12 oktober 1994 - 10 - over willen zeggen. Het college deelt de overwegingen die in de motie genoemd worden niet, maar stelt wel vast dat de punten die genoemd worden, parkeren in de Van Weedestraat, parkeren op loopafstand van winkels, langzaam doorstromend verkeer, met veilige oversteekplaatsen, een onderdeel vormen van de door het college in de inspraak gebrachte alternatieven. Op zich zijn we dus wel bereid om die punten verder over te nemen, maar niet de motie op zich. VOORZITTER: Bedankt voor deze toelichting. Dan ga ik naar de raad toe. Heer PLOMP (WD)Ja, voorzitter, ik denk dat we nu wel aan hoofdfunctie 2 zijn, ik was net iets te snel. Ik wil me beperken tot een reactie op de moties 3, 4 en 5 Voor wat betreft motie nummer 3 gaan wij akkoord met het college om die af te wijzen. Voor wat betreft motie nummer 4 hebben wij het commentaar van de wethouder gehoord. Wij zijn van mening dat de inspraakreactie van D66 verder verwerkt kan worden bij de reacties die u op de inspraak in totaal gaat geven, waar bij er mogelijkerwijs elementen zijn in de motie die ook door insprekers zijn ingebracht. We krijgen graag te zijner tijd van u een reactie op die insprekers. U hebt daarvoor een procedure afgesproken en als wij het goed hebben begrepen, krijgen wij op 29 november deze zaak in de commissie ruimtelijke ordening en dan mag u wat ons betreft elementen meenemen uit deze motie, voor zover die, naar wij aannemen, ook voorkomen in de reacties die andere insprekers hebben gegeven. Omdat we deze motie dus als een inspraakreactie beschouwen, hebben we er geen behoefte aan. Voor wat betreft motie nummer 5, akkoord met het college, afwijzen. Heer KROL (CDA)Voorzitter, even over de moties. Dat BAM motie nummer 3 indient om te zeggen dat we niet meer gaan praten over de verkeersplannen voor een rondweg, kan ik me wel voorstellen als je het beleidsprogramma niet hebt ondertekend, maar u snapt ook dat wij, om precies dezelfde reden, deze motie zullen afwijzen. De vierde motie. Het is goed dat de wethouder daar nog een toelichting op gegeven heeft, want het is een wonderlijke motie. Ik wijs u even op een aantal punten. In de overwegingen die de D66-fractie naar voren brengt, blijkt dat de D66-fractie kort van memorie is. Ik noem u "dat inmiddels in de praktijk is gebleken dat de genomen maatregelen rond de Korte Bergweg - dat moet zijn de Korte Bergstraat- /Hellingweg de beoogde verbetering in de wijk hebben gebracht". Ik mag de oud-wethouder eraan herinneren dat er drie partijen in deze raad waren die uiterst veel moeite hebben moeten doen om de toenmalige verkeerswethouder van die verbeteringen in de Korte Berg- straat/Hellingweg te overtuigen. Nu blijkt dat de D66-fractie blijkbaar erg blij is met die maatregelen, waar men toen zo tegen was. Heer VAN WOTJCKHUIJSE (GGS)had daar ook argumenten voor die het ook wel heel erg moeilijk maakten, hoor, om die wethouder te overtuigen. Heer KROL (CDA)Nou, ze blijkt inmiddels in ieder geval overtuigd te zijn, dat is toch een beetje late bekering. Dan in het «draagt het college op». Daar vind ik een aantal punten in, waarvan ik zeg Ik herinner u ook even aan een ander feit. We hebben toen ooit bij een van de onzalige besprekingen die we misschien over de Lindenhof hebben gehad, een voorstel gekregen van de D66-fractie, waarin we hebben afgesproken inderdaad een aantal elementen van de herinrichting Van Weedestraat te zullen gaan uitvoeren. Ik kan het alleen maar lezen dat de D66-fractie hiermee bedoelt: college, wilt u de maatregel die we toen hebben afgesproken, ook uitvoeren? Dat maakt deze motie in ieder geval overbodig Motie nummer 5, de verkeersveiligheidsgelden. We steunen het standpunt dat het college heeft ingebracht. We zullen als CDA-fractie motie nummer 5 afwij zen Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, eerst nog even een vraag die niet bij een motie hoort, dat is een vraag over de Ossendamweg/Vondellaan, de zaak die ik ook in mijn algemene beschouwingen heb geformuleerd. Er is wat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 359