10 oktober 1994 - 14 - zaamheden doen, door raiddel van opsporingsbevoegdheid daar toch wat meer zicht op kunnen krijgen. Er zal heel binnenkort een benadering zijn ten aanzien van de zwartrijders, zodanig dat wij willen proberen dat aantal zeer sterk te gaan beperken. Afval. Kleine containers. U vraagt op pagina 4 of het mogelijk is om in het vervolg universeel een kleine container te gaan uitzetten in plaats van de grote. De gedachte kan ik mij wel indenken, in de zin dat het psychologisch het effect heeft van vermindering van aanbod. Feitelijk is het op het ogenblik zo dat er nog steeds zoveel afval aangeboden wordt, dat indien wij kleine containers zouden uitzetten, er onmiddellijk een tweede kleine nodig is op hetzelfde adres en dan zijn we van de regen in de drup gekomen, want dan lost het in feite niks op. Ik wil u toezeggen dat wij bij de uitzetting van nieuwe containers zeer sterk zullen benadrukken dat mensen hun voorkeur voor een kleine container kunnen uitspreken en ook dat we het maximum aantal kleine containers zullen gaan uitzetten. Ten aanzien van de riolering, op pagina 3 vraagt u: is het mogelijk om de investeringen in de riolering naar voren te trekken, om die op een eerder tijdstip te gaan uitvoeren? Een soortgelijke vraag heb ik ook van de PvdA gezien. In feite is dat technisch mogelijk. Wij zijn in staat, op basis van de berekeningen, tot een eerdere uitvoering te geraken, alleen, financieel zal dat vertaald moeten worden. Ik zou eventueel nog deze week voor u kunnen laten nagaan wat de financiële consequenties zijn. Het is duidelijk dat een verhoging van het rioolrecht, wat wij al gepland hebben tot 2005 ongeveer, dan versneld zou moeten worden doorgevoerd, óf als rioolrecht óf als een andere heffing of belasting. Dat is een aspect dat zeer zwaar politiek zal kunnen worden gewogen en dan kunt u in feite zelf de keuze maken of u die versnelling wilt of niet wilt. Ten aanzien van het huisvestingsverdeelsysteem moet ik vaststellen dat wij in het afgelopen jaar een zodanig resultaat hebben geboekt ten aanzien van de toewijzing van woningen aan mensen die nog in de overgangsregeling zaten van 56% en per definitie is 32% van alle woningzoekenden buiten het systeem, dus volgens de nieuwe methode toegewezen en een 10% is op basis van de urgentie gedaan. Dan mag ik doorgaan naar de PvdA. De sport, doelmatigheid. De PvdA stelt ten aanzien van de doelmatigheid de vraag: is er al enig zicht op invulling van doelmatigheid? Ik moet vaststellen dat wij een aantal plannen hebben in verschillende stadia die ofwel nu naar het college toegaan, danwel in de ambtelijke uitwerking zijn. Wij verwachten op korte termijn in ieder geval de eerste signalen, de eerste tekenen van invulling van de doelmatigheid ook aan de raad te kunnen laten zien. Bij afval hebt u een soortgelijke vraag gesteld als het CDA en die heb ik intussen beantwoord. Ten aanzien van Spullenhulp hebt u de vragen gesteld die ook door de WD zijn gesteld, ik denk dat u daar voldoende antwoorden op hebt ontvangen. Afvalvermindering en preventie. U stelt op pagina 1 de vraag: is er in overleg met winkeliers een systeem op te zetten, in ieder geval een aanzet te doen ten aanzien van de vermindering van afval? Dat is inderdaad het geval. Wij zullen in de komende maand, nadat wij dat in het college hebben besproken, naar buiten gaan met systemen om te kijken of in overleg met de MKB en de middenstand het afvalaanbod en vooral op verpakkingsgebied beïnvloed kan worden, zodanig dat we daar een sterke vermindering van aanbod kunnen bereiken. U mag dat in de komende maanden van ons verwachten. Dan bij BAM, pagina 2, daar is een vraag gesteld ten aanzien van Filmnet. Technisch is het mogelijk om Filmnet op het kabelnet te gaan plaatsen. We hebben de metingen laten verrichten in de afgelopen maanden. Wij wachten op het ogenblik op de reactie van Filmnet, de organisatie, die op basis van een rapport van Teladin ons zou laten weten of er behoefte is en of zij in feite op het kabelnet in Soest zouden willen. Ik moet daarbij uitdrukkelijk stellen dat het op een tussenkanaal gaat en dat het niet de bedoeling is dat wij als gemeente daar op dit moment financiën voor uittrekken. Het zou dus budgettair neutraal moeten kunnen verlopen. De werkgroep afvalpreventie. Ik heb zojuist al gezegd dat ook binnen de AVU en ook in gemeentelijk verband het de bedoeling is om systemen van afvalpreventie te gaan onderzoeken, te bezien welke mogelijkheden er zijn en welke mogelijkheden concreet uitvoerbaar zijn in de komende tijd, zodanig dat we na de rapportage bij u terug kunnen komen met een hele

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 315