10 oktober 1994 - 17 - De BAM zegt de korting op de ouderenbonden te verwerpen. Ik zou hier toch met nadruk willen zeggen dat hier geen sprake is van een korting op de subsidie aan de ouderenbonden, maar dat de subsidie in overeenstemming is gebracht met de door de raad vastgestelde uitgangspunten van de categorie indelingen. Tevens zou ik willen opmerken dat de subsidie voor 1995 is gehandhaafd en dat de vermindering zoals die is aangegeven, betrekking heeft op een voornemen voor 1996. Verder zou ik willen opmerken dat de subsidie die de ouderenbonden krijgen, betrekking heeft op het vervullen van belangenbehartiging. In de afgelopen weken is door de ouderenbonden in de discussie gebracht dat een deel van de gelden ook besteed wordt voor bijeenkomsten, die in de categorie-indeling vielen onder de categorie C. en daardoor wat de subsidie betreft buiten de boot zijn gevallen. Anderzijds onderschrijft het college de opmerking van het CDA dat eenzaam- heidsbestrijding onder ouderen, het voorkomen van een sociaal isolement prioriteit verdient. Maar ook de opmerking van het GPV is juist als zij zeggen dat ouderen in onze gemeente geen groep vormen die moeilijk voor zichzelf kan opkomen. Ik denk dat het gemeenschappelijk probleem van ons allen is om na te gaan hoe je nu de echte eenzamen bereikt. Het CDA maakt een opmerking over de multifunctionele instelling en geeft aan daar geen voorstander van te zijn. Op 30 september jl. heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de instellingen die zich bezig houden met het sociaal cultureel werk. De insteek van het gesprek was om na te gaan op welke wijze deze instellingen er zelf de voorkeur aan zouden geven om op een of andere manier samen te werken. Er blijkt vooral interesse te bestaan om op de gebieden financieel beheer, administratie en personeelsbeleid na te gaan op welke wijze en in welke vorm er samengewerkt zou kunnen worden. Er zijn inmiddels vervolgafspraken over gemaakt. Gemeentebelangen Groen Soest brengt naar voren het idee van de subsidie waardebonnen. Vastgesteld kan worden dat dat idee ook in het lijsttrekkers- overleg naar voren is gebracht en toen is afgewezen. Inmiddels kunnen we ook vaststellen dat elders in het land initiatieven ontwikkeld worden om te kijken of een dergelijk systeem een zinvolle bijdrage zou kunnen leveren aan de verdeling van subsidiegelden. Ik doel hier met name op Apeldoorn. Wij hebben inmiddels met Apeldoorn contact gehad en begrepen dat zij in de periode van oktober tot het voorjaar 199 5 gaan inventariseren op welke wijze een dergelijk systeem vorm en inhoud gegeven zou kunnen worden. Ik zou u willen voorstellen om in het voorjaar van 1995 nader contact met hen te zoeken en te bekijken in hoeverre zij eruit gekomen zijn en in hoeverre het dan vervolgens zinvol zou kunnen zijn om in Soest daar ook verder mee te werken. Het GPV heeft opmerkingen gemaakt ten aanzien van de kinderopvang, ook in de vijf minuten ging de heer Meilof daarop in. Ik zou toch willen vaststel len dat er niet meer geld wordt uitgegeven, maar dat er zelfs sprake van zou kunnen zijn dat we in de komende jaren minder geld uitgeven, omdat we veel eerder op de verhouding 70/30 van de bedrijfsplaatsen en van de particuliere plaatsen zouden kunnen komen. Tot slot het Dorpshuis, waar met name de WD naar vroeg. Ik zou willen beginnen met vast te stellen dat ik lees uit de notitie dat hier sprake zou kunnen zijn van het niet gelijk opwerken van twee gemeentelijke afdelingen, te weten de afdeling sport en de afdeling welzijn. Naar mijn idee is de situatie iets anders en wel de volgende. Bij de huuropbrengsten is in het verleden niet opgenomen een post ten behoeve van het gebruik van de sport accommodatie door scholen, ongeveer 30% van het bedrag wordt door onderwijs verstrekt ten behoeve van onderhoud en vervanging. Die hele zaak is ook in de bezwaarschriftencommissie geweest en die heeft geoordeeld dat achteraf alsnog betalen niet kan worden aanbevolen en gezegd: probeer dat dan maar in het nieuwe beleid mee te nemen. Het Dorpshuis is eigendom van de stichting, de stichting is dan als zodanig zelf verantwoordelijk voor investeringen, maar helaas, ze hebben door omstandigheden die beide partijen -zowel de gemeente als het Dorpshuis- pas later in de gaten kregen, het geld niet gekregen. Anderzijds moet ik ook vaststellen dat het niet alleen kommer en kwel is, want vorig jaar is ten behoeve van de vervanging van de sportvloer 55.000,= ter beschikking gekomen van het Dorpshuis en voor het aanbrengen van een mindervalidentoilet 36.000,=. Inmiddels hebben we ook een aanpassing gehad van de salariëring van een aantal medewerkers op grond van de CAO tot een bedrag van 50.000,= en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 318