10 oktober 1994 - 16 - ontwikkelingen die tot een zogeheten «voortschrijdend inzicht» kunnen leiden, tevens kunnen leiden tot een herbezinning op aspecten van het ruimtelijk beleid. Het lijkt me toch goed om te zeggen dat deze herbezin ningen altijd ook onderdeel van discussie in de commissie en in de raad zullen zijn. BAM en de andere fracties maken opmerkingen over en zetten vraagtekens bij een aantal bouwprojecten, «projecten met stadsallureszoals BAM het noemt. Een aantal projecten die zij met name noemen waren overigens al in gang gezet toen dit college aantrad. Het lijkt mij goed om hier te vermelden dat dit college in juni jl. het volgende heeft besloten: er moet de nodige terughoudendheid betracht worden ten aanzien van het ontwikkelen van nieuwe appartementen- en meergezinsprojecten. Dit heeft inmiddels geleid tot aanpassing van de maximale bouwhoogte in het ontwerp-plan voor de Boerenstreek tot twaalf meter, dat was oorspronkelijk zestien meter. Een ander ding dat wij inmiddels hebben gedaan is dat wij aan projectontwikke laars vragen om in voorkomende gevallen niet uitsluitend met de opzet voor een appartementengebouw te komen, maar ook naar alternatieven te kijken. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er voor het terrein van de firma Duijst aan de Beukenlaan in plaats van een appartementengebouw een plan ontwikkeld is met veertien geschakelde patio-woningen. Over het verkeer is ook in de vijf-minutensessie al het een en ander door de verschillende partijen gezegd. De maatschappelijke discussie om de noordelijke hoofdwegenstructuur is volop gaande. Zojuist is de inspraak periode gesloten en worden de reacties verwerkt. In de maand november zal het college een voorlopig standpunt bepalen en in december zal de raad zich over deze materie kunnen uitspreken. Het zou onjuist zijn en verwarring scheppen om dan op dit moment allerlei schoten voor de boeg te geven en enige schijn te wekken dat reeds standpunten zijn ingenomen. Enige reacties op mogelijke andere alternatieven of te wijzigen procedures zijn ons inziens op dit moment dan ook niet op hun plaats. De BAM refereert aan de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers bij de spoorwegovergang. Daarover zou ik het volgende willen zeggen. Bij de besluitvorming dit voorjaar over de definitieve aanpassing van de overweg bij station Soest-zuid heeft de meerderheid van de raad besloten tot het plaatsen van fietsenstallingen aan het einde van de Bosstraat. Eveneens is toen besloten om de oversteeksituatie aan de Nieuweweg te laten zoals deze nu is. De procedures rondom het verkrijgen van een bouwvergunning voor de fietsenstallingen lopen op dit moment en de realisatie van deze fietsen stallingen zal vermoedelijk in het voorjaar van 1995 plaatsvinden. Het GPV/SGP/RPF heeft ten aanzien van de verkeersveiligheid opgemerkt dat het aantal ongevallen vorig jaar iets is toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Het is naar onze mening echter nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Fluctuaties zijn meer voorgekomen. Hetzelfde geldt voor de aantallen verkeersslachtoffers. Voor beide aspecten geldt dat in ieder geval vanaf 1986 van een dalende trend sprake is. Zoals uit de notitie «Besteding verkeersveiligheidsgelden 1994» blijkt, gebeuren veel ongevallen op de hoofdwegen van de gemeente. De ontwikkelingen die wij voornemens te doen op de noordelijke en de zuidelijke hoofdwegenstructuur, zouden op zich kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, zonder dat daar specifiek geld voor gereserveerd wordt, dat kan meegenomen worden in die projecten. Ik wou daarbij opmerken dat 50% van de gevallen die u vindt in de notitie verkeersveiligheid, dus 50% van de objecten, direct of indirect te maken hebben met deze wegen, gekoppeld onder de verzamelnaam N221. In de reactie van Progressief Soest wordt een opmerking gemaakt over de privatisering verkeerstaken. Ik zou daarover willen opmerken dat dat slaat op de taakomvang van de politie en niet direct op taken van de gemeente. Ten aanzien van het onderwerp welzijn, met name de ouderen. De WD heeft opmerkingen gemaakt dat de senioren gewend zijn aan het dragen van verantwoordelijkheid. Nou, dat onderschrijven wij voluit. De opmerking dat daarmee de ouderen al in staat zullen zijn uitvoerende taken te vervullen, wordt in de praktijk al bewaarheid, omdat bijvoorbeeld de maaltijdvoorzie ningen volledig in eigen beheer door de SWOS worden uitgevoerd. Ook maakt de WD een opmerking over de mogelijkheid om met de SWOS tot budgetfinan ciering te komen. In een eerste gesprek zijn daartoe inmiddels aanzetten gegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 317