12 oktober 1994 20 - Wij betreuren het dat het college zegt: afwijzen. Voorstelbaar, omdat de categorie-indeling nog niet is gewijzigd, dat u zegt op grond daarvan: nee, dat past nog niet in de afspraken die zijn vastgelegd in WELzijn zal ons een ZORG zijn. Maar wij vinden dat we best een voorschot kunnen nemen op de aanpassingen hiervan. Ook noemen wij het woord nog maar «budgetsubsidie», dat wil zeggen dat bepaalde activiteiten worden verricht als u aangeeft wat het geld daarvoor zal zijn. Als je dan motie 6 steunt, heb je in wezen al gesteund -maar het is niet meer nodig- de moties 7 en 8Dus wij blijven steunen motie 6, we staan daarachter en bij stemming zullen wij ook volledig daarmee instemmen, maar daarmee is stemming over de moties 7 en 8 niet meer nodig. Motie nummer 9 geeft iets aan. Men wil een aantal middelen uit andere middelen vrijmaken om iets meer te gaan doen in WELzijn zal ons een ZORG zijn. Dat zou best volgend jaar kunnen gaan gebeuren, als we gaan praten over categorieën en zaken die we willen zien. Op dit moment lijkt het ons te vroeg om zomaar iets te gaan oormerken. De fractie Progressief Soest heeft een motie gemaakt met betrekking tot een besteding ten behoeve van het Dorpshuis Soesterberg. De datum heb ik niet meer voor ogen van die motie, maar ik heb begrepen dat er maandag -zo hebben wij het verstaan- heel concreet is toegezegd dat er in november een voorstel komt om de situatie Dorpshuis op te lossen. Bij motie kun je aangeven wat je wil. De invulling van de bedragen vinden we wat te snel gaan, het voorstel van het college wachten wij af. Op dit moment vinden wij een motie dus overbodig. Er is nogal wat geschoven in de afgelopen perioden, jaren, met betrekking tot de activiteiten van het volwassenenwerk. Daar heeft een belangrijke rol jaren in vervuld de Volksuniversiteit. Ze hebben aangegeven een aantal activiteiten nodig te willen voortzetten, ze hebben ook aangegeven ten opzichte van het eerdere verzoek dat ze met minder middelen toch een belangrijk deel overeind kunnen houden. De motie van het CDA steunen wij en het college neemt die over, dus dat zit helemaal goed. Motie 12a van D66, een tweede intensieve taalcursus. Aan die tweede hebben wij op dit moment geen behoefte. Het kan wel zo zijn dat die activiteiten terug zullen komen bij de kerntakendiscussie. Als gezegd, daar worden geen besluiten genomen, maar wel kan worden aangegeven dat het weer terug moet in de raad. Dat zal dan kunnen samenvallen met de hele discussie die zal worden gevoerd over WELzijn zal ons een ZORG zijn. Motie 13, RWA. Afwijzen, zeggen wij, omdat wij niet denken dat het op de manier zoals D66 denkt dat het gebeurt, je heel snel even iets kunt regelen met meer uitbesteden. Dat is veel ingewikkelder dan zomaar in een motie kan worden gedaan. Met betrekking tot motie 17, sport, zeggen wij: daar zijn we tegen. Eerder is gezegd, WEL/ZORG kan ook een gevolg hebben dat bepaalde activiteiten worden verricht op basis van een budgetfinanciering. Waar praten we over bij de sport? Men heeft een afspraak, zelfs keurig vastgelegd voordat er over WEL/ZORG was gesproken, in een convenant. Daarin zit een stukje budgetfinanciering voor bepaalde activiteiten die ze gaan doen. Wij vinden dat het eigenlijk al veel te laat is dat er een nieuw convenant wordt gesloten. De looptijd nog weer een jaar uitrekken, vinden wij onjuist, niet juist, onzorgvuldig, gezien de verwachtingen die vanaf vorig jaar november/ december al zijn gewekt dat men kan komen tot een nieuwe werkafspraak in een convenant met de sport. Mijn fractie zal er dus tegen zijn, mijnheer de voorzitter Heer KROL (CDA)Voorzitter, u hebt een aantal zaken gekoppeld en dat vereist inderdaad nogal een verhaal. Ik zal proberen dat zo kort mogelijk te houden. Beginnend bij het programma WEL/ZORG, daarvan hebben wij in de commissiebehandeling van deze begroting al een aantal punten aangegeven die ik misschien toch nog even onder uw aandacht moet brengen. Bij de zaken die het college voorstelt te honoreren, betreft zich de beroepskracht voor het GastouderbueauDat hebben we ook inderdaad met elkaar afgesproken. Ik wou daar vanuit de CDA-fractie nog het volgende aan toevoegen. We weten natuurlijk dat we de komende jaren veel minder kindplaatsen kunnen realiseren in de gesubsidieerde kinderdagopvang dan we met z'n allen hadden gedacht. Dat heeft te maken met teruglopende rijkssubsidies. Ik wil u er nog maar eens op wijzen, misschien dat we daarover met elkaar in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 369