt vastgelegd, nadat de minderheden zelf de aanpassingen aan het bestel van vandaag hebben geregeld. Het emancipatiebeleid zal, zoals is afgesproken, jaarlijks worden getoetst op basis van de door de raad vastgestelde beleidsnotitie. Daarbij zal nadrukkelijk de Vrouwenraad worden betrokken. Persoonlijk denk ik dat de maand maart daar een uitermate geschikte maand voor is. Het expositiebeleid in het gemeentehuis, waar D66 over schreef, daar zou ik graag op in willen gaan. Wij zijn het eens met iedereen -en dat is ook nooit anders geweest- dat het gemeentehuis voor iedere Soester is. Daarom vinden wij het ook heel plezierig dat er wisseltentoonstellingen in de vitrines zijn en er een winter- en een zomeropstelling is in het centrale gedeelte van de halHelaas bleken de druk bezochte openbare ruimten in het gemeentehuis met de huidige hulpmiddelen niet goed in te richten voor grotere exposities. Zowel het tentoonstellingsmateriaal als de verlichting bleek daarvoor niet geschikt. Dat was dan ook de reden waarom wij op dit moment terughoudend zijn met dergelijke activiteiten. We vinden dat als je het doet, dan moet je het ook goed doen en op het ogenblik zijn daar geen middelen voor. Voorstellen om dat te verbeteren -met de dekking- wachten wij natuurlijk graag af. En wellicht komt het uit de kerntakendiscussie. Wat betreft de kunstuitleen, na het onvolledige voorstel bij de vorige behandeling van welzijn in 1993 was het geld herverdeeld. Het is u allemaal opgevallen natuurlijk. We hebben vervolgens als college -omdat we natuurlijk onze verplichting voor 1995 moesten honoreren- gezocht naar een mogelijkheid om dat toch op een fatsoenlijke manier te doen. In goed overleg met het bestuur en degenen die daarover gaan van het cultuurstimu leringsfonds, is er besloten om de bijdrage die zij normaal uit het fonds beeldende kunst krijgen plus extra geld dat over is van 1994 beschikbaar te stellen voor de honorering van 1995Dat betekent dus dat u bij de volgende begrotingsbehandeling heel duidelijk een principiële keuze zult moeten maken, want het is onverantwoord om een instelling op deze manier jaar na jaar in onzekerheid te laten, dan moeten we dat ook duidelijk aangeven als we dat geen kerntaak meer vinden. We zullen waar mogelijk budgetfinanciering realiseren. De opmerkingen van de Partij van de Arbeid over strikte randvoorwaarden zijn ook het uitgangs punt van het college. Er zal een algemeen beleidskader moeten worden geschapen, waar op het ogenblik ambtelijk al voorbereidend werd voor wordt verricht, opdat wij op een juiste manier kunnen toetsen. Dat betekent aan de ene kant dat wij zelf heel duidelijk onze doelen zullen moeten formuleren en aan de andere kant ook kritisch moeten kijken of die doelen wel bereikt zijn. Dan kom ik toch bij onze financiële middelen. D66 stelt voor de reserve rentegebruik nu aan te spreken. Ze hebben een aantal voorstellen gedaan en ze denken die goed hieruit te kunnen dekken, hoewel ze ook aangeven dat de reserve structuurvisie daarvoor aangesproken kan worden. Wat ons bevreemdt is dat u daarnaast dan nog een keer zegt dat u de compensatie voor het wegvallen van de daarmee samenhangende financieringsdekking wilt vinden in efficiencymaatregelen, die u verder niet met name duidt. Het college is van mening dat we die efficiencybesparingen dan eerst op zijn minst moeten formuleren en moeten toetsen op realiteitsgehalte alvorens wij ze inboeken als winst. De winst op bestemmingsplannen, waar de PvdA ook over spreekt -zij zeggen namelijk dat die niet gelijkelijk over ieder meter grond moet worden verdeeld- dan moeten wij toch zeggen dat de winst op bestemmingsplannen normaal in de algemene reserves komt. U weet, als er op een goed moment winst op een exploitatie is, dan vallen die middelen vrij ten gunste van de algemene reserve, dus zij worden niet gelijkelijk over iedere meter grond verdeeld, u kunt zelf beslissen wat u doet met deze middelen. Onze sturende economische middelen zijn zeer gering. En dan moet ik toch de 10 - 11 - maakt hoort. ng, nnen ie .1 iet IG >len heel iilof ïtwoor- j. Die

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 312