10 oktober 1994 - 24 - eens vol kunnen krijgen. Dan vind ik dat het een wijs beleid zou zijn om te zeggen: we beginnen standaard met een kleine en als de mensen aangeven dat ze daar niet mee uit komen, dan kun je altijd nog een grote geven. Het is niet zo dat er dan twee kleine worden voorgesteld, nee, wij zeggen: laten we beginnen met een kleine en als mensen dan aangeven dat ze dermate veel afval hebben per week dat ze het er niet mee redden, dan pas over een grote gaan praten. Je zou zelf kunnen overwegen om daar een tarievendifferen- tiëring op toe te passen. Dat is maar weer een suggestie in uw richting, u kunt daar vast in uw wijsheid meer mee. De riolering. U hebt daar het een en ander over gezegd. Wij hebben in onze algemene beschouwingen aangegeven het verstandig te vinden om de plannen die er liggen voor de riolering naar voren te halen. Ik besef heel terdege dat daar een financieel plaatje aan zit, niet zozeer omdat we daar niet voor gereserveerd hebben, want daar hebben we natuurlijk om geroepen dat we dat wel wilden, maar omdat we daar een stukje rente bij tekort komen. De suggestie die door collega Krijger is gedaan om daar in de komende dag nog eens met u over te denken hoe we dat zouden moeten dekken, dat tekort dat daardoor zou kunnen ontstaan, die wil ik ondersteunen. Ik verzoek u dan ook om daar woensdag, als we hoofdstuksgewijs bezig zijn, op terug te komen. Dan gaan we naar wethouder Ten Hove. Er is veel gezegd over de verkeers- discussie, daar heb ik in mijn vijf minutenpraatje ook al even op gewezen. Ik houd het college aan datgene wat hij daarover heeft afgesproken. Dat hebt u ook beaamd, dus ik denk dat we daar nog voldoende op terugkomen. Binnen het onderdeeltje welzijn, dat bij de heer Ten Hove aanwezig is, sprak u over ouderen en ik hoorde ook Progressief Soest daar nog iets over zeggen. Wij hebben gezegd dat we natuurlijk willens en wetens een categorie-indeling hebben gemaakt met z'n allen en als we die gaan vertalen -dat gebeurt nu- dat we dan naar elkaar kijken en zeggen: hadden we dat wel zo bedoeld? Het is best aardig wat u daarover zegt, maar waar het ons even gaat is: een aantal activiteiten die door de ouderenbonden worden gedaan - het gaat om hele kleine bedragen na 1995- zijn activiteiten die wij zouden willen benoemen als activiteiten die eenzaamheid bestrijden. Dat betekent dat we het niet eens zijn met het antwoord zoals u dat gegeven hebt en dat betekent ook dat we daar met een motie op het moment dat WEL/ZORG aan de orde is, op terug zullen komen. Daarnaast hebt u gesproken over de multifunctionele welzijnsinstelling. Dat loopt, dat project, dat hebt u ook steeds gezegd. Ik herhaal nu even dat wij keer op keer hebben gezegd als CDA-fractie dat wij daar op zijn minst vraagtekens bij stellen. Ik verwijs even naar de discussie over het gewest. We hebben hier in deze gemeenteraad keer op keer tegen elkaar gezegd: dat moet niet al te groot, dat gewest, alleen de lichtst adequate vorm van samenwerking. Dat hebben we denk ik wel raadsbreed altijd gezegd. En nu zitten we bij elkaar in zon commissie a.b.z. en constateren we dat het niet het geval is. De nieuwe staatssecretaris ten spijt, er groeit een vierde bestuurslaag en we hebben geen enkele idee hoe we dat kunnen beïn vloeden. Ik wil u er alleen maar op wijzen dat we bij een multifunctionele welzijnsinstelling -zo staat het letterlijk in het stuk- de vraag opwerpen: ga je niet iets creëren waar weer een hoop menskracht tegenaan moet worden gezet? Daar hebben wij onze zorg over geuit de afgelopen vier jaar, de vorige raadsperiode ook al, maar het heeft misschien niet al te veel effect gesorteerd. We moeten daar toch nog even wat op horen. Naar de burgemeester. Laat ik beginnen met onderwijs. Ik heb bedoeld -maar misschien is dat niet duidelijk overgekomen- we gaan inderdaad werken naar een systeem waarin de gemeentelijke overheid wat verder af komt te staan van het openbaar onderwijs. In die situatie kun je spreken van gelijk waardige soorten van onderwijs, een openbaar onderwijs, waar niet de gemeente meer rechtstreeks aanspreekpunt is en een bijzonder onderwijs waar het dat nooit was. In die situatie vinden wij het wenselijk dat deze twee vormen van onderwijs in deze gemeente zo goed mogelijk samenwerken, samen denken over: hoe gaan we nou om met goed basisonderwijs? Zo hebben we dat bedoeld. Dat u daar een vergadering over organiseert op 26 oktober, vinden we natuurlijk prachtig, maar ik moet het nog maar een keer zeggen: het is jammer dat u geen rekening houdt met mensen die naast de politieke arbeid ook nog andere arbeid verrichten. Het wordt waarschijnlijk een uitzondering in deze gemeenteraad dat u zich dat niet realiseert. Het project meelopers, zegt u, in het kader van HALT en de regio-politie,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 325