10 oktober 1994 - 18 - heeft het college een aantal weken geleden de 20% buffetinkomsten ook als een post toegekend aan het Dorpshuis die zij mogen behouden. Dat neemt weliswaar niet weg dat we toch moeten vaststellen dat daarmee het onderhoud van de kleedruimten enzovoorts niet tot zijn recht kan komen. Ik neem me dan ook voor om aan het college en vervolgens aan de raad voor te stellen alsnog een krediet te gaan vaststellen voor het Dorpshuis om het onderhoud op peil te brengen, waarbij ik met nadruk wil zeggen dat ik ook in de afgelopen weken nog geprobeerd heb en heb laten nagaan in hoeverre binnen de begroting van het Dorpshuis ruimte te vinden zou zijn voor het bekostigen van de renovatie. Ook door de afdeling BIT heb ik nog eens na laten gaan in hoeverre er op het benodigde bedrag voor de renovatie wat te besparen zou zijn, maar ook daar is geen vermindering uit voortgekomen. VOORZITTER: Dank u wel. Dan mag ik ten slotte antwoorden op vragen die door u als raad zijn gesteld. Ik loop een aantal onderwerpen langs. Ik ben blij dat, ik mag wel zeggen raadbreed, veiligheid zo'n belangrijk punt is. Wij delen als college uiteraard uw zorg op dat gebied en terecht besteden wij hier veel aandacht aan, omdat uit allerlei onderzoeken blijkt dat met name bij onze burgers dit punt heel hoog scoort, de gevoelens van onveiligheid en niet alleen de gevoelens, maar in veel gevallen ook de werkelijke onveiligheid. Concreet antwoord op een aantal vragen. Het CDA noemt het HALT-projeet en brengt dan onder de aandacht het project meelopers. Ik kan u zeggen dat dat aan de orde komt bij het vervolg op het inbraakpreventieproject, zoals we dat in Soest hebben gehad. Dus we komen daar nog op terug. De PvdA spreekt over de politie en vraagt dan hoe het zit, of er al structuur is gegeven -en ik kan inderdaad zeggen dat er structuur gegeven is- aan de projectgroep veiligheidszorg, die met name afspraken probeert tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, politie en gemeente. Ik denk dan met name aan concrete voorstellen als bedrijfsbeveiliging, beveiliging van het winkelgebied en dat soort zaken. Die zijn in voorbereiding en we komen daar zo spoedig mogelijk mee in de commissie. Een ander verhaal is de integrale veiligheidszorg, waarin het beleidsplan van deze raad en het college is gesproken. Daar is een eerste aanzet toe gegeven, vorige week hebben we daar nog over gesproken. Een eerste concept, want we zullen toch in die vorm gaan werken en willen dan ook graag met u en ook met anderen in discussie daarover. Het wordt iets dat eigenlijk nog nergens bestaat in Nederland, dus we zoeken ook naar een weg waar met name het accent ligt op zoveel mogelijk praktische benadering en niet te veel filosofische benadering, maar concreet per wijk zoveel mogelijk aangeven wat er aan schort en wat we eraan kunnen doen. Het eerste concept daarover bereikt u eind november in de commissie a.b.z. D66 zegt dat veiligheid meer dan alleen politie is. Ik ben het daar helemaal mee eens, dat zal ook blijken uit hetgeen ik net heb gezegd over het integraal veiligheidszorgplan, dat wij dat juist heel breed willen opzetten, dat wij daar zoveel mogelijk -ook vanavond heb ik dat weer gehoord- de burgers bij moeten betrekken. D66 verwijst dan naar het succes van de buurpreventieprojecten, dat onderschrijven wij, wij zullen dat beleid ook zeker voortzetten. Een ander onderwerp dat met veiligheid te maken heeft, betreft de brandweer. De Partij van de Arbeid komt met de vraag over de verplaatsing van de brandweerkazerne. Als college zeggen we: ja, moeten we die vraag nu weer beantwoorden, want in 1993 heeft er een uitvoerige discussie over dit onderwerp plaatsgevonden? U hebt als raad de uitkomsten van die notitie onderschreven en een van die uitkomsten was dat de lokatie die we nu hebben gehandhaafd blijft, het tweede punt dat u onderschreven hebt is dat het uitruksysteem voor onze brandweer ook ongewijzigd blijft. Die twee uitgangspunten nemen wij nu als vaststaand en op basis daarvan moet je gaan kijken wat er met de huidige kazerne moet gebeuren. Daar zijn weer twee mogelijkheden: je gaat hem opknappen in zijn uiterlijke vorm zoals hij er nu staat, of je gaat de kazerne een andere vorm geven en dan ook opknappen. Die keus is nog niet gemaakt. Als u daar meer over wilt weten, er is voldoende cijfermateriaal in huis, zonder dat we daar weer uitgebreide nieuwe studies over moeten maken. Dus dat materiaal willen we graag voor u ter inzage leggen. Maar ik hoop vandaag of woensdag graag te horen wat u nu wilt. Moeten we inderdaad weer gaan zoeken naar een nieuwe lokatie in onze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 319