10 oktober 1994 - 27 - op een rijtje te krijgen om de reserve rentegebruik actief te maken. Verder zou ik aan het GPV\SGP\RPF nog een keer willen vragen, die in zijn algemene beschouwingen schrijft dat wat hen betreft de sport, bibliotheek en basiseducatie best duurder zouden mogen zijn, dat er meer zou mogen betaald worden door de burgers, hoeveel dat dan zou moeten zijn. Ik heb daar geen voorstel van hen voor gehoord, maar misschien dat er zo nog een motie komt. Ik ben het wel eens met uw opmerking met betrekking tot de differentiatie van de afvalstoffen. Zoals ook het CDA gezegd heeft, of de manier van de kleine bak en de grote bak de juiste is, weet ik niet, maar ik ga graag de discussie in een volgende commissie aan. Progressief Soest heeft in een van zijn opmerkingen geschreven dat er al taken zijn in welzijn die nu reeds teruggedraaid worden. Ik weet niet precies welke taken dat zijn, dus ik zou graag Progressief Soest vragen: welke taken zijn dat dan, die nu al teruggedraaid worden? Ik heb nog een opmerking naar de heer Visser toe. Hij zegt dat hij de scheurtjes van de huidige coalitie onderkend heeft. Mijnheer Visser, als de scheurtjes van de vorige coalitie allemaal buiten de deur gehangen waren, dan had het vorige college er niet zo lang gezeten. Gemeentebelangen Groen Soest is als een actiepartij begonnen en ik begrijp bij uw algemene reclamebeschouwingen dat u dolblij bent dat u nu een andere actie kunt starten. Met BAM ben ik het eens als het gaat om de wegsleepregeling en de kosten dekkendheid daarvan. Ik verwacht van het college daar voorstellen over. Een andere opmerking moet mij even van het hart, dat als BAM spreekt over het niet meegaan met het jaarlijkse uitje, dat ik benieuwd ben of ze met het eerstkomende uitje, dat vrijwel niets kost, meegaan of niet meegaan. Consequent als ze zijn, zullen ze niet meegaan. Overigens, een andere opmerking richting BAM, voorzitter, is dat woning bouwverenigingen en woningstichtingen tegenwoordig ook projectontwikkelaars zijn. Als u tegen projectontwikkelaars bent, bent u dus ook tegen die manier, want het is ook gewoon het ontwikkelen van projecten. Ik denk dat je een heleboel disciplines in het ontwikkelen van plannen nodig hebt, zo ook projectontwikkelaars, dus ik ben het niet helemaal eens met datgene wat BAM daarover schrijft. Dank u wel, mijnheer de voorzitter. VOORZITTER: Dan is het woord aan de fractie BAM. Heer JOUSTRA (BAM): Dank u wel, voorzitter. Ik ga het dan maar even in de volgorde af zoals wij onze algemene beschouwingen hebben ingediend en die loop ik dan puntsgewijs na. Ten aanzien van uw opmerkingen omtrent het meewerken in gewestelijk verband, hebben wij gewoon aan willen geven dat wij zorgen hebben over de democratische verhoudingen op weg naar een mogelijk vierde bestuurslaag. Ik verzoek u de opmerkingen in dat licht te willen bezien en gewoon de vinger aan de pols te houden. Ten aanzien van een veiliger Soesterberg, voorzitter, hebben wij gepleit om toch te komen tot de instelling van een werk- of stuurgroep, een permanente werk- of stuurgroep verslavingspreventie. U gaf daarbij aan dat de vorige raad in feite heeft besloten de stuurgroep op te heffen. Het is toch even anders, denk ik. De vorige stuurgroep heeft zelf aangegeven scheef van samenstelling te zijn en zichzelf te willen opheffen, dat is door de raad overgenomen. Wij pleiten nu alsnog voor het instellen van een stuurgroep die niet scheef is samengesteld. Ik heb u aangegeven dat te doen met vertegenwoordigers van justitie, politie, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. Ik verzoek u daar toch nog eens naar te willen kijken. Ten aanzien van de verkeerssituatie in Soest, voorzitter, zijn wij eigenlijk diep teleurgesteld. Het gemak waarop het college denkt én een goed verkeerscirculatieplan en kennelijk dan ook nog de rondweg om de noord uit de bestaande middelen te kunnen financieren. De rondweg om de noord is één van wat wij vinden dure grootschalige prestige-objectenDat is dan gelijk het antwoord denk ik richting CDA en Partij van de Arbeid: als wij het hebben over dure grootschalige prestige-objecten, dan zijn dat in onze ogen onnodige objecten. Dat is wat anders dan dure objecten die noodzake lijkerwijs moeten worden gebouwd, dat is een hele andere benadering. Wat wij jammer vinden, voorzitter, is dat u daar nauwelijks op ingaat, u denkt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 328