10 oktober 1994 - 44 - Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Dan de PvdA. U hebt gevraagd: kunnen wij het grof huisvuil ophalen laten vergoeden? Ja, dat is technisch natuurlijk mogelijk. Je kunt zeggen: ik wil daarvoor laten betalen. Maar er zijn drie dingen die je daarnaast moet zeggen. In onze afvalstoffenheffing zit in feite het halen en brengen. Dat betekent dat men daar in wezen al een vergoeding voor betaalt. Als je daar een specifieke andere vorm van betaling voor gaat instellen, dan moeten we daar toch nog eens goed naar kijken. Op het moment dat je het zult doen -u weet dat Nederlanders bijzonder vindingrijk zijn- dan zal ook de neiging ontstaan om grof vuil in enige vorm en van elke substantie die je maar kunt bedenken, te deponeren in de groene container, want dat is nog steeds «gratis». Wat we daarmee bereiken Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGSHebt u al eens geprobeerd een bank in die groene container te stoppen? Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Dat hangt ervan af hoe groot die is. Wat me daar als nadeel zien, is dat de afvalscheiding die wij op de Schans zo maximaal mogelijk doorvoeren ter discussie kan raken. U kent dat systeem, bijna elke soort afval is daar deponeerbaar in aparte inzamelunits. Maar ik heb u beloofd -en daar blijf ik voorlopig even bij- dat wij al die aspecten gaan bekijken. We komen daarmee terug en dan kunt u alsnog daar een mening over hebben. Ecologisch bouwen in de Boerenstreek. U weet het, de bedoeling van de invulling van de Boerenstreek met die zes-, zevenhonderd woningen is uitdrukkelijk geweest dat daar ecologisch gebouwd zou worden, met behoud van de natuurwaarde en met een aantal specifieke omgevingsaspecten. Maar ook het bouwen zelf gebeurt met behoud van energie-aspecten en minimale inzet van ongewenste materialen. Dat is ook meegegeven in de ontwerpfase en dat heeft geresulteerd in de samenwerking van twee architectenbureaus die gezamenlijk, de een vanuit het ecologisch bouwen en de ander vanuit het ontwerpaspect, tot ontwerpen zijn gekomen. Er is toevallig in november een presentatie van de woningstichting. Op 23 november worden de plannen gepresenteerd, met maquettes, de filosofie en de uitwerking van die filosofie. Ik zal daar zeker bij aanwezig zijn om kennis te nemen van wat we nu uiteindelijk aan het invullen zijn op basis van dat ecologische bouwen zoals we dat met z'n allen bedoeld hadden. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, mag ik even een aanvullend vraagje stellen? Het verhaal dat de wethouder heeft gehouden, dat wisten we. Maar dat heb ik niet gevraagd. Ik heb gevraagd of de randvoorwaarden, zoals door het college gesteld aan datgene wat daar gebouwd wordt, ter inzage kunnen komen en ik heb gevraagd aan te geven op welke manier u denkt de controle op de naleving te doen. Het verhaal dat u gehouden hebt is eerder gebeurd en dat wist ik. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Nee, dat moet nog gebeuren, dat is waarom ik het zeg. Het is namelijk zo dat wij op 23 november voor het eerst met z'n allen gaan kennismaken met de uitwerking van de Boerenstreek, op basis van de beleidsuitgangspunten, op basis van de gegevens die de werkgroep die uiteindelijk de Boerenstreek moet realiseren, heeft meegenomen. Ik kan een deel gemist hebben, dan wil ik u wel toezeggen dat wat wij dan als uitgangspunten hebben meegegeven ter inzage zal worden gelegd, zodanig dat u dat voor de 23e nog kunt lezen. Maar het belangrijkste moment komt toch ongeveer 23 november. U hebt een vraag gesteld over de wegsleepregeling. Ik denk niet dat die feitelijk bij mij thuishoort. De post staat in de begroting, dat is 10.000,= op jaarbasis en dat is een stelpost. We nemen aan dat er X voertuigen zullen moeten worden afgevoerd. Daar wordt uiteindelijk, nadat dat gedaan is, een rekening voor gepresenteerd aan de eigenaar van het voertuig, indien die te achterhalen is. Wij proberen de kosten van het wegslepen te verhalen. Dat betekent dat uiteindelijk in de ideale situatie er 10.000,= uitgegeven wordt, maar dat er ook 10.000,= binnenkomt. Dan zou het budgettair neutraal verlopen. Heer JOUSTRA (BAM)Bij interruptie, voorzitter. We hebben die vraag ook

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 345