10 oktober 1994 - 42 - interrumperen? Er is weliswaar toegezegd door de wethouder dat er morgen in het college uitvoerig over gesproken wordt, maar ik zou dan ook mee willen geven: neem dan ook de notitie mee zoals die in Amersfoort nu is uitge voerd, welke wijken, welke industrieterreinen de vergelijking daarvan in percentage meedragen aan het rioleringsstelsel, de afschrijvingstermijnen van het rioleringsstelsel op industrieterreinen en in woonwijken. Neem even mee. Wethouder BLOMMERS: We nemen alles mee, mijnheer Boerkoel. Ik weet niet of we dat allemaal woensdagmiddag al klaar hebben, maar ik denk dat het goed is om deze zaak, die belangrijk genoeg is, inderdaad op een behoorlijke manier goed gedocumenteerd op een goed moment in een voorstel te verwerken. Ik zal u woensdag vertellen wat we hebben kunnen bereiken. Nog één opmerking naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Meilof. Ik zei op dat moment, toen u het over beton had, zachtjes tegen mijn buurman: wat is het toch opvallend, dat mensen daar zulke bijzondere associaties mee hebben. Ik zie beton helemaal niet als een onwrikbaar materiaal, dan denk ik meer aan graniet of aan zo'n kei als hier voor ligt. Ik denk dat beton een doelmatig, duurzaam en niet al te duur constructiemateriaal is, waar je heel redelijk mee kunt bouwen. Ik denk dat daarom uw college ook uitermate goed van beton kan zijn. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, nog even reagerend op de heer Krijger, hij benadrukte nog eens de Agua Indoorberging. Wij zullen u woensdag een voorstel doen toekomen, waarin op basis van die gedeelde financiering tot realisatie kan worden besloten. De Schans, Spullenhulp, de Kwekerij, opslag. Ik was heel blij dat u de Kwekerij in die opsomming meenam. Ik had het idee dat de Kwekerij een beetje ter discussie stond. Ik kom terug bij u, ook de vraag van de PvdA sloot daar heel duidelijk bij aan, met gedachten over invulling, daarmee proberend de totaalbenadering van alle problemen die er op dit moment zijn, mee te nemen. Daarbij houden we ook een oog op de Kwekerijomdat daar heel uitdrukkelijk het milieu-educatief centrum een functie heeft. Die functie kunnen wij op dit moment niet veronachtzamen, zeker niet in het kader van het milieubeleid. Als ik naar het CDA kijk, dan ligt er de suggestie van het meedoen aan de Mediaraad. Ja, natuurlijk, wij hebben de intentie om af te wachten wat de Remu naar ons toe laat komen over onze plaats in de Mediaraad, of dat nu een volwaardige is of dat het een waarnemerschap is. Op het moment dat we dat weten, zullen we het in de commissie bespreken. Uiteindelijk zal dat ook in de raad besloten kunnen worden. U vraagt onze aandacht voor de uitbreiding van het zenderpark op het moment dat er nieuwe aanbieders komen, dat er nieuwe Nederlandstalige zenders zullen ontstaan. Daar zullen we oog voor houden en op het moment dat het opportuun is en we geen andere programma's willen laten vallen, maar uitsluitend tot uitbreiding zouden moeten of willen overgaan, komen we terug bij u met de consequenties en de invulling daarvan. Heer KROL (CDA)Eén vraag, voorzitter, via u naar de wethouder. Als je die plannen op dit moment ziet, dan betekent het dat het in het komende begrotingsjaar opportuun zal zijn. Moeten we dan niet bij deze begroting ons daarmee bezig houden, in plaats van te wachten? Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ik moet u zeggen dat een wisseling of het toevoegen van een aantal programma's op ons kabelnet niet een zaak is die erg langdurig hoeft te zijn. Ik wil liever wachten totdat we daar wat concreet in kunnen zijn, dat we daarna de financiële gevolgen kunnen vaststellen en dat we bij u als raad terugkomen om te zien of u dat wilt. U hebt nogmaals benadrukt dat van de standaard kleine groene of bruine container. Ik ben daar voorzichtig in geweest, in die zin dat ik zeg: laten we kijken om uiteindelijk op het moment dat wij tot vervanging over moeten gaan, vast te stellen wie er een kleine container wil. Niet omdat wij de psychologische invloed daarvan niet onderkennen. Die containers, we hebben er 15.000 van beide, groene en bruine. Die kosten een 125,00 per stuk. Dat betekent dat vervanging -dat staat de komende jaren voor de deur- al gauw 2 tot 2,5 miljoen kost. Ik wil graag op het moment dat wij bestel-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 343