:o 12 oktober 1994 21 - desbetreffende functionele commissie nog eens zouden kunnen praten, dat de mensen van het Gastouderbureau natuurlijk met andere middelen tot een veel grotere hoeveelheid mensen zouden kunnen komen als we dat met elkaar willen. Laten we daar met elkaar op een later moment nog eens over praten. Dat wil ik graag van u horen in uw reactie, als dat kan. De startsubsidie aan de speel-o-theek ten bedrage van 5.000,=. Wij vinden dat dit een voorziening is die op dit moment komt bovenop voorzieningen die er al via scholen extra gebeuren. Daarom vinden wij die op dit moment niet noodzakelijk. Bovendien, het vervelende van dit soort subsidies is vaak: als je er nu meer begint, kom je er ook nooit meer vanaf. De opmerkingen die gemaakt zijn over Radio Soest. We doen het deze begroting voor 40.000,=, dus in 1995, en komen dan bij de voorjaarsnota met een voorstel over wel of niet verplaatsen. Dat kunnen wij accepteren. Daar zou ik het voorlopig wat betreft WEL/ZORG even bij willen laten. Dan kom ik bij de moties. Motie nummer 6, inderdaad, een motie die wij hebben ingediend samen met de WD- en de PvdA-fractieDaarin verzoeken wij u om ook na 1995 dit bedrag ten behoeve van de ouderenbonden te bestemmen. We hebben daarbij aangegeven dat we dat doen, dat we dat vinden, dat we best wat kunnen voorstellen in de formele benadering die u als college ten aanzien van deze categorie-indeling kiest, maar dat wij van mening zijn dat de desbetreffende ouderenbonden in Soest en Soesterberg zo ontzettend veel belangrijk werk doen, juist in het kader van de eenzaamheidsbestrijding, dat we bereid zijn om het formele gelijk dat u daarin misschien hebt door middel van deze motie te doorkruisen. Daarmee zijn motie nummer 7 en motie nummer 8 in mijn ogen vervallen. Dan komen we bij motie nummer 9 van Groen Links/Progressief Soest om 160.000,= ter beschikking te stellen aan verschillende doeleinden. Daar kunnen best in de toekomst aardige dingen uit voortkomen, ik wil dat in die positieve zin benaderen, maar ik vind het eigenlijk zoiets van: laten we nu alvast een bedrag van 160.000,= noemen en we zouden er bijvoorbeeld -zo staat het er ook- deze dingen mee kunnen doen. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Zo is het ook bedoeld. Heer KROL (CDA)Dan ben ik blij dat ik het goed begrepen heb, mevrouw Tomassen. Maar dan vind ik dat de juiste procedure zou moeten zijn: als er uit het rapport «Gesignaleerd: tieners en jongeren» zaken naar voren komen die we in het kader van het beleid dat we in deze raad bijvoorbeeld ten opzichte van preventie als het gaat over jongeren, om maar iets te noemen, belangrijk zouden vinden, dan denk ik dat u in deze raad voor dat soort voorstellen zeker een meerderheid zou kunnen krijgen. Het gaat mij op dit moment eigenlijk te ver om te zeggen: laten we nu alvast een bedrag reserveren voor als we het op die manier nodig zouden hebben. Ik vind het een aardig idee om een paar punten daarbij te noemen, maar ik zou het pas op dat moment daarvoor willen bestemmen als het aan de orde komt. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Ja, maar daarom willen wij het nu alvast oormerken, voor dat soort dingen. Heer KROL (CDA)Ik denk dat dat de omgekeerde volgorde zou moeten zijn. Als u met een zaak zou komen die ons allen lief is, dan krijgt u daarvoor de steun, maar niet eerst geld oormerken en dan zeggen: voor als we een leuk project vinden. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Dan zegt u tegen die tijd: ja, geld voor. Dat willen wij nu reserveren. maar er is geen Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, ik zou de heer Krol graag even willen interrumperen. Natuurlijk is het zo dat hij in de volgorde van zaken in de besluitvorming zoals we die hebben afgesproken, gelijk heeft. Maar we weten natuurlijk ook best welke discussie ons te wachten staat. We hebben ook in de commissiebehandeling gezegd dat we die 160.000,= niet naar de algemene middelen willen, want die is voor sociale vernieuwing. Dan denk ik dat datgene wat mevrouw Tomassen zegt, namelijk: laten we nou die gelden niet in de algemene middelen doen, maar laten we die dan oormerken, zodanig dat als er voortkomend uit d. of uit a. kosten komen, projecten die

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 370