10 oktober 1994 - 26 - Van de brandweer kunt u het mij niet euvel duiden dat ik het nog maar een keer geprobeerd heb. U antwoordt: we zullen óf draaien op de huidige lokatie óf het blijft de huidige lokatie. Maar dan nog moet je die twee dingen wel naast elkaar zetten en dat kost natuurlijk geld. Verder hebt u niet gereageerd op ons voorstel om het loon, de wedde van de gemeenteraad met 10% te verminderen. Dat zou een suggestie kunnen zijn en we zullen daarvoor een motie bij u indienen. Over economische zaken, mijnheer de voorzitter, heeft mevrouw Blommers in ieder geval begrepen wat er in onze algemene beschouwingen stond met betrekking tot werkgelegenheid en het midden- en kleinbedrijf. Jammer, de heer Visser begreep het de vorige keer ook al niet. Over het onderwijs, daarvan stel ik u voor om op 26 oktober, als we praten met de GMR, de commissie a.b.z. en het directeurenberaad met betrekking tot de bestuursvorm van het openbaar onderwijs, op onze vraag met betrekking tot één openbare school -die een ontzettend uitgebreid pakket zou kunnen leveren en dat ter vervanging van andere openbare scholen- terug te komen. Ik ben het niet eens met het antwoord van het college met betrekking tot de subsidie ouderen voor eenzaamheidsbestrijding en ik wacht datgene wat het CDA daarover gezegd heeft af. Over het afval, daar vind ik toch het antwoord van het college met betrekking tot het halen van het grof afval, dat dat nog eens te bezien is, wat te vaag. Ik zou u willen uitnodigen om woensdag met een concreter antwoord te komen. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag in onze algemene beschouwingen met betrekking tot de ecologische wijk Boerenstreek. Ik zou graag die randvoorwaarden, die er misschien zijn, ter inzage hebben en ik wil ook graag dat er op een manier gecontroleerd wordt of die randvoorwaarden ook ingevuld worden. Dan even over de overhead. Het college zegt: laat ons nu dit jaar nog maar even stoeien en op het moment dat we de financiën en de uitleg daarvan nodig hebben bij de kerntakendiscussie, krijgt u die. Nou, ik heb alleen maar aan willen geven: als we die dan toch hebben -en we zullen daar vrij ver in gaan, neem ik aan- dan kunt u die gelijk gebruiken voor de begroting van volgend jaar. Ik verwacht niet dat u tussen nu en een maand een nieuwe begroting zult schrijven. De winst van de bestemmingsplannen en dat elke vierkante meter dezelfde prijs is, heeft u niet goed begrepen, mevrouw Blommers. Wat ik daarmee bedoelde is wat wij jaren geleden als eens een keer gezegd hebben, met een subsidie -of hoe je het ook anderszins wilt noemen nu alle andere subsidies wegvallen- met betrekking tot de sociale huisvesting. Daarvan heb ik bedoeld dat niet elke vierkante meter dezelfde prijs hoeft te hebben als het gaat over de guldens van het bestemmingsplan. Dan kom ik even nog naar een reactie op algemene beschouwingen of onderdelen daarvan van andere fracties. Het antwoord op de vraag van de WD met betrekking tot het zwartboek van Soesterberg, daarvan hoop ik dat het college op korte termijn met een voorstel komt. Zo ook heeft het college iets toegezegd wat Aqua Indoor betreft. En ook wij zijn benieuwd naar de één-loketfunctie van het gemeentehuis met betrekking tot voorlichting en burgerzaken, ook daar heb ik weinig over gehoord van u. Het CDA heeft gesproken over het meelopers-preventieproject en ik heb niet helemaal het antwoord gehoord van u of begrepen. Ik ben het eens met de manier, zoals ook het CDA zegt, over de snelle uitvoering van de rioleringswerken en het is daarom ook dat we de motie nog een keer hebben gelezen van de WD van vorig jaar, toen wij kwamen met alleen maar Waterspoor en de WD met een verdergaand voorstel kwam om de rioleringsheffing op te heffen en compleet in de OZB onder te brengen. Dat voorstel hebben we nog eens bezien, we hebben ons gerealiseerd dat het water van de huishoudens maar voor ongeveer drie tot vijf procent door de riolering gaat en de rest infrastructurele maatregelen zijn die anderszins toch betaald moeten worden. Dan lijkt mij het voorstel zoals dat gedaan is door de WD een jaar geleden en ook in Amersfoort compleet wordt toegepast, om dat te doen via de OZB, helemaal niet zo'n rare manier. Dan kom ik nog even terug naar de fractie van D66, die heeft het ook gehad over de rioleringswerken, omdat je niet nog een keer heel snel op elkaar, zoals we al eerder twee keer snel op elkaar gehad hebben, de overstroming van Soest kunt hebben. Wel zijn we benieuwd naar het voorstel van D66 om dat een keer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 327