10 oktober 1994 - 31 - maken. De structuurvisie is blijkbaar in het verhaal van de heer Witte aan de orde, dus ik zou mijn interruptie af willen maken. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, de heer Boerkoel zit wartaal uit te slaan, hij haalt er dingen bij die absoluut niet aan de orde zijn. VOORZITTER; Het woord is aan de heer Boerkoel. Wilt u het afronden? Heer WITTE (GGS); De heer Boerkoel? Ik dacht dat ik aan het woord was, voorzitter. VOORZITTER; De heer Boerkoel vroeg of hij bij interruptie iets mocht zeggen, dat heb ik hem verleend en ik laat hem die zin afmaken. Heer WITTE (GGS); De heer Boerkoel interrumpeert altijd op zo'n manier alsof het lijkt dat hij in -tig instanties VOORZITTER; Het woord is aan de heer Boerkoel. Heer BOERKOEL (PvdA)Het ging even over de structuurvisie en de mogelijkheden die er aan de Smitsweg zouden zijn volgens de heer Witte. Wij hebben toen gezegd als Partij van de Arbeid; als er planologisch Mevrouw SWINKELS (D66); Voorzitter, bij interruptie. VOORZITTER; Nee, nee, mevrouw Swinkels. Mevrouw SWINKELS (D66); Ik heb de wethouder gewaarschuwd voor de heer Boerkoel en de heer Van Logtenstein is daar heel verstandig mee omgegaan, die heeft hem niet aan het woord gelaten. VOORZITTER; Nee, mevrouw Swinkels, het woord is aan de heer Witte. Einde interrupties Heer WITTE (GGS); Voorzitter, dan een ander punt in alle kritiek die op ons geuit is over de manier waarop wij publiciteit hebben gemaakt over de hoofdwegenstructuur. Dat is met name de opmerking die van uw kant kwam over het feit dat wij telefoonnummers hebben gezet in die advertentie. Het is natuurlijk wel zo, dat de overlast van een aantal dagen tijdens een kortdurende actie naar ons idee toch absoluut niet in verhouding staat tot de enorme overlast die de bewoners aan de Lange Brinkweg zullen ondervinden wanneer wij de verkeershinder van VOORZITTER; Nee, dan hebt u het niet begrepen. Het gaat niet om het vermelden van telefoonnummers, het gaat erom dat er even overleg had moeten zijn. Het was correct geweest als het even met de desbetreffende personen en met het gemeentehuis was overlegd dat u dat van plan was. Daar gaat het om. Heer WITTE (GGS): Dan zitten wij toch wel op twee andere sporen, denk ik, wat dat betreft. Dat is jammer. De structuurvisie, voorzitter, daar zijn ook heel veel misverstanden en verschillen van mening over tussen ons en het college. Als ik de wethouder hoor zeggen dat we pas in 1998 de structuurvisie gaan evalueren en dat dan alles er weer anders kan gaan uitzien, dan moet ik toch zeggen dat er iets anders is afgesproken. Bij de structuurvisie is expliciet aan de orde geweest -ik blijf erbij dat alleen de PvdA dan niet onderschreven heeft- dat we een afrondingsscenario tot 2010 zouden kiezen en dat we in 1998 zouden bekijken of we het tempo en aantallen woningen zouden kunnen verlagen omdat we in inbreidingslokaties veel meer zouden realiseren. Dat is toch alweer een hele andere zaak dan hier naar voren wordt gebracht. Aan de andere kant zijn wij erg blij met de opmerking van de heer Ten Hove over het subsidiewaardebonnensysteent. Ik kon niet mijn hele verhaal aan de orde stellen in eerste instantie, daar zat een gedeelte over het subsidie- waardebonnensysteem in. Wij menen dat de toezeggingen die zijn gedaan om Apeldoorn goed te volgen en daar dan in het voorjaar op terug te komen,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 332