12 oktober 1994 - 19 overwegende dat de herziene sportparagraaf op blz. 58 in het werkplan WEL/ZORG 1995-1998 verklaart dat voor de sportsector nadere uitwerking van het werkplan altijd aan het convenant getoetst dient te worden; dat de looptijd van het huidige convenant verstreken is en een nieuw convenant voor de toekomst opgesteld moet worden; dat de kerntakendiscussie geen onderwerp uitzondert, en dus ook niet de sport besluit het huidige convenant te verlengen tot na de kerntakendiscussie, opdat de uitkomst van die discussie in het nieuwe convenant meegenomen kan worden; en gaat over tot de orde van de dag. Namens de fractie D66: F.L. Jansen. Heer KRIJGER (WD) Mijnheer de voorzitter, het is goed dat u zegt: een aantal hoofdstukken in één keer, omdat we waarschijnlijk wel vaker zullen praten over veel zaken tegelijk als we doorgaan op de lijn van WEL/ZORG. WEL/ZORG is wat kort samengevat, maar van de week is al gezegd: een aantal zaken is in gang gezet, we gaan beleid maken, dat vraagt regelmatig overleg. Elke keer als gesproken wordt over WELzijn zal ons een ZORG zijn in serieuze zin, komen er informaties op tafel. Je zou kunnen zeggen: dat is het voortschrijdend inzicht. Dat wil ook zeggen dat bepaalde argumenten pas op tafel komen van andere mensen die belangen willen behartigen, c.q. verdedigen, als besluiten genomen gaan worden. Dan hebben we te maken met jongerenwerk, met ouderenwerk, met sport. Zolang het praten is denkt men: het gaat wel goed, maar waar je beleid gaat invullen, komen pas de reacties. Dat wil niet zeggen dat die reacties niet juist zijn, alleen, onder de druk van de tijd komen pas argumenten die daarvoor misschien niet waren gezien. Dat wil zeggen dat we dus nu praten over een stand van zaken met betrekking tot WELzijn zal ons een ZORG zijn, bijgesteld tot en met maandag. Want zelfs maandag kwam er nog een errato bij met betrekking tot de verlengde schooldag. We praten over wat wij nu vinden over die laatste versie van WELzijn zal ons een ZORG zijn, daarbij betrokken de reacties op de commissievoorstellen in de brief van 27 september. We vinden dan ook dat, gezien dat voortschrijdend inzicht er de komende maanden nog een aantal zaken kunnen worden besproken, waarbij ook heel serieus gekeken zal moeten gaan worden naar de categorie-indelingDie is ingesteld op basis van vooronderstellingen en op grond van overwegingen die dus nu binnenkomen zou je best kunnen praten over een andere indeling in de categorieën. We zijn blij dat u ons voorstel hebt overgenomen om dat te gaan doen en de komende maanden wordt er over gesproken. Met betrekking tot het project Marokkaanse vrouwen, de financiële uitbouw die u gegeven hebt in de brief, de dekking daarvoor, onderstrepen wij Daarmee geven we ook al aan dat bepaalde moties niet onze instemming zullen krijgen. Met betrekking tot andere punten die hierin staan en niet in moties zijn verwoord, het standpunt van de WD-fractie met betrekking tot Radio Soest is heel helder, misschien wat helderder dan in het verslag staat. Wij geven aan: Radio Soest is een belangrijke voorziening en heeft zich met veel vrijwilligerswerk een plaats weten te veroveren in Soest, maar heeft daarbij onmisbaar steun van de overheid, van de gemeente nodig. Men kan in 1995 nog vooruit als wij in 1995 besluiten waar Radio Soest zijn activi teiten kan voortzetten. Daar hoort dan ook bij op dat moment dat je voor 1996 verder afspraken gaat maken. Die lijn in WELzijn zal ons een ZORG zijn is ook onze lijn, die willen we gehandhaafd zien. Met betrekking tot de moties, dat zijn er een heleboel, die hebben allemaal te maken met iets goeds doen, iets willen uitgeven en dat past een beetje. Het is nog nauwelijks aan de orde geweest bij deze begroting, maar nu komen we toch bij een aantal dingen die we willen doen. Dat is een routine die we al jaren hebben, van: hé, we kunnen wat doen. Daar komen dan de meeste moties over. Ik zal reageren op een aantal moties namens mijn fractie. De motie nummer 6Een initiatief van het CDA om te praten over subsidie ouderenbonden. Er komen meer moties met die strekking. Wij hebben de motie ook mee-ondertekend, omdat wij vinden dat de afweging daarin een juiste is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 368