12 oktober 1994 - 2 - gelezen de beleidsbegroting 1994 en de meerjarenbegroting 1995 tot en met 199 8; overwegende dat gemeenteraadsleden een vergoeding krijgen voor hun werk; dat de gemeente op enig moment aan de burgers via bezuinigen van gemeenschapsgeld of via verhogen van belastingen een bijdrage gaat vragen het enorme tekort op de begroting terug te dringen,- dat als er bezuinigd moet worden, iedereen in Nederland roept "dat wil ik wel, maar waarom die ander niet eerst?" besluit - dat de gemeenteraadsleden het goede voorbeeld geven; - 10% van deze vergoeding in te leveren; en gaat over tot de orde van de dag. namens de fractie PvdA, Kees Boerkoel en Wil Stekelenburg 2. De gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op 10 en 12 oktober 1994 overwegende dat de noodzaak tot het voeren van de zogenoemde kerntaken discussie (mede) is ingegeven door de verminderde inkomsten voor de gemeente Soest van de rijksoverheid; dat we als raad het voorbeeld dienen te geven in het verantwoord omgaan met gemeenschapsgelden,- besluit de jaarlijkse kosten voor de excursie voor raadsleden zelf te betalen en niet af te wentelen op de gemeentebegroting; deze begrotingspost derhalve te verlagen met het bedrag dat geraamd is voor deze kostenpost; en gaat over tot de orde van de dag. BAM-raadsleden, R. Joustra, J.A. Baks en T.S. Glastra VOORZITTERWie wil over de hoofdfunctie 0 het woord voeren? Heer JANSEN (D66)Voorzitter, ik wilde graag even ingaan op wat staat in de beleidsmatige toelichting ten aanzien van de kerntakendiscussie, waar u stelt -ik denk dat het terecht is- dat zichtbare veranderingen die als gevolg van die kerntakendiscussie straks wenselijk blijken, spanningen kunnen opleveren in de communicatie met belanghebbenden. Ik heb ervoor gekozen geen motie te maken, maar nu een opmerking te maken daarover, twee opmerkingen in relatie met wat daar staat. Ten eerste. In 1992 heeft de raad een taakstelling van jaarlijks maximaal 150.000,= als haalbaar en wenselijk aanvaard om nieuw beleid mogelijk te maken. Dat leek toen nodig, omdat de vrijvallende ruimte op de begroting jaarlijks tekorten liet zien. Dat is nu voor de komende jaren gemiddeld niet meer het geval. Wat dat betreft staan we er dus beter voor dan toen. Daar staat tegenover dat de financiële zorg die we nu hebben door bezuini gingen vanuit het rijk, de zaak weer aanzienlijk slechter maken. D66 acht het redelijk en noodzakelijk dat het al aanvaarde middel, waar ik het net over had, ook voor leniging van die nieuwe zorg gebruikt wordt. Ten tweede merken wij op, wat ook in de algemene beschouwingen stond, dat de reserve rentegebruik gespaard geld is, dat door de Soester burgers in het verleden is opgebracht. Wij vinden dat nu het moeilijk wordt, het nodig kan en mag zijn die spaarpot aan te spreken als we daarmee de spanning waarover u spreekt, door bijvoorbeeld het temporiseren van de te nemen maatregelen, zodanig kunnen verminderen dat er voldoende draagvlak kan ontstaan voor drastische maatregelen die wel eens noodzakelijk kunnen blijken. Dan vinden we dat dat moet kunnen. Overigens, ook zou je dat voor nieuw beleid kunnen inzetten dat overigens mogelijk dan door geldgebrek niet uitgevoerd zou kunnen worden. Voorzitter, wij vragen u deze principiële uitgangspunten voor de kerntaken discussie in elk geval in overweging te nemen. Heer KRIJGER (WD)U hebt gezegd: hierbij gelijk te betrekken de moties. VOORZITTER: Ja. De stemming over de moties doe ik dus aan het eind. We zullen eerst antwoorden op eventuele vragen, maar u kunt al een reactie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 351