12 oktober 19 94 Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Voorzitter, het is heel simpel. Ik vind het doorschuiven van deze twee zaken niet zo sterk, niet echt overtuigend. Ik kan heel simpel motiveren waarom ik tegen beide moties ben. Verlaging vergoeding raadsleden, dat klinkt heel aardig. Alleen, ik denk dat bij alle maatregelen die wij de komende periode gaan nemen, er geen enkele maatregel is dat wij ambtenaren of burgers een stuk van hun salaris af gaan halen zodat ze minder besteedbaar hebben. Dat we het dan zelf wel zouden doen, lijkt mij vreemd. We zullen wel ten aanzien van een aantal voorzieningen in de toekomst gaan zeggen dat mensen die zelf moeten gaan betalen. Diezelfde voorzieningen, dat zwembad, die sport, moet ik zelf ook gaan betalen, ik krijg ook hogere lasten door de besluiten die we nemen. Wij als raad ondergaan dus precies hetzelfde als iedere burger van Soest, wij hebben evenveel last van iedere komende maatregel als welke burger in Soest dan ook. Het feit dat wij daarnaast dan zeggen: we hebben ook minder nodig, zou betekenen dat wij vinden dat iedereen eigenlijk iets van zijn salaris zou moeten inleveren. Onzin, gewoon flauwekul. Dit is iets dat wij simpelweg ook nodig hebben, we zijn gewoon mensen die ook brood op de plank nodig hebben, die soms zo verstandig zijn om een stuk van hun baan in te leveren omdat ze in de gemeenteraad goed willen functioneren. Ik vind het flauwekul om een stuk van je salaris in te leveren, een stuk van je inkomsten in te leveren op dit niveau. Zo, dat is duidelijk. Het tweede, daar wil ik eigenlijk niks meer over zeggen, omdat ik vind dat de heer Krijger dat perfect gezegd heeft. Ik ben ook tegen. Dank u. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter, ten aanzien van motie 1 sluit ik mij graag aan bij de woorden van de heer Meilof. Ik vind niet dat we hier moeten gaan beslissen over de portemonnaie van de raadsleden. Dat ligt zo divers, vandaar dat we de motie ook zeker niet zullen steunen. Bovendien, die 10% is nogal willekeurig. Waarom geen 8%, waarom geen 11%? Je komt in een hele moeilijke discussie terecht, dat is ook al aangegeven. Dat wil niet zeggen dat we niet op een ander niveau over het totaalpakket aan voorzieningen nog eens willen praten, maar zeker niet op dit moment en zeker niet met deze motie Ten aanzien van het tweede. Je kunt het een flutmotie noemen of niet, het is in ieder geval een motie die voldoet aan de criteria. We hebben wel gezegd: kijk, als het gaat om een voorbeeldfunctie, dan zul je toch iets moeten doen in die sfeer waarin je zou kunnen praten als «de cadeausfeer». Als je dan ten aanzien van de ene motie roept dat het een goede motie is, want het levert geld op en je noemt dan motie nummer 2, die evenveel geld oplevert, dan plotseling een flutmotie, dan ontgaat mij de ratio daarvan. De motie ga ik verder niet toelichten, dat heb ik van de week al gedaan. We zullen ook niet meegaan met het uitje. In dit geval heet BAM dan Burgers met een Ander Menu. Het spijt me. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, ik heb met belangstelling geluisterd naar het verhaal van de heer Jansen met betrekking tot het reserve rentegebruik. Al eerder hebben we in deze raad besproken of dat nu eeuwigdurend zou moeten zijn in de invulling van dat gebruik, of dat het voor een kortere periode zou kunnen zijn. Ik denk dat het goed is om te kijken naar de verschillende mogelijkheden. Ik zou dan ook het college voor willen stellen -waarbij ik mij kan voorstellen vanuit het standpunt van het college dat u daar eerst over na wilt denken- om in een volgende commissie financiën, gestaafd door wat gegevens of het 25 jaar is, of 40 jaar, of eeuwigdurend, aan te geven wat dat voor consequenties zou hebben. Ik zou dat op prijs stellen. Dan vervolgens naar de moties. Ik begrijp het verhaal van Wiebe Meilof. Ik vind het ook een logisch verhaal. Alleen, waarom hebben wij als fractie van de Partij van de Arbeid dit gebracht? De heer Visser heeft het maandag ook nog een keer gezegd: Kees Boerkoel heeft het steeds over tien miljoen. Ja, dat klopt, want onze begroting is ongeveer 110 miljoen en ik heb me daarbij voorgesteld dat als je die korting van de rijksoverheid op je af krijgt -die is ongeveer vijf miljoen- en je wilt als college via het collegeprogramma een aantal zaken gerealiseerd zien die geld kosten, terecht merkt GGS dat op, dan denk ik dat je een aantal miljoenen nodig hebt. Waarom dan tien miljoen? Omdat ik vermoed dat als ik die niet inzet op die manier, maar lager zou inzetten, het bedrag aanmerkelijk lager zal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 354