12 oktober 1994 17 dat op blz. A.10, onder punt 5 m, wordt voorgesteld een bedrag ad gemiddeld 160.000,= per jaar, bedoeld voor sociale vernieuwing, vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen; dat in WEL/ZORG werkplan 1995-1998 op blz. 6 wordt aangegeven dat een aantal voorzieningen/activiteiten gehonoreerd zouden moeten worden indien daarvoor middelen aanwezig zouden zijn en waarvan enkele een duidelijke relatie met sociale vernieuwing hebben; dat in dat werkplan voorts op blz. 28/29 een aantal voorzieningen/activiteiten worden genoemd in het kader van het onderwij svoorrangsbeleid; dat een beslissing inzake fluoride spoelen nu wordt aangehouden in afwachting van nadere berichtgeving van de GGD Eemland, maar dat eerder werd voorgesteld met deze activiteit zonder meer te stoppen; dat ingaande 199 6 nog dekking gevonden moet worden voor een structurele dekking van de eerder toegestane uitbreiding van de formatie algemeen maatschappelijk werk; besluit de op blz. A.10 bedoelde gelden sociale vernieuwing ad gemiddeld 160.000,= niet vrij te laten vallen, maar te bestemmen/ reserveren voor de dekking van: a. de kosten van de nog in te dienen projecten in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid; b. de voortgang van fluoride spoelen, tenzij de GGD Eemland hiervoor een andere financiering krijgt; c. (ingaande 1996) de kosten van de al toegewezen formatieplaats algemeen maatschappelijk werk; d. de eventueel uit het rapport «Gesignaleerd: tieners en jongeren» te trekken conclusies resp. uit dit rapport voort vloeiende activiteiten; en gaat over tot de orde van de dag. Groen Links/Progressief Soest, J. Visser en A.DTomassen-Holsheimer. 10. De raad van de gemeente Soest, gelezen het voorstel van B&W inzake WEL/ZORG werkplan 1995-1998 en jaarprogramma 1995; kennis genomen hebbend van het zwartboek van de Stichting Dorpshuis Soesterberg; overwegende dat door Stichting Dorpshuis Soesterberg een verzoek is ingediend voor een renovatie van de was- en kleed- en aanverwante ruimten behorend bij de sportzaal, waarvan de kosten door een architect zijn begroot op ca. 312.000,=; dat de gemeente een incidentele meevaller heeft van 265.000,= zijnde een bijdrage van Defensie in de kosten van groenonderhoud 1984 in de wijk Apollo, een bijdrage welke al als oninbare debiteur was afgeschreven; dat de commissie voor de beroepschriften in 1993 heeft aangegeven dat het niet meer dan billijk is dat het gemeentebestuur van Soest een verzoek om subsidie in de voormelde renovatie zeer soepel zal moeten benaderen; dat vermelde incidentele meevaller kan worden ingezet ten behoeve van voormelde renovatie; dat het «gat» tussen de geraamde kosten en het bedrag van 265.000,= kan worden opgevangen vanuit het vrij te laten bedrag in de huur van de sportruimte, bedoeld voor onderhoud en vervanging besluit aan de Stichting Dorpshuis Soesterberg de incidentele meevaller ad. 265.000,= te geven ten behoeve van de renovatie van de voorbedoelde ruimten; en gaat over tot de orde van de dag. Groen Links/Progressief Soest, J. Visser en A.D. Tomassen-Holsheimer 11. De gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen in oktober 1994; overwegende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 366