12 oktober 1994 - 9 - en gaat over tot de orde van de dag. BAM-raadsfractie, R. Joustra, J.A. Baks en T.S. Glastra. 4. De raad van de gemeente Soest, 10 en 12 oktober in vergadering bijeen; gelezen de beleidsbegroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995 tot en met 1998; overwegende dat in overeenstemming met de 16 december 1993 genomen besluiten, het beleidsprogramma 1994-199 8 onder punt C.l aankondigt de mogelijkheden te zullen onderzoeken bij een «open Soestdijk» verbetering van de verkeerssituatie in de wijk Soestdijk te bereiken en de veiligheid en leefbaarheid in de Van Weedestraat te vergroten; dat inmiddels uit onderzoek is gebleken dat verbetering van de verkeerssituatie bij een «open Soestdijk» slechts is te realise ren door via afsluitingen elders het verkeer te dwingen via een rondweg het winkelgebied Van Weedestraat te benaderen, en een oplossing bij een naar alle kanten echt open Soestdijk niet tot de mogelijkheden behoort; dat inmiddels in de praktijk is gebleken dat de genomen maatrege len rond de Korte Bergweg/Hellingweg de beoogde verbetering in de wijk hebben gebracht; dat een rondweg zó duur is, dat zo'n weg slechts te financieren is door ook op de voor de weg te verwerven gronden in de polder te gaan bouwen, en dat is in strijd met zowel de structuurvisie als het streekplan; dat bouwen in de polder ongewenst blijft dat daardoor en ook gehoord de inspraakreacties en gegeven het maatschappelijk draagvlak, een rondweg vrijwel zeker niet binnen tien jaar is te realiseren; draagt het college op in het kader van de «Noordelijke Hoofdwegenstructuur» als vierde alternatief de realistische mogelijkheid mee te nemen: "in overeenstemming met de structuurvisie het parkeren uit de Van Weedestraat halen en dat parkeren op korte loopafstanden van de winkels mogelijk maken, opdat langzaam doorstromend verkeer, met veilige oversteekplaatsen en een verbeterd leefklimaat zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden"; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie D66, M. Swinkels. 5. De raad van de gemeente Soest, 10 en 12 oktober in vergadering bijeen; gelezen de beleidsbegroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995 tot en met 1998; overwegende dat het bevorderen van de verkeersveiligheid direct gericht is op het verbeteren van de «objectieve veiligheid», dat wil zeggen, direct gericht is op het verminderen van het aantal verkeers slachtoffers ten gevolge van erkende onveilige situaties; dat het onaanvaardbaar is dat bij het «kritisch doorlopen» van reeds gehonoreerd beleid ten koste van toekomstige slachtoffers op de post «bevorderen van de verkeersveiligheid» wordt bezuinigd; draagt het college op het in de begroting gehonoreerde bedrag weer terug te brengen van 100.000,= naar 175.000,= zoals oorspronkelijk overeengekomen; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie D66, M. Swinkels VOORZITTER: Ik geef nu het woord eerst aan wethouder Ten Hove Wethouder TEN HOVEDank u, voorzitter. Ik zou graag een korte toelichting willen geven op motie nummer 4, om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan ten aanzien van het woord «overnemen». Ik zou daar het volgende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 358