12 oktober 1994 geven over de moties Heer KRIJGER (WD)Nou, ik denk dat het meegewogen kan worden bij datgene wat we zo meteen gaan besluiten. Motie 1 en motie 2 behoren bij hoofd functie 0De motie van de PvdA met betrekking tot verlaging vergoeding raadsleden. We hebben er uitputtend over gesproken in de fractie. De voorbeeldfunctie die genoemd wordt, herkennen wij wel. Het is deze raad niet vreemd om te praten over voorbeeldfuncties. Alleen, wat wij ook vinden is dat als je gaat praten, vrij onverwacht -althans, zo hebben wij het gezien- in een motie om een bepaalde beslissing te nemen, terwijl wij juist heel veel beslissingen De heer Jansen heeft het al aangegeven, de kerntakendiscussie is een discussie die je heel zorgvuldig voert. Wat de heer Boerkoel ook gezegd heeft, het doel van de kerntakendiscussie is niet dat er zoveel miljoen bezuinigd moet worden, dat is de plaats waar je praat over voorzieningen en het niveau van die voorzieningen. Wij achten het heel juist om deze discussie over wat de raad zelf doet, daarbij te betrekken. Nu zullen mensen zeggen: ja, maar dat is in beslotenheid. Nee, de discussie wel, maar de besluitvorming komt wel naar buiten als er besluiten gaan vallen. De besluitvorming komt altijd in deze openbare raadsvergadering. Het kan dus terugkomen, alleen, de afweging, de zorgvuldigheid vinden wij passen binnen de kerntakendiscussie. Dat vinden wij ook omdat het heel lastig is om over eigen vergoedingen te praten. Andere overheden hebben daar éen werkwijze voor gevonden, waarbij men het bijvoorbeeld doet in een bepaalde commissie. Ik denk dat die werkwijze de zorgvuldigheid recht doet die hoort bij alle besluiten die wij moeten nemen. De tweede motie, de jaarlijkse kosten voor excursies van de raadsleden, een motie van BAM, Burgers Andere Mening. Ja, nu hebben wij een andere mening ten opzichte van BAM. De gemeente is een organisatie, er zit een werk- geversrol in, er zitten zaken in waarbij de werkgever moet zorgen dat de organisatie homogeen is, maar de raad moet er ook naar streven een behoorlijk homogeen gezelschap te zijn, los van politieke verschillen. Wij vinden het niet af te wijzen dat er situaties zijn die nauwelijks wat kosten. De begroting is niet gered als die 124 miljoen is, door te bezuinigen op een bezoek aan het Spoorwegmuseum. Wij hebben dus geen behoefte aan die motie, komt die in stemming -en dat zal wel het geval kunnen zijn- dan zullen wij tegen stemmen. Ondanks nuances bij bepaalde standpunten, zal mijn fractie gewoon unaniem tegen stemmen. Mevrouw GERRITSE (CDA) In de beantwoording die wij gekregen hebben van a.b.z. is een overzicht opgenomen van de totale kostenbesteding voor het gewest. Daarin heb ik iets gemist dat toegezegd is bij het activiteiten verslag werkgelegenheid. Daar is gesproken over een full-time medewerker en dat is afgesproken in het portefeuillehoudersoverleg van augustus. Daarover staat hier helemaal niets en ik had dat dus toch wel verwacht Verder heb ik een vraag over het bedrag dat hier staat voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Er wordt verwezen naar pagina 190, daar staat een bedrag van enige miljoenen en hier staat een bedrag van 102.400,= Ik zou graag willen weten hoe dat zit, waar ik het terug kan vinden en wat men doet met 102.400,= in het gewest. Heer KROL (CDA) Goed, dan zal ik inderdaad ook even reageren, dat is voor de discussie makkelijk, op de twee moties zoals die bij deze hoofdfunctie besproken zouden moeten worden. Ik denk dat de heer Krijger terecht heeft aangegeven dat niets moeilijker is dan in een raadsvergadering zeggen wat je vindt van je eigen vergoeding. Dat is eigenlijk wat de motie van ons vraagt. Om maar één voorbeeld te noemen: er zijn in dit gezelschap nog mensen die werk doen en er zijn ook mensen in dit gezelschap die ervoor gekozen hebben om wat minder werk te doen zelfs om het raadswerk goed te kunnen blijven doen. Dat is één aspect dat ik in de nuances zou willen meenemen. Dat betekent dat ik het verstandig vind, dat ik het juister vind, om het element van onze eigen vergoedingen te bespreken op de plek waar wij praten over al onze voorzieningen. Niet om ervoor weg te lopen, maar omdat ik best bereid ben om daarover te praten en ook bereid ben om erover te praten om die in tijden dat het slechter gaat lager te laten zijn. Dat betekent dat ik inderdaad motie nummer 1 namens de CDA-fractie graag op dat punt zou willen bespreken. Dat betekent dus dat we er wel op terugkomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 352