10 oktober 1994 - 13 - lijkheid over Waterspoor. Wij denken dat als we verder zijn en we weten wat de financiële consequenties zijn van die plannen, dat we dan ook de discussie over een dergelijke lastenverzwaring en de wijze waarop we die willen doorrekenen, zullen moeten voeren. Dan wil ik toch nog even ingaan op een punt dat tenslotte aandacht heeft gekregen ook in de voorbespreking: de hondenbelasting. De hondenbelasting is inderdaad niet bedoeld om de honden voorzieningen te geven, maar als algemeen dekkingsmiddel. Dat is altijd zo geweest, elk jaar valt er iemand over, maar zolang we niet weten hoe we dat gat moeten dekken van die 320.000,= want dat is de werkelijke opbrengst, terwijl de inningskosten maar 35.000,= zijn, kunt u zich voorstellen dat we dat toch maar even laten zitten. We zijn eraan gewend en als er een betere methode komt, dan horen we dat graag. Ten slotte. Er is een boel discussie geweest over de overhead, er zijn ontzettend veel woorden over gezegd. Ik zou u toch willen verzoeken in het kader van de begroting het een tijdje te proberen op deze manier. We hebben nadrukkelijk gesteld dat op het moment dat u taken of bepaalde werkwijzen wilt wegen, dat we het goed voor u tot in de kleine cijfertjes zullen uitrekenen. Maar als je nu een werkmethode wilt hebben waarmee je ook eens wilt zien hoe het zich verhoudt ten opzichte van vorig jaar, u gebruikt de gegevens van hoofdstuk 9 erbij plus alle stukken die in de beheersboeken staan, dan lijkt het ons in ieder geval doelmatig en nuttig om het maar eens even zo te laten en de ambtenaren niet aan het werk te zetten om alweer een andere methode uit te rekenen. VOORZITTER: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Van Logtenstein. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, ik had de vragen in volgorde van de partijen willen behandelen, dat is in afwijking van mijn voorgangster, maar ik denk dat het ook de duidelijkheid zou kunnen dienen. De WD heeft op pagina 4 van de algemene beschouwingen iets gevraagd over de Mediaraad. In feite is de situatie nu zo, dat wij hebben besloten om het CAI-bedrijf nog niet te verkopen. Dat is bekend bij de Remu en de Remu heeft ons laten weten dat zij opnieuw een Mediaraad willen instellen, een nieuwe Mediaraad in opvolging van de Mediaraad Amersfoort. Zij willen ons voorstellen doen op heel korte termijn op papier om tot een invulling en eventuele deelname van de gemeente Soest aan die Mediaraad te komen. Op pagina 5 van de algemene beschouwingen van de WD is een opmerking gemaakt over het afval en Spullenhulp, annex De Schans. In feite is dat een soortgelijke opmerking als ik bij de PvdA heb gezien. Dat behelst de gedachte om het afvalstoffenpark De Schans verder te gaan toepassen als verzamelgebied en als centrale lokatie, ook voor spullenhulp met daarbij een betere parkeerplaats en een mogelijkheid tot berging van nog niet verkochte, maar wel ingezamelde spullen. Ik wil u voorstellen dat wij dat meenemen. U vraagt ook op korte termijn daarmee terug te komen. Ik mag aannemen dat u een relatie hebt gezien met het voorstel dat woensdagavond in de raad komt ten aanzien van De KwekerijIk vraag u om dit voorstel toch nader uit te werken om te bezien welke zaken wij vanuit gemeentelijk oogpunt moeten doen en welke zaken binnen de Spullenhulporganisatie zouden kunnen worden vertaald. Als ik dan doorga naar het CDA, pagina 3 van de algemene beschouwingen, diftar. U vraagt of wij als college de diftar willen blijven nastreven als mogelijke benadering van vermindering -want dat is de hoofdinstelling- van afval. Dat is inderdaad de bedoeling. U hebt in Op 't Hoogt kunnen lezen dat wij uitdrukkelijk de bedoeling hebben om te kijken naar methodieken van diftar. Er zijn natuurlijk verschillende methodes, op gewicht, op volume, een aantal methodieken van vermindering en toerekening naar de aangeboden hoeveelheden. Wij zullen ook bij de AVU in een werkgroep deelnemen, om te bezien welke mogelijkheden zich in de komende tijd voordoen. Ten aanzien van de ruitersport hebt u een vraag gesteld: is er wat te doen aan de toenemende hinder, vooral in het bosgebied, ten aanzien van de ruitersport? Ik moet vaststellen dat wij wat problemen hebben gehad bij de reorganisatie van de politie, er is minder toezicht in de bossen, heel uitdrukkelijk is de veldpolitie niet meer aanwezig. Wij hebben de intentie om te kijken of onze mensen, die daar in het bos toch dagelijks hun werk-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 314