12 oktober 19 94 - 7 - Wethouder BLOMMERSVoorzitter, er zijn twee soorten opmerkingen gemaakt. Eén ging over de reserve rentegebruikkan die nu en mag die worden aangesproken? Ik dacht dat we bij de discussie over de nota financieel beleid uitdrukkelijk hebben gezegd dat de reserve rentegebruik op het ogenblik zou worden gebruikt op de manier zoals vastgelegd, met andere woorden: eeuwigdurend. Maar, gezien de twee punten die op ons afkomen -aan de ene kant de financiële problematiek, aan de andere kant de kerntaken- discussie- en daarbij allerlei nieuwe gegevens over zaken waardoor we investeringen misschien eerder moeten doen dan we van plan waren op het moment dat we die nota behandelden, is er toen al aangekondigd dat het geen wet van meden en perzen was en ook niet tot de eeuwigheid, maar dat we zouden kijken of er aanleiding was, gewoon in de commissie financiën, om bij bepaalde hele grote projecten, of bepaalde ontwikkelingen die reserve rentegebruik anders te gebruiken. Ik wou dat eigenlijk maar even vast houden, want het zou een academische discussie worden als we nu allerlei modellen ontwerpen, terwijl ik volledig bereid ben om op het moment dat er aanleiding van uw kant of van onze kant is om die eeuwigdurendheid met name ter discussie te stellen, omdat we er andere nuttiger plannen mee hebben, een model uit te rekenen dat past bij de situatie op dat moment. Dus ik kom u volledig tegemoet in uw vraag of het eeuwigdurend is: nee, het kan best ter discussie worden gesteld, maar laten we het doen aan de hand van een concreet voorstel Dan wat er door mevrouw Gerritse is gezegd over de werkgelegenheid. Op bladzijde 5 van de vragen van a.b.z. waar een overzicht wordt gegeven van de totale kostenbesteding Gewest Eemland in onze begroting, van onze ambtenaren, daar staat niet inderdaad deze ambtenaar voor werkgelegenheid bij waar wij voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Die middelen vindt u terug in de totale post werkgelegenheid, omdat hij ook uit de subsidies die daarvoor gegeven worden, betaald wordt. Mevrouw GERRITSE (CDA)Dat vind ik dan toch niet juist, want er staat boven: van de totale kosten besteding Eemland. Dus dan verwacht ik dat ook hier. Wethouder BLOMMERSNee, de totale kosten besteding van de gemeente Soest in onze begroting aan het Gewest Eemland. Ik kan me voorstellen, omdat dit uit het gewest komt, dat het er wel even uitgehaald kan worden. We zullen het er volgend jaar gewoon bijhalen. Geen probleem. VOORZITTER: Maar de vraag was wat de gemeente Soest aan kosten maakt ten behoeve van het gewest. Wethouder BLOMMERSDe volgende keer zullen we ook dat soort «externe posten» erin meenemen, als u dat soort overzichten wilt. Wethouder TEN HOVEDe kosten betreffende de WVG hebben betrekking op het uitvoeren van de gemeenschappelijke regeling Wet voorzieningen gehandi capten binnen het Gewest Eemland. Dat betekent dat er gemeenschappelijk een verstrekkingenboek is ontwikkeld en dat de verstrekkingen via een paar afnemers centraal geregeld worden. De kosten die hier genoemd zijn, hebben daarop betrekking. VOORZITTER: Wie mag ik in tweede termijn het woord geven? Mevrouw GERRITSE (CDA)Mijn vraag was meer: hoe kan ik het terugvinden? U verwijst hier naar pagina B-190, daar staat dan ruim drie miljoen en verder niks en hier stond ruim 102.000,= Dan heb ik zo mijn twijfels. Is dat natte vingerwerk? Hoe kan dat? Ik heb het nergens gevonden. Dat was mijn vraag eigenlijk. Wethouder TEN HOVEDe kosten voor de huisvesting staan daar niet apart vermeld, die 3,1 miljoen is het totale bedrag dat ter beschikking komt voor het uitvoeren van de Wet voorzieningen gehandicapten en het zou dus ergens in die 3,1 miljoen in een uitsplitsing moeten terugkomen. Maar die staat daar niet vermeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 356