van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag, 12 oktober 1994, aanvang 14.00 uur. (begrotingsbehandeling) Voorzitterde heer J. de Widt, burgemeester Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: B.D. Anderson (vanaf 15.00 uur), J.A. Baks, W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef (vanaf 17.25 uur), mevr. B.M. Gerritse - van Ee, T. Glastra, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, R. Joustra, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg - Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser, H.L. Witte en J.B. van Wuijckhuijse Afwezig met kennisgeving de leden: B.D. Anderson (tot 15.00 uur), S.H. Brunekreef (tot 17.25 uur), mevr. L. Hartering - van den Broek en J.A. Zwaanenburg VOORZITTER: Ik open met deze hamerslag de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. We zijn toe aan de besluitvorming over de ingediende moties en amendementen, indien en voor zover deze na beantwoording door het college -dat was maandagavond- gehandhaafd worden (in volgorde van nummering, tenzij anders wordt aangegeven)Nu wilde ik u het volgende voorstellen. Van de ingediende moties en amendementen hebt u een overzicht gekregen. Wij hebben de volgorde aangehouden van de diverse hoofdfuncties, u vindt dat ook bij iedere motie vermeld. Ik zou u willen voorstellen dat wij eerst de hoofdfuncties gaan behandelen en bij iedere hoofdfunctie eerst inhoudelijk eventueel over die hoofdfunctie spreken en op de vragen van uw kant reageren en aan het eind van die hoofdfunctie breng ik dan het amende ment of de motie in stemming voor zover daarop van toepassing. U hebt het overzicht gekregen bestaande uit zestien moties. Er staat bovenaan: "moties te behandelen bij de diverse hoofdfuncties, de moties 6 tot en met 12 te betrekken bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van het Werkplan Wel/Zorg"Als u die 12 in 12a verandert en er aan toevoegt 17, dan klopt het weer. Ik zal u vertellen waarom. Na motie 16 is er nog een 17e motie van D66 bij ons binnengekomen, die gaat over het verlengen convenant sport tot na de kerntakendiscussie. Die motie wilde ik betrekken bij hoofdfunctie 5/6. Ik heb begrepen dat de oorspronkelijke motie 12 van D66 over de intensieve taalcursus is vervallen. Daarvoor in de plaats is de door mij aangekondigde motie 12a gekomen. Kunt u ermee instemmen dat we het zo gaan doen? Dan kom ik nu aan de behandeling en vaststelling van de begroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995 - 1998 aan de hand van de hoofdfuncties, inclusief het daarin opgenomen activiteiten- en investeringsprogramma en de eerste en tweede nota van wijzigingen en de brief van 28 september 1994, plus de notitie van de afdeling financiën van 11 oktober, die u ook hebt gekregen als het goed is. Ik dacht dat ik de afwezigen voor vanmiddag nog niet gemeld had, dat doe ik dan bij deze. Mevrouw Hartering, de heer Zwaanenburg en de heer Brunekreef zijn verhinderd vanmiddag en de heer Anderson komt later. Hoofdfunctie 0. Algemeen bestuur. VOORZITTER: Bij deze hoofdfunctie te betrekken de moties 1 en 2 De raad van de gemeente Soest, in vergadering bijeen in oktober 1994, gemeente NOTULEN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 350