10 oktober 1994 - 41 - wel denken. Datzelfde geldt een beetje voor de opmerkingen over de tariefdifferentia tie, die het CDA naar aanleiding van de grootte van de containers wil doen. We zullen natuurlijk een wat uitgebreider antwoord kunnen geven en dat zal waarschijnlijk betekenen dat het zó duur wordt qua perceptie dat u zich nog wel een keer gaat bedenken of dat u echt wel wilt. Alle maatregelen waarin je gaat wisselen, waar dingen op maat moeten komen, waar mensen zelf moeten invullen, zijn duur. Tenminste, als je ze invoert in bestaand beleid. Maar ik denk dat de heer Van Logtenstein hier, vanuit zijn visie, ook nog op in zal gaan. Dan de opmerking van de heer Boerkoel naar aanleiding van de overhead. Hij zegt: als je nu toch die cijfers hebt, gebruik ze dan gelijk in de volgende begroting. Nee, mijnheer Boerkoel, dat lijkt me nou helemaal geen goed idee, want dan krijgen we namelijk weer andere cijfers en weer niet vergelijkbaar. Voor de begroting kunt u in principe met deze cijfers een heel eind wegkomen. U hoeft ze niet weg te gooien, u mag die cijfers er wel bij bewaren, maar u kunt ze nu ook al uit de beheersbegroting halen. Dat doet u niet en dan vraagt u of ik dat uit ga rekenen. Dat kost ontzettend veel tijd en dat kost heel veel ambtelijk uren. Ik vraag me af wat u er nou eigenlijk mee wilt in het kader van de begroting. Dus niet in het kader van de kerntakendiscussie. Wat betreft de sociale woningbouw waarvan u zegt: dat is een andere vierkante meterprijs. Maar, mijnheer Boerkoel, u weet ook: dat doen we al jaren. We maken altijd exploitatie-opzetten waar de ene hand de andere wast, opdat we het ene kunnen realiseren ten koste van het andere. Dan D66, die zei dat ze het zo saai vonden. Nou, ik vond de bijdrage van mevrouw Swinkels alles behalve saai, ik heb erg gelachen. Mevrouw SWINKELS (D66): Mijn eerste stuk, mevrouw Blommers, was anders heel serieus Wethouder BLOMMERS: Ja, de eerste akte was niet zo geslaagd. De exposities ziet u als publiekstrekkers. Laat ik u verzekeren, als het mogelijk is om op een verantwoorde manier -dat is ook bedoeld voor de heer Visser- op een aardige manier een expositie in het gemeentehuis te doen, dan zullen wij daar zeker niet tegen zijn. Het mag alleen niet zo zijn dat de publieksfunctie van dit gebouw erdoor gehinderd wordt en het mag ook niet zo zijn dat er op een goed moment niet de juiste materialen zijn om bijvoorbeeld een uiterst geslaagde expositie als de foto's die hier waren, ook werkelijk recht te doen, zowel qua belichting als qua expositie materiaal. Dat is echt op dit moment niet voldoende. Er waren ontzettend veel oudere Soesters die ernaar kwamen kijken en die moesten ongeveer op hun knieën liggen, omdat we geen goede ruimte hadden om het te exposeren. Heer VISSER (GL/PS): Ik vind dit volkomen onzin, mevrouw Blommers. Wethouder BLOMMERS: Nou, dat is dan jammer. Heer VISSER (GL/PS)Zo kun je alles wel afdoen. Voorzitter, interruptie is toegestaan, hè? VOORZITTER: Een korte interruptie. Heer VISSER (GL/PS)Precies. Ik heb geen één oudje horen klagen. Ik vraag me af of u die mensen gezien hebt, die geweest zijn. Ik heb niemand horen klagen dat er geen lichtjes waren, of dat het te laag hing, of dat het expositiemateriaal niet goed was. Het is volkomen onzin wat u zegt. Wethouder BLOMMERS: Ik laat die mening voor uw rekening. Wat betreft de opmerkingen van de BAM over het percentage afvalwater dat bedrijven afgeven. Ik zou dat percentage nu niet weten, ik zal vragen of we dat op kunnen zoeken, maar een eerste ambtelijke reactie was dat ook dat maar een fractie is van het totale afvalwater. Het hele rioolstelsel is in wezen toch voor het hemelwater dat afgevoerd wordt uit de bebouwde kom. Heer BOERKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, mag ik dan nog heel even

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 342