10 oktober 1994 - 28 - uit de bestaande middelen én een goed verkeerscirculatieplan én ook nog eens een rondweg te kunnen financieren. Wij denken dat dat niet het geval is. We zullen toch allereerst moeten kijken Heer BOERKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, mag ik even, bij interruptie? Ik heb uit de algemene beschouwingen zoals het college die aangeboden heeft uit deze raad, niet begrepen dat u die dingen die BAM noemt wilt betalen binnen het totale begrotingsbedrag dat het college nu denkt uit te moeten geven. Ik zou dan ook graag van u een reactie daarop willen hebben als dat wel het geval zou zijn, want dan zou ik het helemaal verkeerd begrepen hebben. Heer JOUSTRA (BAM): Ik heb aangegeven, voorzitter -en dan wil ik nog eens een keer proberen duidelijk te zijn- als wij het hebben over de financiering, dan zal eerst gekeken moeten worden welke projecten eigenlijk niet dwingend en dringend noodzakelijk zijn in Soest. Ik heb dat genoemd dure grootschalige prestige-objecten. Als dat geld vrijgemaakt kan worden voor noodzakelijke werkzaamheden die moeten worden verricht, bijvoorbeeld voor een verkeerscirculatieplan, dan is mij dat lief als dat kan gebeuren. Meer hebben wij niet bedoeld te zeggen. VOORZITTER: U wekt de indruk alsof het college aan dure prestige-objecten werkt. Misschien dat u dat wat kunt verduidelijken, wat u met die prestige objecten bedoelt. Alleen duur zijn, is niet belangrijk als het duur én zinvol is. Maar prestige-objecten, ik kan zo gauw geen object verzinnen. Heer JOUSTRA (BAM): Ik heb er één genoemd, voorzitter, dat is vanavond al eerder genoemd in andere bewoordingen door andere fracties. Wij vinden bijvoorbeeld het aanleggen van een rondweg een puur prestige-object. Het is in Soest gewoon niet nodig en niet noodzakelijk. Dan zeggen we: dat geld kan beter Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter, ik maak zelden gebruik van het interrumperen, maar ik wil nu toch een vraag stellen aan de heer Joustra. Hij noemt het een prestige-object, dat wil zeggen dat je iets doet dat niet nodig is, maar dat je graag wil. Dat verstaan we onder prestige. Ik begrijp van hem, althans uit de beschouwingen van BAM, dat men praat over eenrichtingsverkeer voor de Van Weedestraat. Dat is heen, maar hoe kom je dan terug? Is dat een prestigezaak geworden? Heer JOUSTRA (BAM): Dan heb ik het niet over een rondweg, dan heb ik het over een goed verkeerscirculatieplan in Soest, u raakt daar precies de spijker op de kop mee. Dat is heel iets anders dan een rondweg. Heer BOERKOEL (PvdA): Ja, maar dan is nog de vraag niet beantwoord. Als u de ene kant van de Van Weedestraat gaat, wat gaat u dan de andere kant heen? Door de wijken, bijvoorbeeld? Is dat een mogelijkheid? U wilt toch niet tegen het verkeer zeggen dat daar moet zijn VOORZITTER: Wilt u wel via de voorzitter spreken, mijnheer Boerkoel? Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, ik ben best bereid om nu al inhoudelijk te praten over het verkeerscirculatieplan, maar ik denk dat dat op dit moment helemaal niet aan de orde is. Bovendien wil ik dan heel graag verwijzen naar ons verkiezingsprogramma, waarin we een aantal oplossingen hebben gegeven. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Voorzitter, als de heer Joustra het zó formuleert, dan wil ik toch ook protesteren tegen het feit dat hij dat dan en passant wel een prestige-project noemt. Een prestige-project suggereert op zijn minst dat wij daarmee een bepaald gezicht willen maken naar wie dan ook. Het enige wat ik tot nog toe gemerkt heb van wat hij een prestige project noemt is dat we ontzettend veel mensen tegen ons krijgen die er heel boos over zijn, dus qua prestige is het dan een heel vreemde zaak. Ik begrijp er daarom ook niets van, wat hij zegt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 329