10 oktober 1994 - 12 - heer Witte teleurstellen. Het is voor een gemeentebestuur, of het nou naar uw mening goed of niet goed functioneert, volstrekt onmogelijk om een winkelier te dwingen ergens een winkel te beginnen. Het is ons ook volstrekt onmogelijk om een renderende bioscoop in het veen op te richten. Dat is in ieder geval naar de mening van dit college geen kerntaak. Dat betekent dus dat we als gemeente moeten volgen, moeten stimuleren en de ruimte moeten geven. We moeten kijken naar initiatieven en we moeten de initiatieven die de mensen nemen binnen de ruimte van het bestemmingsplan, of dat nou de Van Weedestraat is of elders, honoreren. Daar hebben ook winkeliers recht op en u moet niet vergeten dat het een buitengewoon belangrijke groep is als werkgever. Ik neem aan dat het dat is waar de PvdA op wijst als zij praten over de ruimte die er moet zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Niet een overdreven uitbreiding van winkelruimte, maar een gezond winkelbestand. En dat geldt net zo goed voor Soesterberg. Het college is dan ook voornemens initiatieven waar mogelijk te ondersteunen. Dan komt ik bij de opmerkingen die gemaakt zijn over de heffingen en belastingen. Er zijn nogal wat opmerkingen over Waterspoor gemaakt en daar zou ik toch even kort op in willen gaan. Bij het Waterspoor zijn een aantal partijen belanghebbend. De provincie zegt: hoe minder water er onttrokken hoeft te worden aan de grondwaterreserves, hoe minder last we van verdroging hebben. En dus hebben ze gewoon taakstellend tegen het WMN gezegd: U mag 30% minder water onttrekken. Het WMN heeft dus ook belang bij Waterspoor, dat is goed voor hun milieu-imago en het zou kunnen helpen bij het behalen van die doelstelling. De waterschappen zijn partij, die willen graag een zo laag mogelijke heffing. Er wordt zelfs verteld dat op het moment dat er minder vervuild water zal komen, het water op zichzelf dan toch in hogere mate vervuild zal zijn, waardoor het duurder wordt om dat water weer te zuiveren, moet begrijpen dat de vaste kosten van de zuivering gewoon blijven bestaan, of er nu tien of honderd liter doorgaat. Ook gemeenten hebben er belang bijomdat je misschien, misschien, misschien -dus drie keer misschien- minder dure riolen nodig zult hebben. Want waar praat u over? U praat over drie procent van het water dat via de huishoudens in de riolen komt en de rest is regenwater. Het zou dus wel eens nuttiger kunnen zijn om te gaan onderzoeken hoe je het regenwater niet via de riolen kunt laten afvloeien, daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Maar op dit moment is het dus nog niet zo zeker dat Waterspoor het financiële effect zal krijgen dat u verwacht. Wel het milieu-effect, want men verwacht wel degelijk dat het een beter bewustzijn van de burgers met zich meebrengt, maar financieel zal het de burger over het algemeen, verwacht men, slechter doen af zijn. Het water zal aanmerkelijk veel duurder moeten worden om die prikkel erin te krijgen, dan betaal je dus meer, je doet je best en we schieten nog niet erg op. Dan is er nog een typisch juridisch probleem, het is op het ogenblik nog niet mogelijk. Er wordt wel over gesproken, er is nu een overleg tussen het ministerie van VROM, de Unie van Waterschappen, het interprovinciaal overleg en de VNG, samen met de Vewin -dat is de Vereniging van waterindustrie, denk ik- en daar zoekt men naar een landelijke oplossing. Ondertussen heeft het WMN wel een afspraak met het Hoogheemraadschap om een vast bedrag per aansluiting mee te nemen als tussenstap. Dus dat is al een verhoging, terwijl we nog niet precies weten wat daar het rendement van is. Daarbij zit je met het probleem dat één op de drie huizen hier in Soest niet bemeterd is, met andere woorden: hoe reken je die af? Het zal waarschijnlijk iets van 120.000,= extra kosten, 6,= per object in Soest. Dus u begrijpt dat er nogal wat vast zit aan dat Waterspoor, wat niet wil zeggen dat het milieurendement door ons niet zeer belangrijk wordt gevonden en wij alles zullen doen om, zodra het mogelijk is, hiermee terug te komen om eventuele stappen te bespreken. Op dit moment moet ik het u als heffing zeer ontraden, gezien de extra kosten en het op het ogenblik onduidelijke rendement Dan stelt de PvdA dat de aanpassing van het rioolstelsel betaald zou kunnen worden door een verhoging van de o.z.b. Het college denkt dat dat niet een goede gedachtengang is. Je zou twee financieringen krijgen van één object, namelijk rioolrecht en o.z.b. ter dekking van de kosten van het riool, maar we slaan ook een fase over. Er wordt op het ogenblik, zoals ik al zei, gewerkt aan een aantal plannen ten behoeve van het rioolstelsel. U weet dat, het is ook in de commissie geweest. Er wordt gewerkt aan meer duide- gewijzigd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 313