10 oktober 1994 - 19 - gemeente, of zegt u: nee, wij onderschrijven het in 1993 door de raad genomen besluit? Ik wacht uw standpunt af. Dan kom ik bij Progressief Soest, die verwijst naar Op 't Hoogt van 13 april, waarbij gezegd wordt na het aantreden van het nieuwe college is gemeld dat de collegeleden maandelijks de stand van zaken van diverse onderwerpen weergeven. Ik ben blij dat Op 't Hoogt zo goed gelezen wordt dat het u is opgevallen. Ik heb ook begrepen dat u dat heel aardig vond, dat u daar waardering voor hebt. Daarom is het jammer dat u in de vervolg nummers is ontgaan dat we dat niet op dezelfde wijze gedaan hebben met een fotootje van de collegeleden en een tekst, maar dat wat het college doet of gedaan heeft integraal verwerkt is in de tekst over de verschillende onderwerpen die in dat Op 't Hoogt vermeld stonden. Maar het feit dat u dat niet is opgevallen is voor ons een signaal dat we het een volgende keer wat duidelijker zullen moeten weergeven, want wij trachten uiteraard heel duidelijk over te komen. Dan moet mij het volgende van het hart, nu ik het toch over voorlichting heb. U moet mij goed begrijpen -ik richt mij nu even tot Gemeentebelangen Groen Soest- dat ik als voorzitter van de raad vrijheid van meningsuiting uiteraard respecteer, maar dat geeft mij ook het recht om daar zelf gebruik van te maken, vandaar dat ik het nu ook doe. Maar ik ga niet inhoudelijk in op hetgeen u als fractie op pagina 2 van de laatste Soester Courant hebt gezegd. Het gaat mij ook niet om de inhoud van het verhaal, maar waar het wel om gaat is de methode waarop wij met elkaar plegen om te gaan in Soest en zeker in deze gemeenteraad. Als je dan je artikel eindigt door een oproep te doen aan burgers om een eenzijdige mening kenbaar te maken, als je dan namen en telefoonnummers vermeldt -en ik voel mij dan aangesproken in het bijzonder waar gezegd wordt: gemeentehuis, want daar zit ik de hele dag, maar ik kan mij ook voorstellen dat het ook geldt voor de raadsleden die daar vermeld staan met hun privé-telefoonnummerniet dat dat geheim is- dat je in zo'n geval toch eerst even vooroverleg pleegt, voordat je dergelijke zaken naar buiten brengt. Het zal je maar gebeuren -en ik weet dat dit in één geval gebeurd is- gesteld dat er veel reacties zouden kunnen komen op zo'n oproep en je zit thuis in afwachting van een belangrijke gebeurtenis in familiekring en je telefoon is door deze actie geblokkeerd, daar zou ik niet graag verantwoordelijk voor willen zijn. Dan kom ik bij Radio Soest, met name de WD en Groen Links/Progressief Soest hebben daar vragen over gesteld. Daarover kan ik het volgende zeggen, zoals u weet, loopt de discussie al wat langer. Wij hebben vrijdag jl. met het bestuur van Radio Soest een zeer uitputtend gesprek gehad. Met name wilden wij zo goed mogelijk inzicht verkrijgen in hun financiële positie en niet alleen bij de lopende zaken, maar ook naar eventuele vermogenspositie. Op grond daarvan hebben wij vanmorgen in het college een besluit genomen. De papieren die daarbij horen en het cijfermateriaal dat wij van Radio Soest hebben gekregen, heb ik nu even uit de leeskamer gehaald, maar dat ligt straks weer voor u ter inzage in de leeskamer, dus daar verwijs ik naar. Het komt erop neer dat wij -en ook Radio Soest vindt dat- eerst voldoende garantie willen hebben van de gemeenteraad of van andere instellingen opdat zij de komende jaren in staat zullen blijven hun taak te verrichten. Als de voorstellen doorgaan om de subsidie af te bouwen van nu 40.000,= naar een lager bedrag en er staan geen andere inkomsten tegenover, dan komen het bestuur van Radio Soest en het college van B&W tot de conclusie dat het voortbestaan van Radio Soest niet wel mogelijk is. Dat zo zijnde zeggen wij tegen u als raad: dan is het ook niet verstandig om op dit moment een investering te doen van ongeveer 120.000,=, hetzij in C- drie, hetzij in het gemeentehuis. We hebben gevraagd wat de uiterste datum is waarop zij dit moeten weten. Die wordt bepaald door de opzegging van het huurcontract bij Molendael, dat is 1 januari 1996 en ze hebben een half jaar nodig voor verbouwen, verhuizen, enzovoorts, dus dan zit je rond 1 mei/1 juni 1995. Dat biedt ons en u de mogelijkheid om bij de voorjaarsnota een definitieve beslissing te nemen over de investering in de verbouw, waar die dan ook moge plaatsvinden, in C-drie of in het gemeentehuis. Wij stellen u dus voor om de subsidie 1995 ten bedrage van 40.000,= nu wel te verlenen, maar de overige besluitvorming aan te houden tot de voorjaarsnota. Ten aanzien van de verslavingspreventie, waar door de fractie BAM over gesproken is, denk ik dat ik heel kort kan zijn. U weet dat de gemeenteraad

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 320