10 oktober 1994 - 46 - Hoeveel geld het kost, staat in het bomenplan. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ik denk redelijk lang, omdat de planning in het bomenplan toch verder gaat dan de komende vijf jaar. Dan de laatste vraag, van Progressief Soest. U zei: we gaan de CAI niet verkopen. We hebben recentelijk, in de laatste commissievergadering, die problematiek doorgenomen. We hebben daar met z'n allen naar gekeken en we hebben met z'n allen ingestemd met het collegevoorstel om vooralsnog op dit moment, op basis van deze offertes, niet tot verkoop over te gaan. Daar is de commissie unaniem achter gaan staat. Dat is het bericht dat ik u toch moet meegeven. Wethouder TEN HOVE: De multifunctionele instelling, althans het woord, roept bij iedereen bepaalde beelden op. Ik ben kortelings een gesprek gestart met een aantal instellingen om na te gaan op welke wijze zij vinden dat er zinvol met elkaar samengewerkt zou kunnen worden. Daar is uit voortgekomen dat men denkt aan samenwerking in financieel beheer, aan administratie en personeelsbeleid. Daarbij is niet de doelstelling het bereiken van de instelling op zich, maar het zinvol met elkaar samenwerken. Zinvol, daar bedoel ik dus mee, waar de instellingen zelf vinden dat ze er belang bij hebben. Heer KROL (CDA): Voorzitter, ik wil er toch op wijzen -dat hebben we keer op keer gedaan- dat we zo ook met andere vormen van samenwerking zijn begonnen en we hebben inderdaad de vrees uitgesproken dat dat op de lange termijn toch leidt tot iets groots, onbeheersbaars en vooral erg duurs, waar het welzijnsveld in deze gemeente niet op zit te wachten. Wethouder TEN HOVEMijnheer de voorzitter, ik stel voor dat het uitge breide verslag van die bijeenkomst ter inzage komt voor de commissie, dan kunt u ook zelf lezen op welke manier de discussie tussen de instellingen zich heeft ontwikkeld en op welke wijze men denkt met elkaar te kunnen omgaan. De vraag van Progressief Soest naar het bodemonderzoek op het terrein Duijst. Uiteraard zal er op het terrein van de firma Duijst een bodem onderzoek plaatsvinden voordat er gebouwd gaat worden. Dan was er een opmerking van de heer Witte over de plaatjes. Ik zou het toch op prijs stellen om samen met hem daar een keer naar te kijken. Ik wil in ieder geval hier nadrukkelijk stellen dat geen enkel plaatje of andere informatie naar andere overheden is gegaan. Maar wellicht dat in dat gesprek tussen mij en de heer Witte van zijn kant duidelijk gemaakt kan worden wat hij ermee bedoelt. Het Dorpshuis. Ik heb het Dorpshuis geen enkel verwijt gemaakt en in deze zaak is ook niemand een verwijt te maken, omdat niemand in de achter liggende jaren ontdekt heeft dat het bewuste geld vanuit de scholen niet bestemd is geworden voor onderhoud. Heer VISSER (GL/PS): Ja, maar dat is dan toch een reden om het recht te trekken? Wethouder TEN HOVE: Dat heb ik toch ook aangegeven, mijnheer Visser? Voor de rest, mijnheer de voorzitter, zijn het opmerkingen en vragen die vanzelf terugkomen bij de te behandelen moties. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, ik heb een aantal malen die datum genoemd en daar was ik nogal pertinent in, maar het was toch een foutieve datum. De juiste datum voor de presentatie van de Boerenstreek door de woningstichting is 24 oktober, van twee tot vier uur, in de raadzaal. VOORZITTER: Dank u wel. Dan zijn de laatste paar minuten voor elven voor mij, om u in tweede termijn te antwoorden. Ten aanzien van de brandweerkazerne zullen wij met een notitie komen, waarin de verschillende aspecten meegenomen worden, onder andere het punt dat de heer Meilof ook noemt, een mogelijke nieuwe brandweerorganisatie. Maar ik wil er nu al op wijzen dat ook gedacht moet worden aan de Arbo- aspecten, die ons dwingen om als werkgever toch tijdig te zorgen dat de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 347