12 oktober 19 94 13 Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, wat een goed idee van BAM om met een motie van realiteitszin te komen! Je kon ook bijna niet meer anders verwachten, iedereen heeft het ondertussen al gezegd, dat het niet moet. Er is een grote handtekeningenactie gestart, Progressief Soest heeft al een initiatiefvoorstel ingediend. En dan denkt BAM: laten wij nog iets eerder proberen te zijn, we leggen er nog een motie bij, een motie van realiteits zin. Nog even afgezien van de inflatie van al dat soort maffe betitelingen, want het begint ondertussen wel een lachertje te worden. Voorzitter, de andere mening van BAM is in dit geval onze mening. Wij denken dat u zo snel mogelijk moet ophouden met dit soort activiteiten, die alleen maar een heleboel weerzin oproepen in Soest en die uiteindelijk leiden tot alleen maar zeer grote kostenverhogingen voor de burgers, zonder dat er enige behoorlijke oplossing geboden wordt. Met betrekking tot de vierde motie: een alternatief is dus ook niet in die zin noodzakelijk, dus die kan wat ons betreft komen te vervallen. Met betrekking tot de vijfde motie wil ik toch nog graag uitgelegd hebben van de wethouder waar die 75.000,= is gebleven, want ik geloof dat zij er een aparte mening op nahield bij de eerste avond die we aan deze begroting hebben gewijd. Als ik heel eerlijk ben, is me dat eventjes ontschoten. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter. Ik zou graag van het college een antwoord hebben. Zover ik het steeds begrepen heb -en dan hebben we het weer over geld- wordt de discussie in de regio (Baarn, Soest, Amersfoort) over de N221 gevoerd. Zover ik het ook begrepen heb, op het moment dat de investering de 25 miljoen te boven gaat, gaat het rijk 95% daarvan betalen. Ik zou graag dus van het college -en niet van de oh-nee-roepers, maar van het college- een antwoord hebben of dat enige realiteitszin heeft. Verder zijn wij het niet eens met de motie van BAM. Motie nummer 4 van D66 over het vierde alternatief: ook niet. Met betrekking tot verkeersveiligheidsgelden, gisteren hebben we een gesprek gehad met een aantal mensen daarover en we kunnen u vertellen dat wij vinden dat op het moment dat de noordelijke hoofdwegenstructuur aan de orde is en ook in het volgend voorjaar de zuidelijke hoofdwegenstructuur, dat dan beslist als onderdeel daarvan die punten moeten worden meegenomen. Vooruitlopend daarop dingen doen lijkt ons geen zinnige zaak. Ik heb dat ook tegen de mensen gezegd met wie wij die discussie hadden. Ik denk dat je dan met realiteitszin bezig bent. Je moet die investeringen doen op het moment dat je met het totaal bezig gaat. VOORZITTER: Dan kom ik bij D66. Wilt u in uw reactie meteen meenemen of u motie nummer 4 handhaaft of niet, gelet op het standpunt van het college en op wat hier vanmiddag gezegd is? Heer JANSEN (D66)Ja, voorzitter. Het laatste punt lijkt me toch goed om de vraag meteen te beantwoorden. Wij willen de motie handhaven, wat niet wegneemt dat wij de toezegging van het college om wat wij het vierde alternatief hebben genoemd en wat ons inziens het enige realistische alternatief is, in ieder geval ook mee te nemen in de discussie. Ook anderen hebben gezegd dat dat logisch is en eigenlijk overbodig is om te noemen. Ik denk dat het niet overbodig was, omdat, als je naar de stukken kijkt, er uitsluitend gesproken werd over drie alternatieven. Ik denk dat het goed is dat iedereen weet dat hij ook over het vierde alternatief, zoals wij dat nu verwoord hebben, zijn zegje kan doen, zodat het ook reëel meegenomen kan worden in de besluitvorming. Ik denk dat dat een goede zaak is. Wat betreft het toch handhaven van de hele motie, omdat u zegt de overwegingen niet te willen overnemen, toch in stemming, omdat wij van mening zijn dat die overwegingen exact juist zijn en wat ons betreft weergeven hoe de situatie inderdaad is. In het algemeen wil ik even ingaan waarom wij dat niet nodig vinden in het kader van de hoofdwegenstructuur. De heer Krol heeft eergisteren gesteld dat als je het verkeer uit de wijken wilt halen en je wilt het verkeer zoveel mogelijk over hoofdwegen afwikkelen, dat dan ook die hoofdwegen dat verkeer moeten kunnen afvoeren. Zoals vaker ben ik het met dat soort stellingen ook wel weer eens, maar dat betekent niet dat dan het middel om dat te bereiken zou moeten zijn om een nieuwe hoofdweg aan te leggen, want binnen de kortste keren is die ook weer vol en het trekt bovendien over die

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 362