12 oktober 19 94 - 11 - af op mij betreft een toch niet voldoende helder antwoord op gekomen. Bent u met mij van mening dat het nog weer apart onderzoek plegen naar de mogelijk heden voor verkeersafwikkeling in die omgeving, een zaak is waar we zeer mee uit moeten kijken? Dan praat ik niet over de binnenwegen, de kleinere wegen, want ik denk dat we daar in het hele verkeersgebeuren nog aandacht aan moeten geven, maar van de hoofdwegenstructuur hebben we een uitgebreide studie waarbij verschillende aspecten bekeken zijn. Ik acht het van groot belang dat we niet gaan zeggen: hier zijn we niet uitgekomen, nu gaan we er een nieuwe werkgroep, een nieuwe studiecommissie of een nieuw bureau op zetten, die dat alsnog weer gaat doen, alles net weer anders gaat zeggen en dan betalen we daar weer 100.000,= aan en dan hebben wij in ieder geval het idee dat we voor de burgers weer iets aardigs hebben gedaan, want we hebben toch weer ons best gedaan om dat verkeer daar weg te halen. Alsof dat met dat soort mensen lukt. Het is gewoon simpelweg een probleem waar we niet uitkomen, of we moeten zeggen: we hebben er twintig miljoen voor over en we leggen een afschrikwekkende weg dwars door de duinen of toch over de Eng heen, waarvan we allemaal al weten dat we het er niet over eens zijn. Dus, met andere woorden, echte oplossingen, zoals verdiepingen waarin je een prachtige vierbaansweg in de diepte kunt leggen, zijn allemaal bespottelijk. We gaan dus hoogstens praten over kleine oplossingen die we allang op papier hebben staan. Ik zou het dan ook heel wenselijk vinden als u toezegt dat we het op die manier hanteren. Dan even de moties. De eerste motie gaat over het stopzetten van verkeers plannen. Dat past niet bij de besluitvorming waarbij ik toen aanwezig was om dit te steunen. Motie nummer 4, het vierde alternatief, die motie neemt u over, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Ik kan u daarin volgen op dezelfde wijze. Er zitten elementen in die we gewoon meenemen in de discussie. Het wordt hier natuurlijk geopperd als een zelfstandige mogelijkheid. Wie weet, komen we erachter hoe onze portemonnaie eruit ziet op het moment dat we onze plannen bestuderen en zeggen we wel: joh, dat was toch best wel leuk van D66, dit idee. Dus, wie weet. Motie nummer 5, de verkeersveiligheidsgeldenHet staat in mijn algemene beschouwing dat ik er zorg over heb dat we die terugschroeven, terwijl de ongelukken weer toenemen. U hebt in de maandagvergadering verwoord: ja, die toename kan incidenteel zijn. Ik ben toch bang, als we een periode hebben waarin het afneemt, waar we zeer actief zijn in het hanteren van onze verkeersveiligheidsgelden, en dat we nu ook weten dat we in een periode zijn waarin het verkeer toeneemt en dus de problematiek toeneemt, waarmee ook de ongevallen toenemen, dat het eigenlijk niet incidenteel is, maar dat het heel logisch is dat die ongevallen toenemen. Als de verkeersproblema- tische toestanden en situaties dus toenemen, denk ik dat het een niet wijs besluit is om op dit moment onze eerder gevoteerde gelden terug te schroeven. Dus ik meen dat wat D66 hier oppert, een verstandige zaak is en dat we gewoon door moeten gaan met het geld dat we hiervoor uitgetrokken hadden ook hieraan te besteden, omdat het een reëel probleem is, de veiligheid van de mensen in onze plaats. Ik zal deze motie dus steunen. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter. Ik beperk me even tot de moties. Mag ik met u nog heel even terug naar de discussie van eergisteren? Ik heb het daar een prestige-object genoemd in een nogal hectische vergadering, waarin de communicatie niet helemaal liep zoals we het denk ik allemaal zouden willen. Er viel ergens een opmerking vanuit de zaal: wat bedoel je nou precies? Ik wil even duidelijk maken wat ik bedoelde. Naar ons gevoelen wordt de rondweg een prestige-object in de gemeente tussen het college en de raad. We hebben het gevoel dat wat het college betreft de rondweg er al ligt. Dat betekent ook dat we de motie gewoon handhaven. Ten aanzien van motie nummer 4, die steunen we, met de argumentatie die u zojuist heeft gebruikt van het college. Ten aanzien van motie nummer 5. Het is zo'n serieuze discussie, de heer Meilof haakte er al op in, er is toch een tendens van een stijging van het aantal slachtoffers waarneembaar, dat ik haast zou zeggen: dit is nou een van die dingen waarin je een zorgvuldige weging moet maken, juist in de kerntakendiscussie. Ik zou dit onderwerp nu juist daarnaar willen verwijzen en in die zin moet u ook zien dat wij de motie niet ondersteunen; niet dat wij -net als D66- niet die zorg zouden hebben. Juist die zorg noopt ons 10 - in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 360