12 oktober 1994 4 - De tweede motie, de motie van BAM. Ik denk dat ik het niet mooier kan zeggen dan de heer Krijger het heeft aangegeven. Ik denk inderdaad dat we het bezoek aan het Spoorwegmuseum met de hele gemeenteraad maar moeten laten doorgaan en dat met het schrappen daarvan de begroting inderdaad niet gered is. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS) Voorzitter, ik wil ook graag ingaan op de moties. De motie van de Partij van de Arbeid is natuurlijk inderdaad, zoals net gezegd is, een symbool. Wij leveren 10% in, maar wat is dat uiteindelijk? 5.000,= denk ik? We hoeven daar niet zo moeilijk over te doen, denk ik, helemaal niet in vergelijking met de tweede motie. Die bedragen zullen elkaar niet zoveel ontlopen. Wij hebben er ook over nagedacht en ook wij vinden eigenlijk dat het, met het oog op de mensen die uren inleveren op hun werk en daardoor minder salaris krijgen, heel moeilijk is voor ons om nu te beslissen: die 10% leveren we in. We vinden het een te gemakkelijke methode. Ook wij zien de relatie met de kerntakendiscussie en voelen voor het idee van de WD om het in de commissie te bespreken. Wij hebben er samen eens over gepraat en vragen ons af of het ook mogelijk is een gedifferentieerde vergoeding te geven voor mensen die uren inleveren op hun werk. Dat zou een compromis kunnen zijn. Kunt u dat uitwerken en in die commissie aan ons voorleggen? Wat betreft het Spoorwegmuseum, het gaat om een ongeveer gelijk bedrag, denk ik. Het zal misschien een beetje verschillen, maar zoveel ook niet. Wij steunen de motie van BAM. VOORZITTERbent dus voor de motie van de fractie BAM, begrijp ik. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Ja, de motie van BAM, daar zijn we voor. De motie van de Partij van de Arbeid, zoals de VVD ook zegt, bespreken in de commissie Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, wij hebben ook goed nagedacht over de 10% motie van de Partij van de Arbeid. Ik herinner me dat bij een van de vorige gelegenheden waar veranderingen in de toelage voor raadsleden aan de orde waren, wij in het seniorenconvent met u daarover gesproken hebben. Ik zou dus, liever nog dan in de kerntakendiscussie, in een seniorenconvent hier verder op in willen gaan. Wij zullen beide moties op dit moment niet steunen Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, de motie van BAM is een flutmotie. De motie met betrekking tot de verlaging van de vergoeding voor de raads leden, ik ben enigszins verbaasd over het feit dat we dit nu door gaan schuiven naar de kerntakendiscussieIn de kerntakendiscussie komt eerst aan de orde: is dit een kerntaak, ja of nee? Nou, we hebben een wettelijke plicht om een gemeenteraad in stand te houden, de wet schrijft zelfs voor, geloof ik, hoeveel leden er in moeten zitten en dan zegt de wet: die gemeenteraadsleden moeten een uitkering krijgen die tussen dit en dat bedrag in ligt. Kortom, je kunt alleen maar praten over het voorzieningen niveau van deze wettelijk verplichte kerntaak. Dan denk ik dat als we gaan praten in een kerntakendiscussie en we gaan kijken hoe het mogelijk zou moeten zijn om te komen tot een aantal besparingen, omdat we in deze gemeente geconfronteerd worden met een hele hoop problemen van financiële aard, dat het aan de raad is om zo snel mogelijk te kijken naar hoe we op een zo minimaal mogelijk voorzieningenniveau kunnen komen voor wat betreft de vergoeding voor de raadsleden. Mijn fractie zal dan ook in die zin de motie van de Partij van de Arbeid steunen, maar doorschuiven naar de kerntakendiscussie met inderdaad die gesloten deuren of naar een senioren convent met gesloten deuren heeft voor ons geen enkele toegevoegde waarde Ik hoop daarbij dat de heer Boerkoel er ook niet voor zal schromen om andere zaken die een hele hoop geld kosten, ook aan de orde te stellen, in die zin dat we moeten kijken of we dat inderdaad ook niet achterwege kunnen laten. Ik denk bijvoorbeeld aan zeer kostbare infrastructurele voorzienin gen, zoals zijn partij voorstaat, ergens bij Soestdijk. VOORZITTER: Even samenvattend, de motie over de vergoeding van de raads leden steunt u.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 353