10 oktober 1994 - 47 - punt ie. de zaken daar aan de nieuwe wetgeving voldoen. Radio Soest. Een aantal van u hebben daarop gereageerd, maar ik neem aan dat u daar woensdag verder een uitspraak over doet. Ten aanzien van het onderwijs heeft de heer Krol gewezen op een stuk samenwerking. U begrijp dat wij altijd voor een goede verhouding en samenwerking zijn en zeker ook in het onderwijs. Ten aanzien van de meelopers en de evaluatie van het inbraakpreventie project dat ik u heb gezegd, kan ik vanavond geen datum noemen, te meer omdat het een project is dat niet alleen in Soest geëvalueerd wordt. Zoals u weet is het een regioproject. Ik moet even met de politie overleggen wanneer de evaluatie zal plaatsvinden. Zodra ik de datum weet, zal ik dat in de commissie a.b.z. meedelen. Dan ten aanzien van de andere voorzieningen. Ik heb u verwezen naar de risicoparagraaf op pagina A.23. Vanavond kan ik niet met een verhaal komen over de dekking, want wij hebben juist op de bladzijde die ik genoemd heb, aangekondigd dat wij als college met een beschouwing zullen komen over het verloop van de reserves. De verwachting is dat dat nog dit jaar zal zijn, dat we met dat verhaal komen. De Partij van de Arbeid zegt dat wij niet ingegaan zijn op hun voorstel dat de raadsleden 10% van hun vergoeding inleveren. Daar zijn we bewust niet op ingegaan, omdat wij vinden dat dat een zaak van de raad zelf is. De kwestie van één openbare school, daar komen wij naderhand op terug. De fractie BAM spreekt nog een keer over de verslavingsaanpak en daar een stuurgroep voor. Ik hoef niet te herhalen wat ik net heb gezegd, onze argumenten zijn duidelijk waarom wij menen dat je daar niet nu weer een stuurgroep voor in het leven moet roepen. Ik ben hiermee aan het einde van de beantwoording gekomen. Het is inmiddels elf uur. Ik zou ten slotte willen vragen: voor zover u moties of amende menten hebt aangekondigd en ze nu reeds klaar hebt, doet u ons dan een plezier en geeft u die alvast, dan kunnen wij morgen voor verspreiding zorgen, zodat alle fracties over de verschillende teksten kunnen beschikken voor zover dat nog niet het geval is. We zullen de moties en amendementen nummeren, zoals we andere jaren ook hebben gedaan, ons standpunt erbij zetten en kolommen per fracties, zodat de besluitvorming woensdag duidelijk kan plaatsvinden. Dat was het voor vanavond, ik sluit de vergadering. Ik dank u voor uw komst en uw bijdrage aan de discussie. Wel thuis en tot woensdagmiddag. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 15 december 1994 de voorzitter, iO-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 348