12 oktober 1994 - 16 - 12 voorstel tot het vaststellen van WEL/ZORG, werkplan 1995-1998 en jaarprogramma 1995. Is het wellicht handiger om dan meteen hoofdfunctie 6 aan de orde te stellen? Dan doen we dat in één keer. Hoofdfunctie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk. VOORZITTER: Plus dus de moties 6 tot en met 11, 12a, 13 en 17. 6. De raad van Soest, in vergadering bijeen op 10 en 12 oktober 1994; gelezen de beleidsbegroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995-1998; overwegende dat de gezamenlijke ouderenbonden in Soest en Soesterberg belangrijk werk doen om vereenzaming bij ouderen tegen te gaan; dat juist ontmoetingsactiviteiten die open staan voor alle ouderen een goede mogelijkheid bieden om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden; dat eenzaamheidsbestrijding een activiteit is die volgens de nota WELzijn zal ons een ZORG zijn de hoogste prioriteit heeft; besluit ook na 1995 de subsidie voor de gezamenlijke ouderenbonden te verdelen op dezelfde wijze als dat in de afgelopen jaren is gedaan het bedrag van de subsidie te laten op 12.500,=; het te verwachten verschil van 3.500,- in de jaren 1996 en volgende jaren te dekken uit de herschikking welzijn; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de CDA-fractie: Bart Krol, mede-ondertekend door Kees Boerkoel (PvdA) en Bert Krijger (WD) 7. De gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op 12 oktober 1994; overwegende dat eenzaamheidsbestrijding onder ouderen een prioriteit heeft van de raad, vastgelegd in de categorie-indeling van de nota WELzijn zal ons een ZORG zijn; dat de ouderenbonden in Soest en Soesterberg hun bijdrage leveren aan eenzaamheidsbestrijding; dat zij voor dit doel 1,= per lid aan gemeentelijke bijdrage hebben gevraagd; besluit het subsidieverzoek van de gezamenlijke ouderenbonden ten bedrage van 1,= per lid te honoreren om zo een bijdrage te leveren aan eenzaamheidsbestrijding onder ouderen; en gaat over tot de orde van de dag. BAM-fractie: R. Joustra, J.A. Baks en T.S. Glastra. 8. De raad van de gemeente Soest, 10 en 12 oktober in vergadering bijeen; gelezen de beleidsbegroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995 tot en met 1998; overwegende dat de raad in 1993 het werkplan WEL/ZORG 1994-1997 heeft vast gesteld; dat het verzuimen van het maken van afspraken in dat werkplan geen aanleiding mag zijn het subsidie aan de ouderenbonden nu te verlagen door criteria voor de hoogte daarvan te wijzigen; dat toetsing van het subsidie aan het criterium, (pogen) te voorkomen van sociaal isolement, hier opgaat; draagt het college op het subsidie aan de ouderenbonden ongewijzigd te handhaven; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie D66M. Swinkels. 10 9. De raad van de gemeente Soest, gelezen de voorstellen van B&W inzake de begroting 1995; gelezen de voorstellen van B&W inzake WEL/ZORG werkplan 1995-1998; overwegende 11.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 365