10 oktober 1994 - 34 - college te zeggen: beste mensen, we schuiven nu een project naar voren, wellicht een ander project naar achteren. De financiën zijn voor bepaalde zaken uitgetrokken, je moet dan wisselen, je moet alert zijn. De verkeersveiligheid. VOORZITTER: Nee, mijnheer Boerkoel, geen interrupties, had ik gezegd. Heer BOERKOEL (PvdA): Ik had willen vragen welk project. VOORZITTER: Mevrouw Swinkels, daar mag u niet op antwoorden. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, de heer Boerkoel weet het al. Verkeersveiligheid. We zullen een motie indienen over de verkeersveilig- heidsgelden. Wij vinden namelijk dat je juist op dat punt -dat was gehonoreerd beleid- op dit moment in de discussie over het verkeer in Soest, niet moet bezuinigen. Op zijn minst zeer ontactischl Dan de multi Mijnheer Krol, help eens? De multifunctionele Heer KROL (CDA)Ik heb niet bij de heer Visser in de klas gezeten, dus ik weet het niet. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, hebt u het nog paraat? Nou, in ieder geval, die hele ingewikkelde instelling, daar zijn wij het niet over eens. Daar zijn we het dus met het CDA eens dat dat niet moet gebeuren. Dat is de derde keer al vanavond dat we het met u eens zijn. Voorzitter, geen vierde bestuurslaag. Dit is wat mij betreft bij BAM uit het hart gegrepen en uit mijn hart gegrepen. Ik verafschuw een vierde bestuurslaag. Dan het college. Ja, mevrouw Blommers, over de exposities. Natuurlijk, ik vond het wel een aardig antwoord van u, hoor. Maar het is zo dat u toch volledig voorbij gaat aan de waarde die deze exposities hadden om de burgers over de drempel van het gemeentehuis te trekken. Wij piepen voortdurend over het feit dat we de burgers niet bereiken, dat het contact burger/bestuur slecht zou zijn. Nou, als je dan zoiets aardigs als een milieu-expositie, een rioleringsexpositie, met knopjes waardoor een toilet doorloopt, al dat soort zaken niet meer in het gemeentehuis toelaat, dan vind ik dat je niet goed bezig bent. Heer BRUNEKRBEF (WD): Mevrouw Blommers had het over cultuur. Mevrouw SWINKELS (D66): Over cultuur hebben we hier ook volop tentoon stellingen gehad. VOORZITTER: Mijnheer Brunekreef, er waren geen interrupties meer. Mevrouw SWINKELS (D66)Ik ken een rioleringsblad, dat heet «riolerings cultuur», een landelijk blad. VOORZITTER: Mevrouw Swinkels, bent u klaar? Dan gaan we verder. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, wij gaan dus niet door op de heilloze weg die BAM ook al aangestipt heeft. Wij denken dat het college ook verstandiger is, daarom hebben wij een motie ingediend om de discussie over de rondweg toch in een iets breder kader te trekken dan hier dat zwart/wit. Wij vinden dat we moeten zorgen dat we als gemeenteraad hierin geen fouten maken en wij dienen deze motie in. U moet maar zien wat u ermee doet. VOORZITTER: Dat zegt toch niks over de inhoud van de motie? Mevrouw SWINKELS (D66): Verwacht u dat ik die voorlees? Dan ga ik over mijn vijftien minuten. VOORZITTER: Nee, maar omdat u er een advies bijgeeft, bracht mij dat op die gedachte. U bent klaar? Mevrouw SWINKELS (D66)Nee, nee. De duizend bomen zijn nog niet geplant.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 335