12 oktober 1994 14 andere wegen weer nieuw verkeer aan. Je helpt er niets mee. Er zijn andere wegen, zoals wij eerder hebben aangegeven, om de capaciteit van die wegen te verbeteren, met name door flankerend beleid door te voeren, waar we nog lang niet mee klaar zijn, om het openbaar vervoer en het fietsverkeer verder te bevorderen. Een tweede punt is wat nationaal nu ook in beweging begint te komen, dat ondernemers bereid zijn om te gaan denken over het spreiden van werktijden. Dat is heel belangrijk in Soest omdat je met name bijvoorbeeld op de Vondellaan ziet dat de piek die het probleem vormt zich beperkt tot één a twee uur per dag. Spreiding in aanvangstijden en sluitingstijden zou dus de capaciteit van de wegen enorm kunnen verbeteren. Het vervoersmanagement dat in gang gezet is, zouden we verder moeten bevorderen, ook bij de ondernemingen, dat het gestalte krijgt. Ik denk dat dat soort maatregelen dure maatregelen -zoals een weg- overbodig kunnen maken. Om die reden, plus alle overwegingen die al in de motie van D66 staan, willen wij de motie als zodanig handhaven. Om dat krachtiger te doen zijn, hoewel wij ook vinden dat die rondweg niet moet, enzovoorts, willen we het bij deze motie houden, voorzitter. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, even heel kort toch naar de heer Krol toe, want ik voelde mij enigszins aangesproken. Hij heeft het over een late bekering. Nu heb ik eerlijk gezegd geen bekering nodig, ik ben al van christelijke huize, maar voor het geval dat niet het geval zou zijn, dan help ik de heer Krol herinneren aan -ik weet niet welk nummer, misschien dat de heer Meilof mij kan helpen- een uitspraak in de bijbel, dat er meer vreugde is in de hemel over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. VOORZITTER: Ik dacht dat alle fracties aan de beurt geweest zijn. Dan gaan wij antwoorden. Wethouder TEN HOVEVoorzitter, in antwoord op de vraag van de heer Meilof betreffende de Ossendamweg, kan ik het volgende zeggen. In het college programma is ons opgedragen om een inventarisatie te maken van de reeds uitgevoerde onderzoeken. Het gaat hier niet om het weer aantrekken van een extern bureau. Op ambtelijk niveau worden de verschillende eerder ontwikkelde plannen opnieuw op een rijtje gezet, zodat we daar alsnog een oordeel over kunnen vellen. Ten aanzien van de verkeersveiligheidsgelden, dat was een van de onderdelen van nieuw beleid. Toen het college alle posten op dat punt ging nalopen in hoeverre het mogelijk zou zijn om daar gelden niet uit te geven, kwamen we ook langs de verkeersveiligheidsgelden. We hebben toch, na diepgaande discussie, besloten om dat bedrag van 175.000,= terug te brengen tot 100.000,=. Dat geld is dus niet verdwenen in een of andere pot, maar het is domweg niet opgevoerd als nieuw beleid. U vindt het dus ook niet terug in de stukken. De vraag van de Partij van de Arbeid betreffende de mogelijkheid om 95% van de gelden voor een project ter grootte van 25 miljoen eventueel door het rijk te laten financieren. Die regeling bestaat nog steeds op dit moment en voor zover mijn informatie strekt is ook het paarse kabinet voornemens om die regeling te handhaven. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Dat mag natuurlijk nooit een reden zijn om zulke slechte plannen door te zetten! Heer JANSEN (D66)Bovendien geldt dat bedrag voor de hele weg, niet alleen voor het Soester gedeelte waar wij nu over praten, natuurlijk. Dat bedrag zal daar maar een klein deel van zijn. Wethouder TEN HOVEDe vraag was ook niet gericht op het plan als zodanig, maar op de financiële regeling. De motie van D66, daar wil ik toch nog het volgende over zeggen. Wat het college betreft is het geen vierde alternatief. Ik heb duidelijk aangegeven dat de punten die in het dictum genoemd worden wat ons betreft ook voorkomen in de andere alternatieven en als zodanig in die alternatieven ook worden meegenomen bij de beoordeling en de verdere bepaling van het collegestandpunt. Zoals de motie nu is, steunen wij die vanuit het college

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 363