12 oktober 1994 - 15 - dus niet. VOORZITTER: Motie nummer 4, waar het hier over gaat, bestaat uit «overwegende» en dan een aantal gedachtenstreepjes, een «draagt het college op» en dan krijg je het dictum. Dat laatste deel, het dictum, heeft het college overgenomen. Maar uit uw woorden van zoëven heb ik begrepen dat u de hele motie, dus ook het eerste deel, handhaaft. Dat betekent dat ik de motie zo dadelijk in stemming zal brengen. Is er nog behoefte om over de inhoud van deze hoofdfunctie nog het woord te voeren? Zo niet, dan gaan we naar de moties. Motie nummer 3, stopzetten verkeersplannen voor een rondweg. Ik constateer dat de WD-fractie tegen was, het CDA is tegen, de PvdA was tegen, BAM was voor, GGS was voor, D66? Mevrouw SWINKELS (D66)Zoals hij hier ligt, tegen, voorzitter. VOORZITTER: GL/PS heeft gezegd dat zij voor zijn en de heer Meilof heeft gezegd dat hij tegen is. Dan is de motie met 16 stemmen tegen en 7 stemmen voor verworpen. Motie nummer 4 van D66, vierde alternatief in kader van noordelijke hoofdwegenstructuur. U hebt net gehoord dat het college maar een deel van de motie overneemt. U handhaaft de motie, dus ik breng de gehele motie in stemming. De WD is tegen, het CDA is tegen, PvdA is tegen, BAM is voor, GGS is tegen, D66 is voor, GL/PS is voor en de heer Meilof is voor. Dan is deze motie verworpen met 16 tegen 8 stemmen. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, mag ik u even wat vragen? Als u bij motie nummer 3 zegt: 16 tegen en 7 voor, dan kom ik op een aantal van 23 VOORZITTER: Er is net nog een raadslid binnen gekomen. Motie nummer 5 van D66, verkeersveiligheidsgeldenIk constateer dat de WD met zes stemmen tegen is, het CDA is met vijf stemmen tegen, de PvdA is met drie stemmen tegen, BAM is met drie stemmen tegen, GGS is met twee stemmen voor, D66 is met twee stemmen voor, GL/PS is met twee stemmen voor en de heer Meilof is voor. Dan constateer ik dat de motie met 7 tegen 17 stemmen is verworpen. Hoofdfunctie 3. Economische zaken. VOORZITTERHierbij te betrekken het voorstel betreffende de begroting van het CAI-bedrijf. Er zijn geen moties bij deze hoofdfunctie. Heer KROL (CDA)Ik heb één vraag, die ik maandag ook gesteld heb, maar ik wilde het nog even onder de aandacht van de wethouder brengen. We moeten ons toch op niet al te lange termijn beraden op de capaciteit van ons kabelnet. Het moet in het komende begrotingsjaar, daar wilde ik hem nog graag even aan helpen herinneren. Wethouder VAN LOGTENSTEINVoorzitter, ik heb dat maandagavond ook bevestigd. Indien wij zekerheid hebben dat het CAI-bedrijf bij ons blijft, dan zullen we voorzieningen treffen om een zo adequaat mogelijk en up to date net te blijven houden. Dat zegt in feite alles voor de toekomst. Indien het anders wordt, als we eventueel toch tot verkoop besluiten op enig aanbod of enige vraag die ons bereikt, dan is het natuurlijk in andere handen Hoofdfunctie 4. Onderwijs. VOORZITTER: Ik heb met u gesproken over de moties nummer 12 en 12a, tweede intensieve taalcursus. Daarvan zou je kunnen zeggen: het heeft een klein raakvlak met onderwijs, maar zoals ik u zoëven heb voorgesteld, behandel ik die motie bij de volgende hoofdfuncties Hoofdfunctie 5. Cultuur- en recreatie. VOORZITTER: Hierbij, alsmede bij de hoofdfuncties 6 en 7 te betrekken het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 364