12 oktober 1994 - 18 - dat de Volksuniversiteit een deel van de volwasseneneducatie verzorgt; dat de Volksuniversiteit alleen voor de laagdrempelige taal cursussen en cursussen algemene vorming en ontwikkeling subsidie dient te krijgen; dat het omslaan van de hogere kosten per cursist leidt tot een veel hogere prijs, niet meer laagdrempelig, waardoor de doelgroep niet meer komen zal; dat de Nederlandse taalcursus met certificaat geschrapt zal worden zonder verhoging van de subsidie; besluit de subsidie aan de Volksuniversiteit structureel te verhogen met een bedrag van 7.500,= dat de dekking komt uit de herschikking middelen uit het plan WELzijn zal ons een ZORG zijn; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de CDA-fractie: B.M. Gerritse-van Ee mede-ondertekend door W.A.A. Stekelenburg-Ruitenburg (PvdA) en BKrijger (WD) 12a. De raad van de gemeente Soest, 10 en 12 oktober in vergadering bijeen, gelezen de beleidsbegroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995 tot en met 1998; overwegende dat het belang van de relatie, van het structureel maken van een tweede intensieve taalcursus, met werkgelegenheid, door het college erkend wordt; dat nagaan of verzoek gehonoreerd kan worden onvoldoende zekerheid geeft, zowel voor de onderwijsgevenden als voor het structureel voorkomen van wachtlijsten; dat wij het kunnen geven van intensieve taalcursussen belangrijk vinden; draagt het college op bij de voorjaarsnota een voorstel te doen hoe, gegeven de uitkomst van de kerntakendiscussie, het verzoek om een tweede intensieve taalcursus structureel te maken, na 1995 alsnog gehonoreerd kan worden; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie D66: F.L. Jansen. 13. De raad van de gemeente Soest, op 10 en 12 oktober 1994 in vergadering bijeen, gelezen de beleidsbegroting 1995, de meerjarenbegroting 1995 tot en met 199 8 en de eerste nota van wijzigingen; overwegende dat de gemeente Soest een hogere bijdrage moet betalen aan het regionaal werkvoorzieningsschap Amersfoort van 150.000,= in 1995 en 1996 respectievelijk 127.000,= in 1997 en 1998; dat deze hogere bijdragen noodzakelijk zijn, omdat te weinig diensten van het RWA worden afgenomen; dat het van groot belang is voor kwetsbare groepen in de samenleving om zinnig te kunnen functioneren door middel van werkpro j ecten ,- draagt het college op in overleg met het RWA de van Soest verwachte bijdragen in 1995 en volgende jaren te besteden aan een uitbreiding van het zogenaamde «wijkgericht werken» en aan het beter schoonhouden van mechanisch moeilijk te bereiken «kruidenplekken» op de verhardingen Namens D66, M. Swinkels. 17. De raad van de gemeente Soest, 10 en 12 oktober in vergadering bij een; gelezen de beleidsbegroting 1995 en de meerjarenbegroting 1995 tot en met 1998;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 367