10 oktober 1994 - 36 - Heer VISSER (GL/PS): Dat bedoel ik. Ik hoop dat de raad dat zal overnemen. Dat u verder inhoudelijk een en ander verhuist naar de voorjaarsnota, dat is dan wel straks op het nippertje om nog maatregelen te nemen. U hebt een gesprek gehad met Radio Soest. Ik hoop dat ik het ook nog een keer van die kant kan horen hoe het met de financiële situatie gesteld is. VOORZITTER; Vertrouwt u ons niet? Heer VISSER (GL/PS): Ja, hoor. Maar ik hoor altijd graag de dingen van twee kanten. Daarom hoop ik dat er toch nog een en ander goed komt. Inderdaad was mij opgevallen, toen dit college net aantrad, dat in Op 't Hoogt en voor Radio Soest verhalen zouden verschijnen en te horen zouden zijn waarmee de collegeleden bezig zijn. Nou, dat viel zwaar tegen. Er waren wel «verhaaltjes voor de vaak» en reclamespots, maar waar ze echt mee bezig waren, dat bleek vaak in de commissievergaderingen en dan dacht ik; ik wou dat ik het maar eerder in Op 't Hoogt gelezen had. Dat het nu integraal verwerkt is in de verhalen, we zullen het nauwkeurig volgen. Ook wij vinden, voorzitter, dat de brandweer op die plek toch inderdaad de meest goedkope oplossing is. We moeten niet zeulen met het gebouw door heel Soest heen. U hebt gelijk dat we daar min of meer een beslissing over genomen hebben, maar ik zie uw voorstellen om toch die brandweerkazerne op te knappen met belangstelling tegemoet. De heer Ten Hove heeft het over een evaluatie van de structuurvisie in 1998. De heer Witte heeft daar al iets over gezegd. Ik denk dat het onjuist is. Natuurlijk mag je in 1998 best wat evalueren, maar de structuurvisie is inderdaad aangegaan tot over het jaar 2000. Ik merk toch dat er verschillende partijen in deze raad zijn die eraan willen knabbelen. Ik geloof toch dat de structuurvisie een visie is geweest die er mag zijn en dat we ons daar ook aan moeten houden. De heer Krijger vroeg naar mijn mening als neerlandicus over de term «voortschrijdend inzicht». Nou, het is een dood vogeltje, die term is een cliché, het slaat nergens op, het wordt te pas en te onpas gebruikt en heeft geen enkele inhoud, mijnheer Ten Hove, zoals u dat uitspreekt. Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter, mag ik even kort interrumperen? Voortschrijdend inzicht, is dat een soort permanente educatie? Zo begrijp ik het een beetje. Heer VISSER (GL/PS): Ja, ja. Laten we het daar maar op houden, mijnheer Krijger. Woningbouw op de lokatie Duijst. Bent u er ook van overtuigd, mijnheer Ten Hove, of daar een schone bodem onder zit? Of gaan we dat, net als hier aan de overkant, misschien vernemen als de plannen al klaar zijn? Wat zegt u, mevrouw Blommers? Wethouder BLOMMERS: Ik mag niks zeggen van de voorzitter. Heer VISSER (GL/PS): Nee, dan moet u het ook niet doen. VOORZITTER: Mevrouw Blommers vroeg wie er toen wethouder was. Heer VISSER (GL/PS): Dat moet u aan de heer Menne vragen, die is hier toch aanwezig. Ik hoop dat u vanavond al een uitspraak daarover kunt doen of u van plan bent dat goed te onderzoeken, voordat we daar allerlei schitteren de woningen gaan plannen. U had het erover, in verband met al die rondwegplannen, waarover ik een initiatiefvoorstel heb ingediend, dat wij de schijn opwekken dat wij van mening zijn dat u reeds standpunten hebt ingenomen. Ja, dat denk ik inderdaad. U hebt al een standpunt ingenomen, u wilt gewoon een rondweg. Die willen wij niet. Dat ten aanzien van wat de heer Ten Hove heeft gezegd, die het ook nog had over de eenzaamheidsbestrijding. Dat woord valt overal en iedereen wil er subsidie voor geven, maar hoe men nu echt inhoudelijk ziet hoe men de eenzaamheid van oude mensen wil bestrijden, daar ben ik toch zo verschrik kelijk benieuwd naar. Vooral van de heer Krol, die natuurlijk weer niet luistert, zou ik willen horen wat hij nu toch voor inzichten heeft,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 337